Quyết định 55/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 55/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 10/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại nội dung Tờ trình số 4818/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện Quy định nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTHĐN, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh (A.Nghĩa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

1. Việc quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

2. Khi sử dụng tạm thời vỉa hè vào các mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của Quy định này cấp.

3. Việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông không được lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ được quy định tại Điều 5 Quy định này.

4. Tổ chức, cá nhân được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè; tuyệt đối không được lấn chiếm ra ngoài phạm vi đã được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời, thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép và nộp các khoản phí có liên quan đến việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo quy định.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông: là cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn bán (không được phép kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động th­ương mại); để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt; lắp đặt quảng cáo và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.

2. Lối cho người đi bộ là phần vỉa hè dành riêng cho người đi bộ.

3. Tập kết vật liệu xây dựng gồm tập kết, trung chuyển vật liệu và phế thải xây dựng để sửa chữa, xây dựng nhà.

4. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phạm vi sử dụng tạm thời vỉa hè

1. Quy định phạm vi sử dụng tạm thời vỉa hè theo bề rộng:

a) Vỉa hè có bề rộng dưới 3,00 mét: Không cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Quy định này nhưng phải đảm bảo lối cho người đi bộ tối thiểu là 1,50 mét;

b) Vỉa hè có bề rộng từ 3,00 mét đến dưới 4,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 1,50 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông;

c) Vỉa hè có bề rộng từ 4,00 mét đến dưới 6,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 2,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông;

d) Vỉa hè có bề rộng từ 6,00 mét trở lên: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng tuyến đường, cơ quan có thẩm quyền cấp phép được quyền phân định phần vỉa hè sử dụng để làm lối cho người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 nhằm đảm bảo vỉa hè thông thoáng, mỹ quan đô thị.

Điều 6. Các trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

1. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe môtô, xe gắn máy, xe đạp thì yêu cầu xe phải được sắp xếp thành từng hàng, dọc theo chiều dài vỉa hè và theo một trật tự nhất định. Tùy theo điều kiện cụ thể từng tuyến đường, cơ quan có thẩm quyền cho phép sắp xếp một hàng hay nhiều hàng xe.

2. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng thì tùy theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo lối cho người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này và phải được che chắn cẩn thận, bảo đảm không rơi vãi xuống lòng đường và hệ thống thoát nước đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

3. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng, lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt thì tùy theo điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo lối cho người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

4. Đối với trường hợp sử dụng vỉa hè cho việc cưới, việc tang: Hộ gia đình, cá nhân phải thông báo với UBND các phường, xã nơi cư trú; phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và bố trí lối đi dành cho người đi bộ có chiều rộng tối thiểu là 1,5m; thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.

Điều 7. Các trường hợp cấm sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

1. Các tuyến đường cấm sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

2. Các tuyến đường cấm sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy định này.

3. Trong trường hợp sử dụng vỉa hè vào mục đích khác theo chủ trương của thành phố trên một số tuyến đường đã được thành phố quy hoạch không cho phép sử dụng tạm thời vào mục đích kinh doanh buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại thì cơ quan có thẩm quyền phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

4. Nghiêm cấm việc thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán vào bất cứ thời gian nào tại vỉa hè thuộc khu vực các trường học, công sở, bệnh viện, nhà thờ, đình, chùa, miếu, thánh thất, công viên công cộng và khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh.

Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

1. Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt; lắp đặt quảng cáo và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý, gồm:

a) Đường Quốc lộ được Cục Đường bộ Việt Nam ủy thác quản lý;

b) Hệ thống đường tỉnh lộ (ĐT);

c) Hệ thống đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét.

2. UBND các quận, huyện cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được phân cấp cho UBND các quận, huyện quản lý, gồm:

a) Hệ thống đường huyện (ĐH);

b) Hệ thống đường xã (ĐX);

c) Hệ thống đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường bằng hoặc nhỏ hơn 7,5 mét;

d) Các đường đô thị (ĐĐT) có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét trong khu dân cư do Sở Giao thông vận tải ủy thác quản lý.

3. UBND các quận, huyện cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán; cá nhân hoạt động thương mại; để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý.

4. UBND các phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận Thông báo của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quy định này.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và thời gian giải quyết

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản photocoppy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (hoặc Giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú đối với những hộ buôn bán nhỏ);

c) Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);

d) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn. Đơn hoặc công văn phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú;

b) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

c) Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản cam kết thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này;

c) Bản photocoppy Giấy phép sửa chữa, xây dựng nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

d) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

e) Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).

5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;

c) Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có;

d) Ngoài ra, trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động quảng cáo.

