Kế hoạch 5003/KH-UBND năm 2018 thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2019
Số hiệu: 5003/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trương Duy Hải
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Dân sự, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5003/KH-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biện pháp bảo đảm) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác rà soát văn bản

Rà soát các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đối chiếu các quy định có liên quan trên địa bàn tỉnh để kịp tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm cho phù hợp với văn bản Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Bằng các hình thức phù hợp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đến hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và cán bộ, công chức thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

4. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm của Trung ương.

5. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản pháp luật khác có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tổ chức kiểm tra hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm

Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh về kết quả thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 08 năm 2019.

7. Chế độ báo cáo, thống kê

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc báo cáo, thống kê kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm 06 tháng và 01 năm gửi về Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Thời hạn gửi báo cáo, thống kê thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp.

8. Tổ chức họp giao ban

Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các tổ chức có liên quan như: Các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai...

- Thời gian thực hiện: 06 tháng cuối năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; chịu trách nhiệm quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này

Trên đây là kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để cùng trao đổi thống nhất hướng giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Mục IV (thực hiện);
- Cục ĐKGDBĐ - BTP (báo cáo);
- Cục công tác phía Nam - BTP (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (đôn đốc);
- Phòng NC,TH;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Duy Hải

 

Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 01/09/2017 | Cập nhật: 01/09/2017