Chỉ thị 01/2015/CT-UBND triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Số hiệu: 01/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tươi
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 12/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

Căn cứ Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh và những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; Nhằm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác triệt để lợi thế về tiềm năng của địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội, tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu tổng quát, yêu cầu, nội dung trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015; Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Bình Chánh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2015; Phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Kế hoạch đã đề ra. Dồn sức chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng Nông thôn mới 14 xã trên địa bàn Huyện (trừ xã Bình Hưng và thị trấn Tân Túc) trước ngày 30 tháng 4 năm 2015.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Bình Chánh năm 2015, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trn chủ động và đổi mới công tác, xây dựng Kế hoạch công tác năm của các cơ quan, đơn vị theo hướng đề ra các chỉ tiêu cụ thể, biện pháp cụ thể hóa việc thực hiện hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, đlàm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện, biện pháp và thời gian thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thúc đy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trên cơ sở đó, theo dõi, có biện pháp thống kê, đánh giá chất lượng công tác tham mưu của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Hoàn thành tiến độ giải thể Nông trường Láng Le theo Kế hoạch.

4. Phối hợp thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đu năm 2015, phn đu vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phn đu được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

5. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các Chương trình trọng điểm, Công trình trọng điểm kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và Đại hội Đảng bộ Huyện. Tiếp tục đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông thôn; có biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Đ cương quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 đã được phê duyệt, góp phần nâng cao đời sống của nông dân. Tăng cường thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phấn đấu đảm bảo hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (đạt 100%) và nước sạch (đạt 65%) theo chỉ tiêu đề ra. Chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Công trình trọng điểm, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 90%. Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai; trong đó, chú trọng đẩy nhanh các dự án mang tính cấp bách và trọng điểm; đặc biệt, tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Mở rộng Tỉnh lộ 10 và Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 10B để đảm bảo hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

6. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên quyết kéo giảm rõ rệt số vụ vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn, nhất là tại địa bàn các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Bình Hưng. Tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lập thủ tục xử lý và kiên quyết tháo dỡ 100% các công trình vi phạm mới phát sinh; tổ chức thực hiện hoàn thành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn tồn đọng từ năm 2014 chuyển qua và không để phát sinh tồn đọng mới trong năm 2015; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tổ chức thực hiện công tác này. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

7. Tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp an sinh xã hội và chăm lo phúc lợi xã hội, phát huy các nguồn lực xã hội theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”; tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 4 đúng kế hoạch, với các biện pháp, cách làm phong phú, đa dạng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện chặt chẽ, khoa học trong công tác phân luồng học sinh và dự báo tình hình học sinh đầu cấp. Duy trì thường xuyên và quan tâm thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên người theo hướng chủ động phòng ngừa và tích cực khống chế, dập dịch (nếu có), đặc biệt là bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tiêu chảy cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội. Hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ hành chính về nhà, đất trễ hạn; xem sự hài lòng của công dân, tổ chức là một trong những thước đo hiệu quả công tác này. Tiếp tục tăng cường trật tự kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành công vụ. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực cụ thể theo tình hình địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Huyện và xã - thị trấn; tiếp tục chủ động ngăn ngừa và không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, như: công tác quản lý Nhà nước đất đai, xây dựng; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

9. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2015, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên dân số thường trú và tạm trú tại từng địa bàn; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và các án cướp, cướp giật, trộm cắp theo chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; tăng cường quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy, n, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông. Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2015.

10. Chú trọng kiểm tra thực tế và quan tâm tổng kết thực tiễn, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

11. Phát động mnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc phát huy kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), nhằm góp phn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ủy ban nhân dân Huyện; sự quyết liệt, đồng bộ trong việc chỉ đạo, điều hành; đặc biệt sự đồng thuận và ủng hộ của Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

12. Tổ chức thực hiện

a) Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện năm 2015 thành Chương trình làm việc của Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện theo hướng tăng cường kiểm tra thực tế ít nhất 02 lần/tháng; theo dõi, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để xem xét, thông qua các đề án, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện xây dựng Chương trình công tác, hoạt động của hệ thống chính trị Huyện đồng bộ, hiệu quả.

b) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức họp thường kỳ, để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn.

c) Chỉ thị có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu thtrưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Bình Chánh năm 2015.

 


Nơi nhận:
- UBND/TP;
- VPUBND/TP;
- S
KH&ĐT, Sở TP;
- Trung tâm công báo TP;
- BTV H
U, T/v UBND Huyện;
-
UBMTTQVN và Đoàn thể Huyện;
- CQCM, ĐVSN thuộc UBND Huyệ
n;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành dọc;
- UBND xã - thtrấn;
- CVP (HU-UB), PVP;
- Lưu: VP-TH (Tổ Tổng hợp).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tươi