6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế tường rào;

c) Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có.

7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;

c) Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.

8. Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

9. Thời gian giải quyết cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông tối đa không quá 04 ngày (tính ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép biết.

Điều 10. Các trường hợp thu hồi giấy phép đã cấp đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

1. Không tuân thủ đúng nội dung Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tổ chức, cá nhân không đảm bảo vệ sinh môi trường hoặc an ninh trật tự trong khu vực, an toàn giao thông và đã bị cơ quan có chức năng xử lý vi phạm từ hai lần trở lên.

3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhưng không còn sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông mà không nộp lại Giấy phép đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thực hiện việc thu hồi Giấy phép.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 11. Sở Giao thông vận tải

1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vỉa hè trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý trật tự vỉa hè.

2. Tổ chức cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này.

3. Tổ chức triển khai lắp đặt các biển báo cấm sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại theo nội dung đề xuất của Sở Công thương được UBND thành phố phê duyệt trên từng tuyến đường được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Quy định này.

4. Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền và kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông; phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã trong việc giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

5. Chỉ đạo Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được phân cấp quản lý tại khoản 1 Điều 8 Quy định này.

6. Tổ chức thu và quản lý phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị định số 39/2007/NĐ-CP có liên quan đến Quy định này và pháp luật có liên quan đối với các cá nhân hoạt động thương mại.

2. Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố quyết định các hoạt động cụ thể bị cấm của cá nhân hoạt động thương mại trên từng tuyến đường được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục 2 Quy định này.

Điều 13. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

1. Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, phường, xã trong việc giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

2. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Điều 14. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc thu và quản lý phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, thực hiện.

Điều 16. UBND các quận, huyện

1. Chủ tịch UBND quận, huyện là người chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn.

2. Cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Quy định này.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè thuộc địa bàn quận, huyện được quy định tại khoản 4 Điều 8 Quy định này.

5. Chỉ đạo UBND các phường, xã, các phòng, ban liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông; bảo đảm việc quản lý, giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện.

6. Chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an các quận, huyện phối hợp với Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện.

7. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

8. Tổ chức thu và quản lý phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo đúng quy định hiện hành.

9. Định kỳ hàng quý tổng hợp và báo cáo công tác quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận, huyện gửi Sở Giao thông vận tải để báo cáo UBND thành phố.

Điều 17. UBND các phường, xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn nội dung Quy định này đến các Tổ dân phố, các hộ gia đình trên địa bàn do xã, phường quản lý.

2. Tiếp nhận Thông báo, hướng dẫn và giám sát việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang của các hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 8 Quy định này.

3. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

4. Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự và an toàn giao thông trên vỉa hè của các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã.

5. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tại Điều 8 của Quy định này thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông khi phát hiện các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép được quy định tại Điều 10 Quy định này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Quy định chuyển tiếp

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng hết thời hạn của Giấy phép, trừ các trường hợp bị thu hồi giấy phép được quy định tại Điều 10 Quy định này.

Điều 19. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM SỬ DỤNG VỈA HÈ ĐỂ KINH DOANH, BUÔN BÁN VÀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
(Kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/ 12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

