Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2017 về tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 1535/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP THIẾT KẾ MẪU CÔNG TRÌNH NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2350/TTr-SXD ngày 10/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

1. Tên hồ sơ: Thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện: Sở Xây dựng.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

3.1. Phạm vi áp dụng:

Các thiết kế mẫu ban hành tại Quyết định này để áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Khuyến khích áp dụng các thiết kế mẫu này đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (không áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ), vốn nhà nước ngoài ngân sách và các nguồn vốn khác.

3.2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng Công trình Nhà văn hóa thôn, bản.

4. Quy mô thiết kế:

- Nhà văn hóa thôn, bản quy mô 80 chỗ: Công trình cao 01 tầng, thuộc công trình dân dụng, cấp III, tổng diện tích sàn 123,45m2.

- Nhà văn hóa thôn, bản quy mô 100 chỗ: Công trình cao 01 tầng, thuộc công trình dân dụng, cấp III, tổng diện tích sàn 207,62m2.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Giám đốc Sở Xây dựng:

1. Công bố tập thiết kế mẫu nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng.

2. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thiết kế mẫu kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT.CNXD.tlsáng.408

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng