Quyết định 4216/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 4216/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4216/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 HAI BÊN BỜ SUỐI NGÒI ĐUM, ĐOẠN TỪ CẦU KIM TÂN ĐẾN CẦU BẮC CƯỜNG, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI.
(Điều chỉnh đất ở sau làn dân cư Hàm Nghi (OD1) sang đất nhà văn hóa)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ suối Ngòi Đum, đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 07/10/2016 của UBND phường Kim Tân về việc kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng khu dân cư đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch nhà văn hóa Kim Thành 4;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 720/TTr-SXD ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Nhằm tạo quỹ đất xây dựng nhà văn hóa khu dân cư phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân tổ 9, 10, 11 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

2. Vị trí, ranh gii điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

a) Vị trí: Sau làn dân cư đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

b) Ranh giới được xác định:

- Phía Đông giáp

- Phía Tây giáp

- Phía Nam giáp

- Phía Bắc giáp

(theo sơ đồ kèm theo)

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Điều chỉnh 315 m2 (kích thước 7,0m x 45,0m) đất ở sau làn dân cư Hàm Nghi (OD1) sang thành đất nhà văn hóa.

4. Các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng.

- Mật độ xây dựng: 50%

- Chiều cao tầng: Tối đa 1 tầng (tương đương 6,0m).

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 5,0m so với chỉ giới đường đỏ đường Phạm Ngọc Thạch.

5. Các nội dung khác.

Đưc giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 02/8/2012; Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ suối Ngòi Đum, đoạn từ cu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt UBND thành phố Lào Cai, Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND thành phố Lào Cai và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;

- UBND thành phố Lào Cai (04 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT(Chung), QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hưng

 

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2004/QĐ-UB Ban hành: 11/12/2012 | Cập nhật: 11/07/2015