Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2012 công bố bãi bỏ áp dụng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La
Số hiệu: 915/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ ÁP DỤNG MỘT SỐ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ áp dụng 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La do trước đấy thống kê, công bố không chính xác.

(Có Danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC VPCP (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (Bc);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VP - PKSTTHC (02b), Th.50b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ÁP DỤNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC BÃI BỎ ÁP DỤNG

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH BÃI BỎ TTHC

 1

T-SLA-070190-TT

Công tác vận động và quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 2

T-SLA-070289-TT

Gia hạn thị thực (visa) cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 3

T-SLA-070299-TT

Tạm trú đối với người nước ngoài

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 4

T-SLA-070308-TT

Giải quyết các vấn đề liên quan có yếu tố nước ngoài

 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh

 5

T-SLA-070324-TT

Giao nhận Hộ chiếu

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh không có nhiệm vụ quản lý Hộ chiếu

6

T-SLA-070346-TT

Nhập cảnh đối với người nước ngoài

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

7

T-SLA-070370-TT

Sửa đổi thị thực cho người nước ngoài

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

8

T-SLA-070384-TT

Đăng ký hoạt động của Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (TCPCPNN)

Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ không có nội dung phân cấp cho địa phương thực hiện nội dung Đăng ký hoạt động của Tổ chức PCPNN

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010