Nghị quyết 35/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016
Số hiệu: 35/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Sau khi xem xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016

1. Đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 (02 Nghị quyết):

1.1. Nghị quyết về kế hoạch tổng biên chế công chức tỉnh Lào Cai năm 2017. (Lý do: Không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 19 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015).

1.2. Nghị quyết về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Lý do: Cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, làm rõ sự cần thiết, căn cứ đề xuất hỗ trợ).

2. Bổ sung danh mục Nghị quyết năm 2016 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 50 Nghị quyết: (Có phụ lục kèm theo)

3. Các nghị quyết còn lại được nêu tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV (Giữ nguyên).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh chương trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 35/NQ-HĐND ngày 18/7/2016của HĐND tỉnh Lào Cai)

Số TT

Tên văn bản

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

Thời điểm thông qua

1

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

2

Nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

3

Nghị quyết về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

4

Nghị quyết về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và Quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

5

Nghị quyết về mức chi và định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

6

Nghị quyết về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

7

Nghị quyết về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

8

Nghị quyết về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

9

Nghị quyết về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

10

Nghị quyết về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

11

Nghị quyết về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

12

Nghị quyết về chế độ hỗ trợ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

13

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ hai

14

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

15

Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

16

Nghị quyết ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

17

Nghị quyết về quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

18

Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

19

Nghị quyết về quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

20

Nghị quyết về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

21

Nghị quyết về định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

22

Nghị quyết ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

23

Nghị quyết về quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

24

Nghị quyết về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

25

Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2016-2017

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

26

Nghị quyết về quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

27

Nghị quyết về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

28

Nghị quyết về nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

29

Nghị quyết về cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật; giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

30

Nghị quyết về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

31

Nghị quyết về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

32

Nghị quyết về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

33

Nghị quyết về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

34

Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ hai

35

Nghị quyết về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban MTTQ, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ hai

36

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ hai

37

Nghị quyết về việc ban hành hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ hai

38

Nghị quyết về ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ hai

39

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ hai

40

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ hai

41

Quy định về xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ ba

42

Chính sách quy định về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ ba

43

Nghị quyết quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ ba

44

Nghị quyết về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương đối với các khoản thu: Tiền cho thuê mặt đất và tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Nghị quyết số 26/2013/NQ- HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ ba

45

Nghị quyết về phí tham quan khu di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh

Ban KTNS

Kỳ họp thứ ba

46

Quy định chế độ đối với học sinh năng khiếu dài hạn, cán bộ quản lý các lớp năng khiếu dài hạn của Cung thiếu nhi tỉnh Lào Cai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ ba

47

Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh

Ban VHXH

 

48

Chính sách hỗ trợ công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban VHXH

Kỳ họp thứ ba

49

Chính sách đối với nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ ba

50

Nghị quyết về chính sách thu tiền sử dụng công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tập trung; chính sách hỗ trợ từ các nguồn ngân sách cho công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ ba