Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020
Số hiệu: 2830/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV VÀ TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định s 1252/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3030/SXD-PTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2016 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020, với nội dung chính sau;

1. Phạm vi lập chương trình phát triển đô thị

a) Phạm vi không gian: Phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính đô thị Ngọc Lặc (Theo đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, gồm;

- Khu vực đô thị hóa: Thị trấn Ngọc Lặc, các xã: Ngọc Khê, Quang Trung;

- Khu vực ngoại thị: Các xã Ngọc Liên,Thúy Sơn, Ngọc Sơn, Mỹ Tân, Minh Sơn;

- Diện tích tự nhiên trong phạm vi nghiên cứu phát triển đô thị đợt 1 là 1.436,97 ha, gồm thị trấn và một phần đất đã và đang đô thị hóa của 7 xã nói trên.

b) Phạm vi thời gian: Tập trung chủ yếu vào nghiên cứu chương trình cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

2. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị huyện Ngọc Lặc

2.1. Quan điểm

- Về phát triển kinh tế: Tạo các cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ trên địa bàn đô thị. Nghiên cứu biện pháp hiện đại hóa nông, lâm nghiệp khai thác hiệu quả diện tích đất nông, lâm nghiệp, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp.

- Về phát triển dân số: Tạo sức hút cho đô thị, nâng cao tỷ lệ tăng dân số cơ học.

- Về phát triển hạ tầng đô thị:

+ Khu vực nội thị (các phường của thị xã trong tương lai): Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị Ngọc Lặc đồng bộ, đầu tư xây dựng khắc phục, hoàn thiện những tiêu chí về hạ tầng đô thị còn yếu, còn thiếu đạt mức yêu cầu tối thiểu đối với đô thị loại IV. Đầu tư xây dựng nâng cao những tiêu chí về hạ tầng còn yếu đạt mức thấp so với quy định của đô thị loại IV. Đối với nhũng chỉ tiêu khác cần tiếp tục giữ vững, hoàn thiện.

+ Khu vực ngoại thị: cần có những giải pháp và đầu tư xây dựng hạ tầng các xã thuộc thị xã theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, kéo gần khoảng cách giữa nội thị và ngoại thị.

- Về kiến trúc cảnh quan đô thị: Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang nâng cao bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, cải tạo môi trường đô thị, xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị. Xây dng các công trình tiêu biểu, điểm nhấn cho đô thị.

2.2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng hợp:

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn của Tỉnh Thanh Hóa. Kiểm soát quá trình phát triển đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hợp lý theo vị trí tính chất chức năng của mình, đồng thời phát huy đầy đủ các thế mạnh và vai trò hạt nhân trong phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh;

- Xác định yêu cầu và chỉ tiêu phát triển đô thị cn đạt được làm cơ sở đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị và và quản lý thực hiện các quy hoạch theo các chương trình kế hoạch phát triển đô thị cụ thể trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 góp phần nâng cao chất lượng sống, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của đô thị, tăng cường sức cạnh tranh với các đô thị trong tỉnh.

- Xây dựng chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc lên đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2020.

b) Mục tiêu cụ thể:

Rà soát, các chủ trương định hướng lớn của tỉnh về phát triển đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng;

Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị của đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng theo các tiêu chuẩn phân loại đô thị;

Hoạch định chương trình kế hoạch phát triển đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2016-2017 và trở thành thị xã trước năm 2020;

- Xác định nhu cầu đầu tư và nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị theo các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; Khái toán tổng vốn và phân kỳ đầu tư.

3. Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030

3.1. Về chức năng đô thị

- Vị trí và phạm vi ảnh hưởng: Phát huy vai trò là đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 30 (tỷ đồng/năm);

- Cân đối thu chi ngân sách dư;

- Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước đạt so với quy định tối đa từ 0,5 - 0,7 (lần);

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất 5,5 (%);

- Tỷ lệ hộ nghèo 15 (%);

- Tỷ lệ tăng dân số hàng năm 1,3%

3.2. Về quy mô dân số toàn đô thị

- Dân số toàn đô thị đạt 42.000 người;

- Dân số nội thị đạt 30.000 người;

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70 %.

3.3. Mật độ dân số: Đến năm 2020 thị trấn xác định mục tiêu mật độ dân số khu vực nội thị đạt khoảng 2.500 người/km2.

3.4. Về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Thị trấn Ngọc Lặc mở rộng phấn đấu đạt mức thấp so với quy định là 75%.

3.5. Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

* Về nhà ở:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực nội thị ≥ 15 m2 sàn/người;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thị ≥ 65%.

* Công trình công cộng đô thị:

- Đất xây dựng CTCC cấp khu ở 1,5 m2/người;

- Chỉ tiêu đất dân dụng đạt so với quy định 78 m2/người;

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị 3 m2/người;

- Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa - chuyên khoa) vượt so với mức quy định tối đa2 giường/1000 dân;

- Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề) đạt so với quy định ≥ 4.

* Hệ thống giao thông:

- Đầu mối giao thông (Cảng hàng không, sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thủy, bến xe khách): giữ vững vai trò đầu mối giao thông cấp tnh;

- Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội thị: đạt mức quy định tối đa 12 - 15%;

- Mật độ đường chính trong khu vực nội thị (đường bê tông, đường nhựa có chiều rộng đường đỏ = 11,5m) khoảng 6km/km2;

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng 5%;

- Diện tích đất giao thông/dân số nội thị 9 m2/người.

* Hệ thống cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị 100 lít người/ngày đêm;

- Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch65 %.

* Hệ thống thoát nước:

Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị 3,5 km/km2;

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý 35 %;

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt mức quy định tối đa 80%.

* Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị 500kw/ng/năm;

- Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng đạt 95%;

- Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 70%.

* Cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ

- Đất cây xanh toàn đô thị 5 m2/người;

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 5 m2/người;

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom 80%;

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý 70%;

- Số nhà tang lễ khu vực nội thị đạt mức quy định tối thiểu 1 nhà.

4. Danh mục, lộ trình và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2016-2020

(phụ lục kèm theo)

5. Vốn và nguồn vốn thực hiện chương trình

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư của các dự án phát triển đô thị giai đoạn 2015 - 2030 là khoảng 1.994,6 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn:

+ Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước;

+ Nguồn vốn ODA;

+ Nguồn vốn đấu giá đất tại huyện Ngọc Lặc;

+ Nguồn vốn từ doanh nghiệp;

+ Nguồn vốn từ nhân dân đóng góp.

6. Giải pháp

6.1. Giải pháp về vốn đầu tư:

- Huy động vốn theo hình thức BOT, BT;

- Chuyển nhượng quyền khai thác công trình hạ tầng: Hình thức này thực hiện trên nguyên tắc, tuyến đường được Nhà nước xây dựng xong, chuyển quyền khai thác cho một doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Doanh nghiệp nhận quyền thu phí thanh toán cho Nhà nước kinh phí xây dựng tuyến đường. Vốn thu được được sử dụng để đầu tư cho dự án khác. Việc lựa chọn doanh nghiệp tiếp nhận quyền thu phí có thể thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu;

- Giải pháp nhà nước và nhân dân cùng làm: Mô hình này cũng đã được triển khai ở một số địa phương và cũng đã có được kết quả nhất định, cần được nhân rộng, đặc biệt là trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tng trong các khu đô thị cải tạo;

- Sử dụng vốn ODA: được ưu tiên sử dụng cho những chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực: Xây dựng hạ tng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội.

6.2. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương;

- Đẩy mạnh việc liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực (trong và ngoài nước), tăng cường mở các lớp tập huấn để đào tạo thường xuyên, nhằm duy trì chất lượng và số lượng cho đội ngũ lao động kế cận, thu hút, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho các lao động bị thu hồi đất sang các ngành nghề phi nông nghiệp phù hợp với tính chất phát triển;

- Có chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đề án thực hiện đào tạo, tái đào tạo đội ngũ lao động.

6.3. Giải pháp về chính sách:

- Rà soát các quy định, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh;

- Tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng công trình phúc lợi cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai;

- Tiếp tục thực hiện thành công đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương;

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo các đơn vị, các ngành với các nhà đầu tư và với nhân dân để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới, đảm bảo công bằng xã hội cho các tng lớp nhân dân.

6.4. Kế hoạch phân bổ và huy động vốn: Mục tiêu huy động vốn ngân sách 20%, nguồn vốn thực hiện còn lại huy động từ nguồn vốn xã hội hóa 80%.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. UBND huyện Ngọc Lặc có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan để thực hiện các nội dung của chương trình; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo quy hoạch được duyệt chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh trang đô thị, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức vận động nhân dân tham gia cùng với chính quyền thực hiện;

- Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình đảm bảo mỹ quan đô thị;

7.2. Các ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.
H2.(2016)QDPD CTPT do thi Ngoc Lac.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Chương trình/dự án, nhiệm vụ

Nội dung cụ thể những việc cần làm

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Tổng kinh phí

Kinh phí

Ghi chú

Ngân sách

Doanh nghiệp

Dân đóng góp

I

Chương trình 1: Hoàn thiện quy hoạch xây dựng đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng

1.1

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa

- Phi hợp cùng đơn vị tư vấn Khẩn trương triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

UBND Huyện + Đơn vị tư vấn

2016

 

 

 

 

 

1.2

Bổ sung hoàn thiện các quy hoạch phân khu, QHCT, quy hoạch chuyên ngành có liên quan

- Trong quá trình lập đồ án điều chỉnh QHC cần song song rà soát, lập các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, QH chuyên ngành để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch trong tương lai

UBND Huyện + Đơn vị tư vấn

2016-2017

4

4

 

 

Ước tính

II

Chương trình 2: Phát triển dân số cơ học

2.1

Nghiên cứu, rà soát các cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, khu đô thị mi trên địa bàn đô thị đề xuất cơ chế chính sách thu hút nguồn lao động, dân cư mới.

- Xây dựng đề án, rà soát tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp

UBND Huyện + Đơn vị tư vấn

2016-2018

1

1

 

 

 

2.2

Rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nhà ở đề xuất giải pháp thúc đy tiến độ.

- Thành lập tthanh tra rà soát, lập báo cáo kiến nghị, kiến nghị xử lý các trường hợp đầu tư không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, đất đai.

UBND Huyện

2016-2018

0.7

0.7

 

 

 

2.3

Phát triển nhà ở đô thị

Dự kiến trong giai đoạn 2016-2020 cần bổ sung thêm khoảng 200.000m2 sàn nhà ở để đáp ứng nhu cầu ở tại đô thị. Dự kiến Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư thêm khoảng 50.000m2 sàn nhà ở, người dân tự xây dựng khoảng 150.000m2

UBND Huyện và doanh nghiệp

2016-2020

100

 

90

10

 

III

Chương trình 3: Cải tạo môi trường để thu hút đầu tư

3.1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

- Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi người dân nhận thức rõ và thấm nhuần quan điểm cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ có tính chiến lược

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

3.2

Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn đô thị.

- Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm và quyết định chủ trương đầu tư

- Tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh đã ban hành

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

3.3

Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng vốn phù hợp, ưu tiên vốn Ngân sách nhà nước và kêu gọi vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động vốn của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vốn ODA...

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

3.4

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn đô thị

- Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách để huy động đa dạng các nguồn nhân lực

- Tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường lao động về cả cơ cấu ngành nghề trình độ

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động

- Khuyến khích các DN hàng năm dành kinh phí và thời gian đào tạo tay nghề cho người lao động

UBND Huyện

2016-2020

1.0

1.0

 

 

 

3.5

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

- Thực hiện tốt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư XDCB... theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối cho các cơ quan, đơn vị cùng giải quyết một công việc

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

3.6

Tăng cường giải pháp thực hiện tốt công tác GPMB, bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư

- Công tác GPMB phải trên cơ sở quy định của pháp luật , đồng thời vận dụng phù hợp với tình hình thực tế

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật của Nhà nước

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

3.7

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị kinh doanh

UBND Huyện

2016-2020

1.0

1.0

 

 

 

3.8

Thực hiện công khai minh bạch thông tin cho doanh nghiệp

- Thường xuyên công bố công khai, kịp thời các quy định của pháp luật và cơ chế chính sách của tỉnh mới ban hành nhất là các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai...

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

IV

Chương trình 4: Đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

4.1

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới, khu dân cư mới

Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu đô thị trung tâm mới, 2 khu đô thị mới (khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị cầu Ngòn)

 

2016-2020

300

 

300

 

 

4.2

Công trình dịch vụ công cộng.

Khảo sát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch cải tạo chỉnh trang xây mới các chợ, kiến nghị các giải pháp thực hiện

UBND Huyện

2016-2018

0.5

0.5

 

 

 

Cải tạo chợ Phố Cống thị trấn Ngọc Lặc (đạt tiêu chuẩn chợ loại II)

Doanh nghiệp

2016-2020

10

 

10

 

 

Cải tạo chợ cấp xã: các chợ xã Quang Trung, xã Ngọc Liên, xã Ngọc Khê, xã Thúy Sơn.

Doanh nghiệp

2016-2020

20

 

20

 

 

Đầu tư xây dựng một siêu thị tại các thị trấn Ngọc Lặc

Doanh nghiệp

2016-2020

20

 

20

 

Ước tính

4.3

Công trình văn hóa - thể thao

Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống nhà văn hóa tại thị trấn Ngọc Lặc

UBND Huyện

2016-2020

20

 

20

 

 

Hình thành khu TTVH-TDTT - tại khu trung tâm mới. Cải tạo nâng cấp các công trình văn hóa - thể thao trên địa bàn

Doanh nghiệp

2016-2020

100

 

100

 

 

4.4

Giao thông

Xây dựng nâng cấp bến xe khách Ngọc Lặc

Doanh nghiệp

2016-2020

5

 

5

 

 

-UBND Huyện phối hợp với các huyện lân cận, các doanh nghiệp đánh giá nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

UBND Huyện + Các huyện lân cận

2016-2018

1

1

 

 

 

- Tăng cường thêm các tuyến xe bus vận chuyển khách từ thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đi các huyện khác.

Doanh nghiệp vận tải

2016-2018

20

 

20

 

 

- Đầu tư hệ thống giao thông trục chính khu trung tâm hành chính mới. Các tuyến đường giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh trên địa bàn đô thị.

- Đầu tư 10km đường mặt rộng 22,5m và 20km mặt đường rộng 12m

UBND Huyện

2016-2020

800

400

400

 

 

Đầu tư xây dựng vỉa hè một số tuyến phố (xây mới vỉa một số tuyến phố chính với chiều rộng mỗi bên 2,5m) (Cải tạo 8km đường trục chính)

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2020

 

100

45

50

5

 

Đầu tư bê tông hóa các đường ngõ, xóm (nâng cấp mặt đường khoảng 20km đường ngõ xóm)

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2020

30

 

15

15

 

4.5

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

Cải tạo hệ thống thoát nước: Nạo vét bùn, xúc xả, trám và cho mương xây, Xây dựng mới 10km đường cống thoát nước mưa, Xây dựng mới đường cống thu gom nước thải. Đầu tư hệ thống trạm bơm dâng chuyển tiếp theo thiết kế. Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải, giai đoạn 1 đầu tư 01 đơn nguyên có công suất là 3.500m3/ngày.đêm

UBND Huyện

2016-2020

80

 

80

 

 

4.6

Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng

Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện: hệ thống đường dây, cột điện.

Ngành điện

2016-2020

80

 

80

 

 

- Hạ ngầm đường đây 03 tuyến phố dự kiến lựa chọn làm tuyến phố văn minh đô thị (Đường trục trung tâm, phố Lê Thánh Tông, Phố Lê Hoàn, phố Lê Lai) tổng cộng chiều dài 10km

Ngành điện

2016-2020

100

 

100

 

 

Đầu tư xây dựng trạm biến áp 220KV và 110KV đáp ứng nhu cầu truyền tải điện

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Đầu tư cải tạo, xây dựng mới một số trạm biến áp 22KV và 22KV/0,4KV

Ngành điện

2016-2020

80

 

80

 

 

Đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng các trục chính (đầu tư chiếu sáng thêm 5km)

UBND Huyện

2016-2020

7.5

7.5

 

 

 

Đầu tư chiếu sáng tại các ngõ hẻm (đầu tư chiếu sáng thêm 20km)

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2020

10

5

4

1

 

Đầu tư chiếu sáng mỹ thuật đô thị tại các tuyến phố chính, cổng các cơ quan hành chính nhà nước, các công viên, quảng trường,...)

UBND Huyện

2016-2020

5

5

 

 

 

4.7

Vệ sinh môi trường

Đôn đốc, kiểm tra Đơn vị vệ sinh môi trường dọn dẹp vệ sinh thu gom rác đúng theo quy định. Tăng cường dọn vệ sinh tại những khu vực công cộng. Thực hiện VSMT và công ích đô thị hàng năm

UBND Huyện + Cty môi trường đô thị

2016-2018

 

 

 

 

 

Quản lý chặt chẽ việc chở vật liệu, đổ chất thải xây dựng tránh việc rơi vãi chất thải ra đường.

