Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 518/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BANNHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái tại Tờ trình số 409/TTr-UBND ngày 07/5/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo những nội dung sau:

- Người có công với cách mạng: 12 người;

- Số tiền sử dụng đất phải thu: 1.047.333.000 đồng;

- Số tiền được miễn giảm: 881.463.000 đồng;

- Số tiền còn phải nộp: 165.870. 000 đồng.

( Chi tiết tiền miễn, giảm theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng qui định hiện hành;

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Lao động Thương binh và hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3 QĐ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT , TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN QUÝ I/2012

(Kèm theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 16 /5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Tổng số hộ nghèo

Kinh phí hỗ trợ

(đồng)

 

Tổng cộng:

60.481

5.443.290.000

1

Thành phố Yên Bái

1.430

128.700.000

2

Thị xã Nghĩa Lộ

1.899

170.910.000

3

Huyện Trấn Yên

6.228

560.520.000

4

Huyện Văn Yên

10.064

905.760.000

5

Huyện Yên Bình

7.005

630.450.000

6

Huyện Lục Yên

9.012

811.080.000

7

Huyện Văn Chấn

13.812

1.243.080.000

8

Huyện Mù Cang Chải

7.170

645.300.000

9

Huyện Trạm Tấu

3.861

347.490.000

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước Ban hành: 06/06/2003 | Cập nhật: 06/12/2012