Quyết định 5994/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 5994/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5994/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1325/TTr-STP ngày 22 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);

-
Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, KGVX, KT, ĐT, HCTC;
- Trung tâm tin học công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện từ Thành phố;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

HÌNH THỨC THỰC HIỆN

 

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh

 

x

 

 

2

 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh

 

x

 

 

3

 

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình

 

 

x

 

4

 

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

 

 

x

 

 

 

Tổng số : 04

 

2

2

 

II

LĨNH VỰC KHOA HC CÔNG NGHỆ

HÌNH THỨC THỰC HIỆN

 

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn

 

 

x

 

2

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy

 

 

x

 

3

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

 

 

x

 

4

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 

 

x

 

5

Sở hữu trí tu

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghệ

 

 

x

 

6

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghệ

 

 

x

 

7

An toàn bức xa và ht nhân

Khai báo nguồn bức xạ

 

x

 

 

8

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

x

 

 

9

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

x

 

 

10

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

x

 

 

11

Cấp lại Giấy đăng ký, Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

x

 

 

12

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

x

 

 

13

Thanh tra KHCN

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ

x

 

 

 

14

Quản lý công nghệ

Thẩm định, đánh giá công nghệ các dự án đầu tư

 

x

 

 

15

Cấp phép hoạt động giám định công nghệ

 

x

 

 

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

 

x

 

 

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ

 

x

 

 

18

Phát triển tiềm lực KHCN

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

20

Cấp giy chứng nhận đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

21

Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

22

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

x

 

 

 

 

Tng s: 22

1

15

6

 

III

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VN TẢI

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhn và trả kết quả

 

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

1

Xây dựng

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông/Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông điều chỉnh; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình giao thông/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình giao thông điều chỉnh (trường hợp thiết kế bước 1)

 

 

x

 

2

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình giao thông/thiết kế, dự toán xây dựng công trình giao thông điều chỉnh

 

 

x

 

3

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

 

 

x

 

4

Đường bộ

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và địa phương đang khai thác

 

 

x

 

5

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và địa phương đang khai thác

 

 

x

 

6

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

 

 

x

 

7

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

 

x

 

8

Cấp giấy phép xe tập lái

 

 

x

 

9

Cấp lại giấy phép xe tập lái

 

 

x

 

10

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dy thực hành lái xe

 

 

x

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dy thực hành lái xe

 

 

x

 

12

Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

 

x

 

13

Cấp lại Giy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

 

x

 

14

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

 

x

 

15

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

 

x

 

16

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

 

 

x

 

17

Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

 

 

x

 

18

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Camphuchia cho phương tiện của Camphuchia tại Việt Nam

 

 

x

 

19

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

 

 

x

 

20

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

 

x

 

21

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

 

x

 

22

Gia hạn giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

 

 

x

 

23

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

 

 

x

 

24

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

 

 

x

 

25

Cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào

 

 

x

 

26

Gia hạn giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

 

x

 

27

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

 

 

x

 

28

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

 

 

x

 

29

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

 

 

x

 

30

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

 

 

x

 

31

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 

 

x

 

32

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

 

 

x

 

33

Cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

 

 

x

 

34

Cấp phù hiệu xe nội bộ

 

 

x

 

35

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

 

x

 

36

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

 

 

x

 

37

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

 

x

 

38

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe định doanh vận tải bằng xe bus

 

 

x

 

39

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe định doanh vận tải bằng xe bus

 

 

x

 

40

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

 

x

 

41

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

 

x

 

42

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

 

x

 

43

Gia hạn giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện hiệp định GMS

 

 

x

 

44

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

 

x

 

 

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

 

x

 

 

46

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 

x

 

 

47

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

 

x

 

 

48

Xóa số đăng ký xe máy chuyên dùng

 

x

 

 

49

Cấp giy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

 

x

 

 

50

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân do cùng một Sở giao thông vận tải đăng ký

 

x

 

 

51

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

 

x

 

 

52

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

 

x

 

 

53

Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc

 

 

x

 

54

Đăng ký khai thác tuyến

 

 

x

 

55

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

 

 

x

 

56

Đường thủy nội đa

Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng)

 

 

x

 

57

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng)

 

 

x

 

58

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế

 

 

x

 

59

Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng)

 

 

x

 

60

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

x

 

61

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

x

 

62

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

x

 

63

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông

 

 

x

 

64

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông

 

 

x

 

65

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô

 

 

x

 

66

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

x

 

67

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông

 

 

x

 

68

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

x

 

69

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

x

 

70

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

71

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

72

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

x

 

73

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

x

 

74

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

x

 

75

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

x

 

76

Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

 

 

x

 

77

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

 

 

x

 

78

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

 

 

x

 

79

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

 

 

x

 

80

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy

 

 

x

 

81

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

 

x

 

82

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tầu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

 

x

 

83

Chấp thuận cho tầu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

 

 

x

 

84

Chấp thuận cho tầu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

 

 

x

 

85

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyn hành khách du lịch

 

 

x

 

86

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển hành khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

 

 

x

 

87

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận chuyn khách du lịch trong trường hợp bin hiệu bị mất hoặc hỏng không còn sử dụng được

 

 

x

 

88

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng

 

 

x

 

89

Đăng kiểm

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

 

x

 

 

 

Tổng số: 89

0

9

80

 

IV

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

HÌNH THỨC THỰC HIỆN

 

A

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

HỘ TỊCH

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

x

 

2

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ năm 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội)

 

 

x

 

3

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ số hộ tịch có yếu tố nước ngoài

 

 

x

 

4

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

x

 

5

Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi

 

 

x

 

6

Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

 

x

 

7

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

 

x

 

8

Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

 

x

 

9

Thay đổi người đứng đầu, nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

 

x

 

10

QUỐC TCH

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp công dân chưa ra nước ngoài cư trú

x

 

 

 

11

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

 

x

 

12

Thông báo việc có quốc tịch Việt Nam

 

 

x

 

13

QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Bổ nhiệm Công chứng viên

 

 

x

 

14

Bổ nhiệm lại Công chứng viên

 

 

x

 

15

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

 

x

 

16

Cấp lại thẻ Công chứng viên

 

 

x

 

17

Miễn nhiệm Công chứng viên theo nguyện vọng

 

 

x

 

18

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

 

 

x

 

19

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

 

 

x

 

20

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng hợp nhất

x

 

 

 

21

Thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng nhận sát nhập

x

 

 

 

22

Thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

x

 

 

 

23

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

 

 

 

24

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

 

x

 

25

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong thành phố Hà Nội

 

 

x

 

26

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hà Nội sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

 

x

 

27

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

 

x

 

28

Chấm dứt tập sự thành nghề công chứng

 

 

x

 

29

Đăng ký tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

 

 

x

 

30

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

x

 

 

 

31

QUẢN LÝ HÀNH NGH

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

 

x

 

32

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

 

x

 

33

THANH LÝ TÀI SẢN

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

 

 

x

 

34

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp

 

 

x

 

35

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định Tư pháp

 

 

x

 

36

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định

x

 

 

 

37

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định Tư pháp

x

 

 

 

38

Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định Tư pháp trong trường hợp chuyn đi loại hình hoạt động

 

 

x

 

39

TƯ VẤN PHÁP LUT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

 

x

 

40

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật

 

 

x

 

41

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

 

x

 

42

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

 

 

x

 

43

Cấp lại thẻ tư vn viên pháp luật

 

 

x

 

44

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; văn phòng Luật sư và Công ty luật

 

 

x

 

45

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng Luật sư và Công ty luật

 

 

x

 

46

PH BIẾN PL

Công nhận báo cáo viên pháp luật

 

 

x

 

47

Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật

 

 

x

 

48

QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ LUT SƯ

Cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư

 

 

x

 

49

Chm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

x

 

 

 

50

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư với người được min nhiệm tập sự hành nghề luật sư

 

 

x

 

51

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

52

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư

x

 

 

 

53

Đăng ký hoạt động của công ty Luật TNHH hai thành viên

x

 