UBND Huyện + Cty môi trường đô thị

2016-2018

 

 

 

 

 

Đầu tư thêm các trang thiết bị dọn dẹp vệ sinh môi trường (xe rửa đường, xe thu gom rác,...)

Cty môi trường đô thị

2016-2020

10

 

10

 

 

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xã hội hóa vào thu gom chất thải rắn

UBND Huyện

2016-2018

0.5

0.5

 

 

 

Tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn dẹp khu ở thường xuyên. Đổ rác đúng nơi quy định

UBND Huyện

2016-2018

0.5

0.5

 

 

 

Đầu tư thùng rác công cộng tại các khu vực công cộng (bến xe, trạm xe buýt, cổng trường học,…)

Cty môi trường đô thị

2016-2018

1

 

1

 

 

Đầu tư xây dựng 03 nhà vệ sinh công cộng

Doanh nghiệp

2016-2020

0.9

 

0.9

 

 

Đầu tư xây dựng 01 trung tâm xử lý rác thải tập trung cho thị trấn Ngọc Lặc và vùng phụ cận tại đội 10 xã Minh Tiến diện tích 5 ha, công suất dự kiến 4 tấn/ngày

Doanh nghiệp

2016-2020

30

 

30

 

 

Đầu tư xây dựng 01 nhà tang lễ. Xây dựng theo mô hình xã hội hóa đầu tư, kinh doanh dịch vụ tang lễ. UBND Huyện hỗ trợ về địa điểm, chính sách, thủ tục hành chính.

Doanh Nghiệp

2016-2020

5

 

5

 

 

V

Chương trình 5: Cải tạo chỉnh trang, nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị

5.1

Quản lý đô thị theo quy chế

Rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy chế

Phòng Kinh tế - hạ tầng

2016

0.5

0.5

 

 

 

Công bố, tuyên truyền để người dân thực hiện theo quy chế

UBND Huyện

2016-2020

0.5

0.5

 

 

 

5.2

Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Xây dựng tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. Ban hành quy chế quản lý, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

UBND Huyện

2016

1

1

 

 

 

Lựa chọn 03 tuyến phố để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đầu tư bổ sung các yếu tố hạ tầng, tuyên truyền phổ biến đến người dân cùng nhau xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2018

10

5

5

 

 

5.3

Cải tạo cổng chào của huyện tại thị trấn Ngọc Lặc

Thiết kế cải tạo cổng chào huyện, lắp đặt hệ thống đèn trang trí và một số biển ghi chú tại các cửa ngõ đi vào thị xã

UBND Huyện

2016-2017

2

2

 

 

 

5.4

Cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc tiêu biểu.

Xây dựng đề án rà soát đánh giá tổng thể, hệ thống các công trình di tích để quản lý và xây dựng lộ trình trùng tu tôn tạo

UBND Huyện

2016

1

1

 

 

 

Đầu tư  trùng tu tôn tạo các hạng mục di tích bị xuống cấp.

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2010

30

10

15

5

 

5.5

Phát động năm cải tạo chỉnh trang đô thị

- Lựa chọn năm cải tạo chỉnh trang đô thị.

- Phát động tuyên truyền người dân, các tổ chức xã hội cùng nhau cải tạo chỉnh trang đô thị, sơn sửa, trang trí lại các công trình,...)

- Sơn sửa lại những công trình công cộng.

UBND Huyện + dân góp vốn

2016-2018

10

5

5

 

Ước tính

VI

Chương trình 6: Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý đô thị

6.1

Hoàn thiện bộ máy quản lý đô thị.

- Hoàn thiện nhân sự , cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đô thị đáp ứng với các nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các năm tới theo chương trình.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Xây dựng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

UBND Huyện

2016-2020

8

8

 

 

Ước tính

6.2

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý đô thị.

- Phối hợp với các cơ quan của tỉnh, của Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý đô thị

UBND Huyện

2016-2020

8

8

 

 

Ước tính

6.3

Tổ chức hội thảo, tham quan học hỏi kinh nghiệm.

- Phối hợp hoặc chủ động đề xuất với các cơ quan chức năng để tổ chức hội thảo, thăm quan học hỏi kinh nghiệm

UBND Huyện

2016-2020

8

 

8

 

Ước tính

Tổng

1994.6

516.7

1441.9

36.0

 

 

Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị Ban hành: 07/05/2009 | Cập nhật: 09/05/2009