Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND và Quyết định 38/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Bắc Giang ban hành
Số hiệu: 125/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 464/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 38/BC-STP ngày 19 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định (Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ) hết hiệu lực thi hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh về danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2011/NQ- HĐND ngày 06/4/2011 quy định danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải