Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 3779/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển;

Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3636/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 586/TTr-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1873/STC-HCSN ngày 18 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính sau:

1. Tên nhiệm vụ: Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Triển khai Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển, đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình theo không gian và thời gian.

- Kịp thời phát hiện và cảnh báo các trường hợp ô nhiễm môi trường và các sự cố ô nhiễm môi trường vùng biển, ven biển nhằm đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục sự cố môi trường kịp thời và hiệu quả.

- Cung cấp các số liệu liên tục phục vụ báo cáo nhanh các vấn đề nóng về môi trường biển, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và bảo vệ môi trường biển. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để lập báo cáo hiện trạng môi trường biển của tỉnh.

4. Phạm vi, đối tượng thực hiện:

4.1. Phạm vi thực hiện:

Vùng biển ven bờ cách bờ 6 hải lý trở vào thuộc các địa phương ven biển của thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch.

4.2. Đối tượng thực hiện:

- Thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường biển (theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường).

- Quan trắc các thành phần môi trường biển: Nước biển ven bờ, trầm tích đáy, sinh vật biển, khí tượng hải văn (theo quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BMTMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển).

5. Nội dung thực hiện:

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường để xác định các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu tại khu vực dự kiến quan trắc làm cơ sở thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường biển tỉnh Quảng Bình;

- Xây dựng bản đồ mạng lưới quan trắc môi trường biển tỉnh Quảng Bình;

- Lập Đề án quan trắc môi trường biển tỉnh Quảng Bình hàng năm;

- Thực hiện kế hoạch quan trắc theo Đề án, tiến hành quan trắc các thành phần môi trường biển tại các vị trí đã được phê duyệt theo Đề án;

- Phân tích, đo đạc các thông số môi trường biển;

- Tổng hợp, xử lý các số liệu quan trắc để lập báo cáo đánh giá kết quả quan trắc các thành phần môi trường;

- Phân tích đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển trên địa bàn tỉnh theo không gian và thời gian;

- Lập báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc môi trường hàng năm và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường vùng ven biển Quảng Bình.

6. Sản phẩm: 10 bộ mỗi bộ gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát thực địa;

- Báo cáo tổng hợp chương trình quan trắc tổng thể môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020;

- Bản đồ mạng lưới quan trắc môi trường biển tỉnh Quảng Bình;

- Bộ số liệu kết quả quan trắc các thành phần môi trường biển của các đợt quan trắc hàng năm;

- Báo cáo đánh giá kết quả quan trắc các thành phần môi trường biển;

- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc môi trường biển hàng năm;

- Đĩa CD lưu số liệu, báo cáo kết quả quan trắc.

7. Dự toán kinh phí

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện 05 năm (2016-2020) là: 3.285.925.000 đồng (Ba tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Kinh phí thực hiện năm thứ nhất là: 727.885.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bảy triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

+ Kinh phí thực hiện 04 năm còn lại là: 2.558.040.000 đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng), kinh phí mỗi năm là: 639.510.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười nghìn đồng).

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

8. Nguồn kinh phí:

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường đã được UBND tỉnh bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 tại Quyết định số 3636/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh và nguồn sự nghiệp tài nguyên và môi trường bố trí hàng năm (từ năm 2017 đến năm 2020).

9. Thời gian thực hiện:

Trong 05 năm: từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân