Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái”
Số hiệu: 3943/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3943/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “THÀNH PHỐ AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI TRẺ EM GÁI” DO TỔ CHỨC PLAN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc ngun thu ngân sách nhà nước và Thông tư s 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của B Tài chính quy định chế độ qun lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng ngun viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND huyện Đông Anh tại Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 26/5/2016 và công văn số 565/UBND-PN ngày 23/6/2016 xin phê duyệt và làm rõ một số nội dung dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 790/BC-KH&ĐT ngày 06/7/2016 về kết quả thẩm định dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam.

3. Cơ quan chủ quản: UBND huyện Đông Anh.

4. Chủ dự án: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh.

5. Cơ quan phối hợp: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (Viện LIGHT).

6. Thời gian thực hiện dự án: 25 tháng.

7. Mục tiêu dự án: Tăng cường an toàn của em gái nơi công cộng thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng và thành phố an toàn và thân thiện hơn với các em gái.

8. Địa điểm thực hiện dự án: xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

9. Kết quả chính của dự án:

- Tăng cường an toàn và sự tiếp cận của em gái nơi công cộng.

- Tăng cường sự tham gia tích cực và chủ động của các em gái vào quá trình xây dựng và phát triển cộng đng, Thành phố.

10. Nội dung chính của dự án:

- Tổ chức Hội thảo tập huấn về bình đẳng giới và thúc đẩy an toàn cho trẻ em gái cho các cán bộ, lãnh đạo địa phương, các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các nhóm phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề an toàn của trẻ em gái nơi công cộng.

- Tổ chức các cuộc họp, đối thoại giữa trẻ em gái với cán bộ lãnh đạo địa phương, người dân trong cộng đồng để các em chia sẻ về vấn đề an toàn của mình và cùng bàn giải pháp, cách khc phục.

- Thí điểm các địa điểm công cộng an toàn đặc biệt cho em gái do cộng đồng quản lý.

- Tập huấn cho các em gái, em trai và người dân sử dụng bộ công cụ Bảng kiểm tra đánh giá dịch vụ công để hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ tại địa bàn dự án.

- Thành lập Câu lạc bộ em gái và Câu lạc bộ em trai, duy trì sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ và tập huấn nâng cao nhận thức cho các em đng thời hỗ trợ các hoạt động truyền thông của các em đến đông đảo các em gái và em trai khác trong cộng đồng.

- Hỗ trợ trang bị một địa điểm sinh hoạt cho các em trai và em gái tại cộng đồng.

- Xây dựng sản phẩm truyền thông và hướng dẫn về an toàn cho em gái.

- Tập huấn cho các em gái sử dụng công cụ Bảng kiểm soát an toàn khi đi bộ và tổ chức các cuộc họp chia sẻ kết quả.

11. Kinh phí dự án: 1.744.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng) do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, không bao gồm chi phí trả cho Tổ chức và Viện LIGHT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm:

- Đảm bảo về tính chuẩn xác của nội dung hồ sơ và số liệu trình phê duyệt dự án.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh tổ chức thực hiện, tiếp nhận tài trợ hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh thực hiện dự án đúng mục đích, đúng đối tượng đã cam kết với nhà tài trợ.

- Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Câu lạc bộ, địa điểm sinh hoạt cho trẻ em trai và trẻ em gái thực hiện đúng các quy định liên quan và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo việc xây dựng và tuyên truyền các sản phẩm truyền thông trong dự án đảm các quy định hiện hành liên quan.

- Báo cáo UBND Thành phố về việc tiếp nhận dự án theo quy định và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

2. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đúng nội dung văn kiện dự án được phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, đúng cam kết với nhà tài trợ.

- Tổ chức Câu lạc bộ, địa điểm sinh hoạt cho trẻ em trai và trẻ em gái đúng các quy định liên quan và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Thực hiện xây dựng và tuyên truyền các sản phẩm truyền thông trong dự án đảm bảo các quy định hiện hành liên quan.

- Báo cáo UBND huyện Đông Anh về việc tiếp nhận dự án theo quy định và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

3. Viện LIGHT có trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được cấp phép, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh đđảm bảo các hoạt động dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt được mục tiêu đra và mang lại lợi ích tt nht cho người dân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận tài trợ đúng quy định pháp luật và Thành phố về quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật.

6. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc tiếp nhận và thực hiện dự án theo chức năng được giao.

7. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, phối hợp UBND huyện Đông Anh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh triển khai thực hiện dự án có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Kim Chung; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh; Viện trưởng Viện LIGHT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBCT về TCPCPNN;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Ton;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, P.C.Công, các phòng KGVX, KT, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý