Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Số hiệu: 26/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2017

Năm 2016, nghề nuôi trồng thủy sản tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản được duy trì sản xuất và phát triển. Đa số người nuôi đã có ý thức tuân thủ lịch thời vụ, chuyển đổi hình thức nuôi phù hợp, thực hiện tốt các quy định về nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người nuôi chưa tự giác chấp hành lịch thời vụ, con giống thả nuôi chất lượng không đảm bảo, chưa thực hiện nghiêm túc quy hoạch nuôi tôm và công tác xử lý chất thải, vệ sinh môi trường vùng nuôi nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng hạn ảnh hưởng đến năng suất sản lượng nuôi trồng thủy sản.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, giành thắng lợi trong vụ nuôi năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2017 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh Tế) các huyện, thành phố thị xã ven biển tuân thủ, triển khai thực hiện các công văn hướng dẫn biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành đến vùng nuôi trồng thủy sản do đơn vị quản lý. Đối với các cơ sở nuôi cá lồng hồ chứa, cá lồng biển phải thực hiện tốt công tác quản lý chất thải trong quá trình nuôi, thả nuôi con giống đảm bảo chất lượng. Khuyến khích người dân nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học theo hướng VietGAP.

2. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản và Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông nghiệp

và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Giống thủy sản trước khi lưu thông phải thực hiện kiểm dịch theo quy định. Tiến hành thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định dưới sự giám sát của Chi cục Thủy sản Bình Định. Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) bố mẹ nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch qua cửa khẩu, nuôi cách ly theo quy định và phải khai báo với Chi cục Chăn nuôi - Thú y Bình Định.

3. Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phải chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Không kinh doanh hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm xử lý cải tạo môi trường, kháng sinh cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban hành và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2017, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nuôi tôm mới. Phổ biến, tuyên truyền về Quyết định số 3824/QĐ-BNN- TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống, tôm nuôi thương phẩm. Hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện quản lý giống thủy sản theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản; Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản - Quy chuẩn quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm và Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/04/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản - Quy chuẩn quốc gia cơ sở nuôi cá lồng/ bè nước ngọt - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, thẩm định kỹ thuật các dự án, các cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Thực hiện công tác quản lý, tham mưu cho các cấp, các ngành về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch Quan trắc môi trường giai đoạn 2017-2020.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi-Thú y triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhà nước về thú y thủy sản, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông triển khai xây dựng mô hình mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản tại địa phương; hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm. Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo nuôi trồng thủy sản và phòng ngừa dịch bệnh tại địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, dựa trên sự phân công, phân cấp theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất đai, mặt nước vào nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức tự phát lấn chiếm đất đai để nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngọt, nước ngầm. Tiếp tục củng cố và phát triển tốt các tổ chức quản lý cộng đồng tại các vùng nuôi.

- Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi và chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản tại địa phương cần theo hướng hiệu quả và bền vững. Triển khai đầu tư xây dựng các dự án đầu tư hệ thống cấp nước ngọt, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi; đôn đốc và hoàn thiện các dự án đã được đầu tư và sớm đưa vào hoạt động để phát huy hiệu quả.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác nước ngầm trái phép.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép để nuôi trồng thủy sản, các trường hợp sử dụng đất được giao để nuôi trồng thủy sản không đúng mục đích.

7. Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp Hội thủy sản tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường nuôi của cộng đồng. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản Ban hành: 22/05/2013 | Cập nhật: 23/05/2013

Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi Ban hành: 05/02/2010 | Cập nhật: 09/02/2010