Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực tài chính
Số hiệu: 2959/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2959/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2495/STC-VP ngày 04/11/2016 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tài chính hết hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực tài chính gồm 4 văn bản, trong đó 3 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 1 văn bản hết hiệu lực 1 phần.

(Có danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- Công báo thành phố, Báo Hải Phòng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

1763/QĐ-UBND ngày 08/9/2009

Về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3073/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố

10/01/2015

2

Quyết định

2067/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Về điều chỉnh giá bán nước sạch

Được thay thế bởi Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 19/6/2014

01/7/2014

3

Quyết định

777/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Về giá tiêu thụ nước sạch thị trấn An Lão

Được thay thế bởi Quyết định 1864/QĐ-UBND ngày 24/8/2014

01/9/2014

Tổng số: 3 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản do HĐND thành phố ban hành

1

Nghị quyết

02/NQ-HĐND ngày 06/5/2009

Quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố

Luật Phí và lệ phí năm 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2017) quy định:

- Thẩm quyền quy định lệ phí trước bạ thuộc Chính phủ (mục II.1 phần B Phụ lục số 01)

- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo chuyển thành phí đăng kí giao dịch bảo đảm (mục II.2 phần B Phụ lục số 01)

01/01/2017

Tổng số: 1 văn bản