 

 

54

Đăng ký hoạt động của công ty Luật hợp danh

x

 

 

 

55

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH một thành viên

x

 

 

 

56

Chuyển đổi loại hình hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

 

 

 

57

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

 

 

 

58

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam

x

 

 

 

59

Cấp lại đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

60

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề Luật sư

x

 

 

 

61

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

 

 

 

62

TRỌNG TÀI THƯƠNG MI

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

x

 

 

 

63

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài

x

 

 

 

64

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

x

 

 

 

65

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

66

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

67

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

 

Tng s

26

41

41

 

B

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

H TCH

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

x

 

2

Cấp trích lục hộ tịch

 

 

x

 

3

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

4

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

5

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

 

 

6

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

7

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

8

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

9

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

 

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại

x

 

 

 

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

x

 

 

 

13

CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

 

 

14

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

x

 

 

Tổng số

12

3

3

 

C

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

H TCH

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

x

 

2

 

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân

x

 

 

 

3

 

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

x

 

 

 

4

 

Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

 

 

5

 

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

6

 

Đăng ký khai sinh

x

 

 

 

7

 

Đăng ký khai tử

x

 

 

 

8

 

Đăng ký lại khai tử

x

 

 

 

9

 

Đăng ký kết hôn

x

 

 

 

10

 

Đăng ký lại kết hôn

x

 

 

 

11

 

Đăng ký giám hộ

x

 

 

 

12

 

Đăng ký chấm dứt giám hộ

x

 

 

 

13

 

Cấp xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

x

 

14

 

Đăng ký khai sinh liên thông

x

 

 

 

15

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho người dưới 14 tui

x

 

 

 

16

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

x

 

17

CHỨNG THỰC

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

x

 

18

PH BIẾN PL

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

 

x

 

19

 

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

x

 

 

 

Tổng số

13

5

6

 

 

 

TNG CHUNG 3 CẤP

50

50

50

 

V

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hình thức thực hiện

 

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

A. TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

1

MÔI TRƯỜNG

Cấp, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại

 

x

 

 

2

Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

x

 

 

3

Lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

x

 

 

4

Xác nhận, xác nhận lại đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

x

 

 

5

KHOÁNG SẢN

Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

 

 

x

 

6

TÀI NGUYÊN NƯỚC

Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND TP Hà Nội

 

 

x

 

7

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Hà Nội

 

 

x

 

 

 

Tổng số

0

4

3

 

B. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Tiếp nhận

Trả kết quả

 

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

MÔI TRƯỜNG

Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

x

 

 

2

Xác nhận và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

x

 

 

3

TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

x

 

 

4

Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

x

 

 

 

 

Tổng số

0

4

0

 

C. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

MÔI TRƯỜNG

Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

x

 

 

2

Tham vn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

x

 

 

 

 

Tng số

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s 3 cp

0

10

3

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Hình thức thực hiện qua dch v bưu chính công ích Thành phố

 

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

TRỒNG TRT

Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng

 

 

x

 

2

Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón

 

 

x

 

3

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (bao gồm cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng trồng chuyển hóa; rừng giống; vưn cây đầu dòng)

 

 

x

 

4

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

 

 

x

 

5

Cp giy chứng nhận ngun gc lô ging

 

 

x

 

6

CHĂN NUÔI

Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

 

 

x

 

7

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi; giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

 

 

x

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi; giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

 

 

x

 

9

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

 

 

x

 

10

BẢO VỆ THỰC VT

Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

 

 

x

 

11

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

 

x

 

12

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuộc bảo vệ thực vật

 

 

x

 

13

THÚ Y

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

 

 

 

 

14

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (động vật trên cạn và thủy sản) thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến thú y; khám bệnh; chuẩn đoán bệnh; xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuc thú y)

 

 

x

 

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú ý (trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y động vật trên cạn và thủy sản)

 

 

x

 

16

QLCLNLS

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

 

 

x

 

17

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

 

 

x

 

18

Thủy sản

Cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản

 

 

x

 

 

Tổng số

0

0

18

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Thành phố

 

A

TTHC THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TT

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

BƯU CHÍNH

Cấp giấy phép bưu chính

 

 

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

 

 

x

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

 

x

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

 

x

 

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

 

x

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

 

x

 

7

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

 

 

x

 

8

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

 

x

 

9

Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

x

 

10

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

x

 

11

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

x

 

12

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

x

 

13

BÁO CHÍ

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

 

 

x

 

14

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

 

 

x

 

15

Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin

 

 

x

 

16

Cho phép họp báo (trong nước)

 

 

x

 

17

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Hà Nội

 

 

x

 

18

Phát hành thông cáo báo chí tại Hà Nội

 

 

x

 

19

XUẤT BẢN

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

 

x

 

20

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

x

 

21

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

x

 

22

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

x

 

23

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

 

x

 

24

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

 

x

 

25

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

 

x

 

26

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

 

x

 

27

 

Cấp giấy phép hoạt động in

 

 

x

 

28

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

 

x

 

29

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

x

 

30

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

x

 

31

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

 

 

x

 

32

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

 

x

 

33

VIỄN THÔNG

Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

 

 

x

 

 

 

Tổng số

0

0

33

 

B

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ TH THAO

Tiếp nhn

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

 

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

x

 

 

 

 

 

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

x

 

 

 

 

 

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

x

 

 

 

 

 

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

 

 

 

 

 

Cấp giấy phép nhập văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

x

 

 

 

 

 

Tổng số

5

0

0

 

C

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

THÔNG TIN

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

x

 

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

x

 

4

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cng

 

 

x

 

5

THƯ VIỆN

Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung đã đăng ký Thư viện cấp huyện

 

 

Tây Hồ; Hà Đông; Ứng Hòa

 

6

Đăng ký hoạt động của thư viện cấp huyện

 

 

Tây Hồ; Hà Đông; Ứng Hòa

 

7

Đăng ký hoạt động của thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

 

 

Tây Hồ; Hà Đông; Ứng Hòa

 

8

Thành lập thư viện cấp huyện

 

 

Tây Hồ; Hà Đông; Ứng Hòa

 

9

VĂN HÓA

Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke

 

 

Hà Đông; Ứng Hòa

 

10

Cấp đi Giy phép kinh doanh Karaoke

 

 

Hà Đông

 

11

Cấp giấy phép hoạt động Karaoke

 

 

Đan Phượng

 

11

DI TÍCH

Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý

 

 

Ứng Hòa

 

12

Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích

 

 

Ứng Hòa

 

 

Tổng số

 

 

 

 

C

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

 

12

 

1

DI TÍCH

Xác nhận đơn đề nghị xếp hạng di tích

 

Đan Phượng

Hà Đông; Ứng Hòa

 

2

THƯ VIN

Thành lập thư viện cấp xã

 

Hà Đông; Nam Từ Liêm; Đan Phượng

Ứng Hòa

 

3

Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung đã đăng ký Thư viện cấp xã

 

Nam Từ Liêm; Đan Phượng

Ứng Hòa

 

4

Đăng ký hoạt động của thư viện cấp xã

 

Nam Từ Liêm; Đan Phượng

Ứng Hòa

 

5

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có từ 500 đến dưới 1000 bản

 

Đan Phượng

Ứng Hòa

 

 

 

Tổng số

 

5

5

 

 

 

TNG 3 CẤP

5

5

50

 

LĨNH VỰC THANH TRA

Hình thức thực hiện qua dch v bưu chính công ích Thành phố

 

A

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

Khiếu nại

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

 

3

Tố cáo

Giải quyết tố cáo

x

x

x

 

4

Tiếp công dân

Tiếp công dân

 

x

 

 

5

Xử lý đơn

Xử lý đơn

x

x

x

 

 

TNG SỐ

4

5

4

 

B

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Tiếp nhn

Trả kết quả

Tiếp nhn và trả kết quả

 

1

 

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

x

x

x

 

2

 

Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện

x

x

x

 

 

 

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

x

x

x

 

 

 

Tiếp công dân

 

x

 

 

3

 

Xử lý đơn

x

x

x

 

 

TỔNG S

4

5

4

 

C

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Tiếp nhận

Tr kết qu

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

 

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại UBND cấp xã

x

x

x

 

 

 

Tiếp công dân

 

x

 

 

2

 

Xử lý đơn

x

x

x

 

3

 

Giải quyết tố cáo tại UBND cấp xã

x

x

x

 

 

Tổng số

3

4

3

 

 

Tổng số 3 cấp

11

14

11

 

TTHC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Thành phố

 

Số TT

Lĩnh vực

Tên Thủ tục hành chính

Tiếp nhận

Tr kết qu

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

ĐẦU TƯ XÂY DNG

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (cấp theo đề nghị của nhà đầu tư)

 

x

 

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư

 

x

 

 

3

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

4

Thẩm định, phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

5

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

6

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

7

Thẩm định, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

8

Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 

x

 

 

9

Thẩm định, phê duyệt/ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

x

 

 

10

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp không phải lấy ý kiến)

 

x

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp phải lấy ý kiến do ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế mà pháp luật Việt Nam chưa quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài)

 

x

 

 

12

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của chủ đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế có trụ sở chính đặt tại Hà Nội (trường hợp không phải lấy ý kiến)

 

x

 

 

13

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của chủ đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế có trụ sở chính đặt tại Hà Nội (trường hợp phải lấy ý kiến do ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế mà pháp luật Việt Nam chưa quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài)

 

x

 

 

14

Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

 

x

x

 

15

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư và thông tin nhà đầu tư)

 

x

 

 

16

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư)

 

x

 

 

17

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư thuộc trường hợp phải lấy ý kiến do ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài)

 

x

 

 

18

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

x

 

 

19

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

x

 

 

20

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

x

 

 

21

Cấp lại giy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp bị mt, hư hỏng)

 

x

 

 

22

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

x

x

 

23

Giãn tiến độ đầu tư dự án đầu tư nước ngoài (trường hợp dãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án)

 

x

 

 

24

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

x

x

 

25

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

x

x

 

26

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

27

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như: thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ

 

x

 

 

28

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

29

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

30

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

31

Đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

32

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

33

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH mt thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

34

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chủ doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH mt thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

35

Giải thể công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

36

Giải thể công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo theo quyết định của Tòa án

 

x

 

 

37

Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

38

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ

 

x

 

 

39

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

40

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

41

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

42

Đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

43

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

44

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

45

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH mt thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

46

Giải thể công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

47

Giải thể công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án

 

x

 

 

48

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

49

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

50

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; thành viên; vốn điều lệ

 

x

 

 

51

Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng địa diện ở nước ngoài của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

52

Đăng ký thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

53

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

54

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

55

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

56

Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

57

Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên do bị thu hồi Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

x

 

 

58

Đăng ký thành lập Công ty cổ phần

 

x

 

 

59

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cphần

 

x

 

 

60

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập; vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện

 

x

 

 

61

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần như: Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài; người đại diện theo ủy quyền của cng đng là tổ chức nước ngoài

 

x

 

 

62

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty Cổ phần

 

x

 

 

63

Đăng ký lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần

 

x

 

 

64

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần

 

x

 

 

65

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần

 

x

 

 

66

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần

 

x

 

 

67

Giải thể công ty cổ phần

 

x

 

 

68

Giải thể công ty cổ phần do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án

 

x

 

 

69

Đăng ký thành lập Công ty hp danh

 

x

 

 

70

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty hp danh như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thành viên, vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn

 

x

 

 

71

Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của Công ty hp danh

 

x

 

 

72

Đăng ký lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty hp danh

 

x

 

 

73

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty hợp danh

 

x

 

 

74

Thông báo chm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng địa diện/địa đim kinh doanh của công ty hp danh

 

x

 

 

75

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty hp danh

 

x

 

 

76

Giải thể công ty hp danh

 

x

 

 

77

Giải thể công ty hp danh do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án

 

x

 

 

78

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

79

Đăng ký cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

80

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

x

 

 

81

Đăng ký thay đổi vn đầu tư doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

82

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân như: thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh

 

x

 

 

83

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

84

Đăng ký hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

85

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

86

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

87

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/ văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

88

Giải thể doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

89

Giải thể doanh nghiệp tư nhân do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án

 

x

 

 

90

Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

91

Đăng ký chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

92

Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

93

Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên tổ chức thành công ty cphần

 

x

 

 

94

Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

 

x

 

 

95

Đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

96

Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên cá nhân thành công ty cphần

 

x

 

 

97

Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

98

Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên cá nhân

 

x

 

 

99

Đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên tổ chức

 

x

 

 

100

Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên tổ chức

 

x

 

 

101

Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên tổ chức

 

x

 

 

102

Đăng ký thành lập mới công ty bị chia là công ty cổ phần

 

x

 

 

103

Đăng ký thành lập mới công ty bị chia là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

104

Đăng ký thành lập mới công ty bị chia là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

105

Đăng ký thành lập mới công ty bị chia là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

106

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

 

x

 

 

107

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

108

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

 

x

 

 

109

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

110

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

 

x

 

 

111

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 

x

 

 

112

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu

 

x

 

 

113

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

114

Đăng ký thay đổi của công ty nhận sáp nhập là công ty cphần

 

x

 

 

115

Đăng ký thay đổi của công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên

 

x

 

 

116

Đăng ký thay đổi của công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

 

 

117

Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 

x

 

 

118

Thay đổi thông tin thuế

 

x

 

 

119

Bổ sung thông tin doanh nghiệp

 

x

 

 

120

Hiệu đính thông tin

 

x

 

 

121

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư)

 

x

 

 

122

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

x

 

 

123

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 

x

 

 

124

Chào bán cổ phần riêng lẻ

 

x

 

 

125

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài

 

x

 

 

126

Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

127

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công - nghệ

 

x

 

 

128

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của tổ chức khoa học và công nghệ như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ

 

x

 

 

129

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

130

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

131

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

132

Đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

133

Đề nghị cấp lại Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy

 

x

 

 

134

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

135

Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 

 

136

Đăng ký thành lập hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã

 

x

 

 

137

Đăng ký thành lập hợp tác xã do chia hợp tác xã

 

x

 

 

138

Đăng ký thành lập hợp tác xã do tách hợp tác xã

 

x

 

 

139

Đăng ký thành lập hợp tác xã do hợp nhất hợp tác xã

 

x

 

 

140

Đăng ký thay đi hợp tác xã do sáp nhập hợp tác xã

 

x

 

 

141

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - cấp giấy chứng nhận

 

x

 

 

142

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - cấp giấy chứng nhận

 

x

 

 

143

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện /địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

144

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

145

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận

 

x

 

 

146

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã do bị mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận

 

x

 

 

147

Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

x

 

 

148

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hợp tác xã/chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

149

Thông báo về việc lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã ở tỉnh, thành phố khác hoặc ở nước ngoài

 

x

 

 

150

Giải thể hợp tác xã

 

x

 

 

151

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

x

 

 

152

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

153

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

154

Cung cấp thông tin doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

Tổng số

0

154

4

 

 

TTHC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH CP HUYN

Tiếp nhận

Tr kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

x

 

 

2

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

x

 

 

3

 

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

x

 

 

4

 

Ngừng, tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

x

 

 

5

 

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

x

 

 

6

 

Thành lập hợp tác xã

 

x

 

 

7

 

Đăng ký thành lập hợp tác xã do chia hợp tác xã

 

x

 

 

8

 

Đăng ký thành lập hợp tác xã do tách hợp tác xã

 

x

 

 

9

 

Đăng ký thành lập hợp tác xã do hợp nhất hợp tác xã

 

x

 

 

10

 

Đăng ký thay đổi hợp tác xã do sáp nhập hợp tác xã

 

x

 

 

11

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã bao gồm: thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thông tin chi nhánh/văn phòng đại diện của Hợp tác xã trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện

 

x

 

 

12

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - cấp giấy biên nhận hồ sơ

 

x

 

 

13

 

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện /địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

14

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

15

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị mất hoặc bị hư hỏng Giấy chứng nhận

 

x

 

 

16

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã do bị mất hoặc bị hư hỏng Giấy chứng nhận

 

x

 

 

17

 

Thông báo việc góp vốn mua, cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

 

x

 

 

18

 

Thông báo việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hợp tác xã, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

19

 

Thông báo việc lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã ở tỉnh, thành phố khác hoặc ở nước ngoài

 

x

 

 

20

 

Giải thể hợp tác xã

 

x

 

 

21

 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

x

 

 

22

 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

23

 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

 

 

Tổng số

 

23

 

 

Tổng số 2 cấp

 

176

4

 

TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Thành phố

 

Số

TT

Lĩnh vực

Tên Thủ tục hành chính

 

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

A

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

1

ĐIN

Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

 

x

 

 

2

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

 

x

 

3

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

 

x

 

4

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

 

 

x

 

5

Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

 

 

x

 

6

Cấp giấy phép hoạt động điện lực, lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng, Giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

 

x

 

7

Cấp giấy phép hoạt động phân phối, bán lẻ điện từ 35 kV đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương

 

 

x

 

8

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới MW đặt tại địa phương

 

 

x

 

9

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

Cấp mới/cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm

x

 

 

 

10

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm

x

 

 

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm

x

 

 

 

12

AN TOÀN THỰC PHM

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất thực phẩm

 

 

x

 

13

QUẢNG CÁO

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

x

 

14

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

x

 

15

KINH DOANH KHÍ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

x

 

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

x

 

 

17

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

x

 

 

18

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

x

 

 

19

Cấp giy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

 

x

 

 

20

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

 

x

 

 

21

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

 

x

 

 

22

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

 

x

 

 

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp CNG

 

x

 

 

24

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp CNG

 

x

 

 

25

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp CNG

 

x

 

 

26

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp CNG

 

x

 

 

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LNG

 

x

 

 

28

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LNG

 

x

 

 

29

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LNG

 

x

 

 

30

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LNG

 

x

 

 

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

32

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

33

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương phương tiện vận tải

 

x

 

 

34

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

36

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

37

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

38

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

39

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

40

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

41

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

42

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

 

 

43

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

44

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

45

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

46

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

47

Cấp mới Giy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

49

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

50

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

 

 

 

51

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai

x

 

 

 

52

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai

x

 

 

 

53

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai

x

 

 

 

54

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai

x

 

 

 

55

VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

 

x

 

56

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

 

x

 

57

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

 

x

 

58

HÀNG HÓA NHÓM 2

Cấp thông báo tiếp nhận hợp quy hàng hóa nhóm 2

 

 

x

 

59

PHÂN BÓN VÔ CƠ

Cấp thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm phân bón vô cơ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

 

x

 

60

NHẬP KHU

Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

x

 

 

61

LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

 

 

 

62

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

 

 

 

63

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

 

 

 

64

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

x

 

 

 

65

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

x

 

 

 

66

Sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

x

 

 

 

67

Cấp Giy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

68

Cấp lại Giy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

69

Sửa đổi, bổ sung Giy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

70

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

71

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

72

Sửa đổi, bổ sung Giy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

 

 

73

GIÁM ĐNH

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

 

 

74

Thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

 

 

75

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Thông báo hoạt động sau cấp phép của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội không do Sở Công thương cấp phép

 

 

x

 

76

Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

x

 

 

 

77

XÚC TIẾN THƯƠNG MI

Xác nhận đăng ký nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

 

 

78

Xác nhận đăng ký thay đi , bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

 

 

79

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

 

 

80

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

 

 

81

Thông báo thực hiện khuyến mại

x

 

 

 

82

HÓA CHẤT

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

 

x

 

 

 

Tổng số

35

30

17

 

B

TTHC THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN

Tiếp nhận

Tra kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

 

1

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

x