Quyết định 56/2017/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang
Số hiệu: 56/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 11/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 12/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2014/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC THUỘC TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 89/TTr-SXD ngày 18 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, như sau:

1. Sửa đổi Điều 8 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe được quy định thu theo cơ chế giá dịch vụ của Luật giá 2012.”

b) Sửa đổi khoản 5 như sau:

“5. Đối với các tuyến đường đủ điều kiện trông, giữ xe dưới lòng đường, thu theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu cấp phép, chỉ đạo thực hiện thu và triển khai lắp đặt biển báo, sơn đường cho phép đậu xe theo quy định.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Việc thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được thực hiện đối với các trưng hợp quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Quy định này. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ của Luật giá 2012”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

a) Sửa đi khoản 1 như sau:

“1. Sở Giao thông Vận tải:

a) Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

b) Thanh tra Sở phối hợp với Công an, Đội quản lý trật tự đô thị địa phương và chính quyền địa phương tăng cường kim tra, giám sát việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông; kiên quyết xử lý đối với tình trạng vi phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực được cấp phép sử dụng;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh.”

b) Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì thẩm định mức thu phí, giá dịch vụ trông giữ xe trong việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

b) Hướng dẫn việc thu, quản lý phí, giá dịch vụ trông giữ xe trong việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.”

c) Sửa đi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Sở Xây dựng:

a) Tổng hợp, báo cáo, đề xuất điều chỉnh Quy định việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

b) Hướng dẫn chuyên môn cho các Phòng Quản lý Đô thị Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu trong việc quản lý, cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn mình quản lý.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu sơ kết, tổng kết quá trình quản lý và sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông; báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Chủ trì lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng tạm thi hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông đến năm 2023 trên địa bàn tnh.

e) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng mức thu phí, giá dịch vụ trông giữ xe trong việc sử dụng tạm thời một phn lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Triển khai việc lắp đặt biển báo quy định khu vực cho phép đậu xe thu theo giá dịch vụ trong giữ xe dưới lòng đường.”

5. Sửa đổi khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Thực hiện nghĩa vụ nộp phí, giá dịch vụ trông giữ xe trong việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo quy định.”

6. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này sẽ bị xphạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường st hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.”.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2017.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu; Chủ tịch y ban nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực: HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đài Phát thanh Truyền hình An Giang;
- Báo An Giang, Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website An Giang;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về chế độ thông tin, báo cáo Ban hành: 14/05/2014 | Cập nhật: 05/11/2014