Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh bậc trung học theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Số hiệu: 10/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 02/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 30/05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC THEO NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 42/TTr-SGD&ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh bậc trung học theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC THEO NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh)

Điều 1. Đối tượng và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao kiến thức cho giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng: 03 triệu đồng/giáo viên/năm. Mỗi trường trung học phổ thông có 2 giáo viên hướng nghiệp; mỗi trường trung học cơ sở có 1 giáo viên hướng nghiệp được đào tạo hàng năm.

2. Hỗ trợ cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tiền tài liệu, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng mức: 2,5 triệu đồng/trường/năm.

Thời gian hỗ trợ, từ năm 2012 đến hết năm 2015.

Điều 2. Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức cho giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng;

b) Quản lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ tiền tài liệu, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng cho các trường trung học phổ thông;

c) Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trình UBND tỉnh phê duyệt;

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phối hợp lồng ghép các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng trong các trường cho học sinh bậc trung học, đảm bảo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng định mức chi; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tiền tài liệu, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng.

2. UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ tiền tài liệu, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng cho các trường trung học cơ sở.

Điều 3. Cấp phát và thanh quyết toán

1. Kinh phí đào tạo, nâng cao kiến thức cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp, phân luồng được phân bổ về Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Kinh phí hỗ trợ công tác hướng nghiệp khối các trường trung học phổ thông cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo để phân bổ về các trường trung học phổ thông; Kinh phí hỗ trợ công tác hướng nghiệp khối các trường trung học cơ sở cấp về UBND các huyện, thành, thị để chỉ đạo phân bổ cho các trường trung học cơ sở;

3. Các loại kinh phí trên hàng năm được lập, giao dự toán trong dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị; được sử dụng và thanh quyết toán theo các quy định của pháp luật. Riêng năm 2012 các loại kinh phí hỗ trợ trên được bổ sung ngoài kinh phí ngân sách nhà nước đã giao đầu năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các Sở, Ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước Ban hành: 06/06/2003 | Cập nhật: 06/12/2012