Kế hoạch 1624/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số hiệu: 1624/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/KH-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW, NGÀY 26/12/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 11/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 96-KH/TU ngày 11/5/2017 của Tỉnh ủy. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng. Đồng thời, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CBCCVC và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Các văn bản Luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2010; Chỉ thị 03-CT/TU ngày 27/02/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia PCTN giai đoạn III (2017-2020) tỉnh Lai Châu.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu, đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg , ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trước hết là của người đứng đầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chấp hành nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và quy định về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện nghiêm quy định về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Người đứng đầu tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; chủ động trong việc chỉ đạo kiểm điểm, xác minh, kết luận, đối với đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị, giảm các đầu mối không có hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 09/12/2015 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 842/UBND-TH ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa nơi công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 03-CT/TU ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 158/2007/NĐ-CP .

4. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Văn bản chỉ đạo số 761-CV/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản thu nhập. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản thu nhập nhất là người có chức vụ, quyền hạn, đối với cán bộ, công chức trước khi được đề bạt, bổ nhiệm, trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản, những khoản chi tiêu, giao dịch có giá trị lớn, xử lý nghiêm đối với những trường hợp kê khai không trung thực.

Thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hết hiệu lực thi hành, các văn bản không còn phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, các văn bản có các quy định thiếu chặt chẽ, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là đối với một số lĩnh vực liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, mua sắm công, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, các quy định về tự kiểm tra, thanh tra nội bộ nhằm đảm bảo cho công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí sát thực tiễn, có tính khả thi.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận, xã hội quan tâm. Những lĩnh vực, vụ việc có nhiều tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến tham nhũng, lãng phí, có giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích người dân phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác giám định, điều tra, truy tố xét xử tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý nghiêm những vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 28/01/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch 1346/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về Việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của CBCCVC về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là đối với người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm cá nhân đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đưa công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình công tác từng năm của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoạt động có hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Kế hoạch này; cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Một số nhiệm vụ cụ thể được giao cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm từng bước đưa công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trở thành giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng. Phát hiện, xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập như: Kê khai không trung thực; không thực hiện trách nhiệm giải trình biến động tăng, giảm tài sản theo quy định. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

3. Sở Nội vụ: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thực hiện và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuế đất; tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai; sử dụng đất sai mục đích; mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật.

5. Sở Tài chính: Tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành; quản lý chặt chẽ công tác thẩm định giá đối với các loại vật tư, hàng hóa được mua sắm bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc công khai các nguồn kinh phí ngân sách trong các cơ quan, đơn vị.

6. Sở Xây dựng: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tài chính thông báo giá hàng hóa, vật liệu, thiết bị xây dựng mới trên thị trường để làm căn cứ kiểm soát về giá trị đầu tư xây dựng trên địa bàn; hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hệ thống định mức trong đầu tư xây dựng; việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy tại các trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Ban hành: 20/11/2014 | Cập nhật: 21/11/2014