Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 502/QĐ-UBND quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số hiệu: 652/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 502/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ UBND CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án xác định Ch s cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang b, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản s 1179/SNV-CCHC ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh quy định xác định Ch scải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Điều 2. Phân cấp cho Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/7/2017) đcác cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC và văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chm điểm để xác định Chsố CCHC do Sở Nội vụ ban hành.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chtrì, phối hợp Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh b trí kinh phí đthực hiện công tác xác định Chỉ số CCHC, điều tra xã hội học, thẩm định, xếp hạng và công bố Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện hằng năm theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành tnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT.UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trang TTĐT S
Nội vụ;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành