Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 499/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH 5 NĂM 2011-2015

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 514/QĐ-BHXH ngày 26/4/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020 của ngành Bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các phó TGĐ;
- Lưu: VT, KHTC (3b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH 5 NĂM 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động để thực hiện chiến lược và phương hướng phát triển ngành BHXH 5 năm 2011-2015 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

- Từng bước xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân; tiến tới thực hiện chế độ BHXH cho mọi người lao động.

- BHXH, BHYT phải được triển khai và được toàn dân tham gia vào quá trình giám sát quản lý.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 35% lực lượng lao động tham gia BHXH và 100% người dân tham gia BHYT.

2.2. Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu BHXH, BHYT được Chính phủ giao hàng năm. Thực hiện chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các chế độ BHXH, BHYT.

2.3. Chăm lo thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

2.4. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, dân chủ, minh bạch, công khai, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

2.5. Phục vụ chi trả chế độ cho mọi người tham gia BHXH, BHYT chính xác, thuận tiện và kịp thời. Đặc biệt, đối với các đối tượng trẻ em, người nghèo, hưu trí và người ở vùng sâu, biên giới, hải đảo.

2.6. Thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng rút gọn, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức toàn Ngành.

II. Các nhiệm vụ cụ thể và kế hoạch triển khai thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, BHXH Việt Nam xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Xây dựng và thực hiện các Đề án lớn, tạo tiền đề cơ bản để triển khai nhiệm vụ toàn Ngành.

1.1. Xây dựng Chiến lược phát triển Ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn vừa qua, xác định các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển Ngành giai đoạn 2011-2020; đề ra các giải pháp chiến lược để hoàn thành các mục tiêu của Ngành.

- Trong năm 2012, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển tổng thể phát triển Ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Giao Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 8/2012.

1.2. Xây dựng Quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của Ngành; nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

- Xây dựng Quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, bao gồm cả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Trong năm 2012, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Giao Ban Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 9/2012.

1.3. Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành BHXH giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-BHXH ngày 11/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Giao Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì, các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh phối hợp thực hiện.

1.4. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH giai đoạn 2012-2015.

Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Thời gian thực hiện: tháng 6/2012.

2. Tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Luật BHYT trên cơ sở tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn.

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH

- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện; nêu rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi những nội dung còn bất cập.

- Tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động liên quan đến chính sách BHXH.

- Tham gia nghiên cứu đề xuất các vấn đề về cải cách chính sách tiền lương và BHXH khi tham gia xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Giao Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp các Ban nghiệp vụ liên quan thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2012.

2.2. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; nêu rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi những nội dung còn bất cập.

Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp các Ban nghiệp vụ liên quan thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2012

3. Tổ chức chỉ đạo hoàn thành nhiêm vụ thu - chi BHXH, BHYT theo kế hoạch được Chính phủ giao hàng năm trong toàn hệ thống.

- Xây dựng kế hoạch tăng thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Giao Ban Thu chủ trì, phối hợp Ban Cấp sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHYT và Ban Kế hoạch - Tài chính thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 11 hàng năm.

- Tổ chức chi trả chế độ BHXH, BHYT đúng chính sách, chế độ, đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Giao Ban Chi chủ trì, phối hợp Trung tâm Thông tin, Ban Thực hiện Chính sách BHXH, Ban Thực hiện Chính sách BHYT, Ban Cấp sổ, thẻ và Ban Kế hoạch - Tài chính thực hiện.

- Về chế độ tài chính của Ngành: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính ngành BHXH; hàng năm tổ chức đánh giá để kiến nghị, đề xuất sửa đổi những bất cập trong quản lý.

+ Phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg .

+ Phối hợp với Bộ Tài chính để khẩn trương ban hành chế độ kế toán BHXH thay thế chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính.

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn thực hiện; cụ thể là: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của BHXH Việt Nam và Quy định về việc trích lập các quỹ cơ quan, Quy chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Giao Ban Chi chủ trì, phối hợp Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Đầu tư quỹ, các đơn vị liên quan thực hiện. Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2012.

4. Tổ chức tham mưu và thực hiện tốt việc quản lý đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH hàng năm.

Giao Ban Đầu tư quỹ chủ trì, phối hợp Ban Chi, Ban Kế hoạch - Tài chính thực hiện. Kế hoạch thực hiện hàng năm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra: Tăng số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, chính sách BHYT, thu, chi BHXH, BHYT, chi quản lý bộ máy; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm từng bước hạn chế, tiến tới khắc phục có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là tình trạng nợ đọng tiền đóng BHXH của các đơn vị sử dụng lao động.

Giao Ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Kế hoạch thực hiện hàng năm.

6. Thực hiện công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, có các hình thức và giải pháp quản lý khắc phục việc bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT,  ngăn ngừa các hành vi lạm dụng quỹ BHYT.

Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xã hội về Luật BHXH, Luật BHYT trong các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng tham gia BHXH, BHYT;

- Đổi mới phương thức tuyên truyền để chính sách BHXH, BHYT đến tận người lao động và nhân dân trong cả nước.

Giao Ban Tuyên truyền chủ trì, phối hợp Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT thực hiện. Kế hoạch hàng năm.

8. Cải cách hành chính

8.1. Về tổ chức bộ máy

- Tổ chức thực hiện Nghị định số 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ; đánh giá việc triển khai thực hiện, đề xuất các nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của Ngành.

- Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành BHXH. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao năng lực quản lý, đổi mới điều hành, tổ chức thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT với mọi đối tượng đảm bảo chính sách đúng quy định, kịp thời gian và đảm bảo an toàn tiền mặt.

Giao Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì, các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh phối hợp thực hiện.

8.2. Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp.

Giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.

8.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các quy trình giải quyết công việc tại tất cả các đơn vị trong Ngành.

Giao Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Chương trình hoạt động này, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-BHXH ngày 20/02/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Chương trình công tác năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-BHXH ngày 20/3/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan:

1. Khẩn trương cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

2. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị chủ trì và tăng cường sự phối kết hợp của các đơn vị liên quan để các kế hoạch, đề án được triển khai toàn diện, khả thi cao.

3. Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương để giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT./.