Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 88/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
Số hiệu: 782/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 783/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH: 88/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI ĐẶC THÙ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số: 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Quyết định số: 450/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 558/TTr-SNV ngày 02 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số: 88/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn quy định tạm thời mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch các hội đặc thù của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Quyết định 88/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách năm 2020 Ban hành: 09/01/2020 | Cập nhật: 07/11/2020