ĐỊA BÀN

01

Bạch Đằng

Thí điểm cho phép kinh doanh với thời gian: từ 18h00 đến 23h00

Đống Đa

2 Tháng 9

Hải Châu

02

Trần Phú

Đống Đa

Trưng Nữ Vương

Hải Châu

03

Hùng Vương

Bạch Đằng

Lý Thái Tổ

Hải Châu, Thanh Khê

04

Lê Lợi

Đống Đa

Phan Đình Phùng

Hải Châu

05

3 Tháng 2

Nguyễn Tất Thành

Bạch Đằng

Hải Châu

06

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Lương Bằng

3 Tháng 2

Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu

07

2 Tháng 9

Bạch Đằng

Núi Thành

Hải Châu

08

Nguyễn Chí Thanh

Lý Thường Kiệt

Lê Hồng Phong

Hải Châu

09

Nguyễn Thị Minh Khai

Lý Tự Trọng

Hùng Vương

Hải Châu

10

Điện Biên Phủ

Ngã 3 Huế

Lý Thái Tổ

Thanh Khê

11

Lê Duẩn

Bạch Đằng

Điện Biên Phủ

Hải Châu, Thanh Khê

12

Nguyễn Văn Linh

Trần Phú

Nguyễn Tri Phương

Hải Châu, Thanh Khê

13

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Trung Trực

Sơn Trà

14

Phạm Văn Đồng

Võ Nguyên Giáp

Ngô Quyền

Sơn Trà

15

Hồ Nghinh

Vương Thừa Vũ

Võ Văn Kiệt

Sơn Trà

16

02 đường gom phía Đông cầu sông Hàn

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

17

02 đường gom phía Đông cầu Rồng

Võ Văn Kiệt

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

18

02 đường gom phía Đông cầu Trần Thị Lý

Trần Thị Lý

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

19

Hoàng Sa

Lê Văn Lương

Nguyễn Huy Chương

Sơn Trà

20

Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Huy Chương

Minh Mạng

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

21

Trường Sa

Minh Mạng

Giáp Quảng Nam

Ngũ Hành Sơn

22

Huyền Trân Công Chúa

Trần Đại Nghĩa

Trường Sa

Ngũ Hành Sơn

23

Thành Điện Hải

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

24

Quang Trung

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

25

Lý Tự Trọng

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM SỬ DỤNG VỈA HÈ ĐỂ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
(Kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

ĐỊA BÀN

01

Trần Quý Cáp

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

02

Lý Thường Kiệt

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

03

Nguyễn Du

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

04

Phan Đình Phùng

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

05

Phạm Phú Thứ

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

06

Trần Quốc Toản

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

07

Thái Phiên

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

08

Lê Hồng Phong

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

09

Như Nguyệt

Đường gom phía Bắc cầu Thuận Phước

Bạch Đằng

Hải Châu

10

Hà Bổng

Dương Đình Nghệ

Hà Chương

Sơn Trà

11

Hà Chương

Võ Nguyên Giáp

Hồ Nghinh

Sơn Trà

12

Võ Văn Kiệt

cầu Rồng

Võ Nguyên Giáp

Sơn Trà

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1:

“Văn bản này quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (không tính đến đường nội bộ trong các khu dân cư khép kín do các chủ đầu tư trực tiếp quản lý và đường chuyên dùng).”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3:

“2. Khi sử dụng tạm thời vỉa hè vào các mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Quy định này cấp. Riêng đối với trường hợp sử dụng vỉa hè cho việc cưới, việc tang, hộ gia đình, cá nhân phải thông báo với UBND các phường, xã nơi tổ chức việc cưới, việc tang.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
3. Sửa đổi khoản 1 ... Điều 4:

“1. Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông: là cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn bán (trừ trường hợp kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt, máy móc, thiết bị thi công); cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động thương mại); để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng (kể cả kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che), tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
3. Sửa đổi ... khoản 3 Điều 4:
...
3. Tập kết vật liệu xây dựng gồm tập kết, trung chuyển vật liệu và phế thải xây dựng để sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
4. ...bổ sung điểm đ, khoản 1 Điều 5:
...
đ) Vỉa hè có bề rộng từ 9,00 mét trở lên: Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng phải đảm bảo:

- Bề rộng phần vỉa hè còn lại (không sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông) rộng tối thiểu 5,00 mét.

- Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
4. Sửa đổi điểm d...khoản 1 Điều 5:

“d) Vỉa hè có bề rộng từ 6,00 mét đến dưới 9,00m: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét; phần còn lại cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
5. Sửa đổi khoản 1 ... Điều 6:

“1. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe môtô, xe gắn máy, xe đạp thì yêu cầu xe phải được sắp xếp thành từng hàng, dọc theo chiều dài vỉa hè và theo một trật tự nhất định.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
5. Sửa đổi ... khoản 3 ... Điều 6:
...
3. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng, lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt thì tùy theo điều kiện cụ thể, cơ quan cơ quan có thẩm quyền Cấp Giấy phép xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo lối cho người đi bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
5. Sửa đổi ... khoản 4 Điều 6:
...
4. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè cho việc cưới, việc tang: Hộ gia đình, cá nhân phải thông báo với UBND các phường, xã nơi tổ chức việc cưới, việc tang; phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và bố trí lối đi dành cho người đi bộ có chiều rộng tối thiểu là 1,5m; thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
6. Sửa đổi khoản 4 Điều 7:

“4. Nghiêm cấm việc thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán vào bất cứ thời gian nào tại vỉa hè trước phạm vi các trường học, công sở, bệnh viện, nhà thờ, đình, chùa, miếu, thánh thất, công viên công cộng và khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh.”

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

“1. Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Đường Quốc lộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác quản lý;

b) Hệ thống đường tỉnh lộ;

c) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét và đường đô thị đi qua hai địa bàn quận, huyện trở lên;

d) Các tuyến đường do UBND các quận, huyện quản lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình có từ 02 mặt tiền trở lên tiếp giáp đồng thời với đường do Sở Giao thông vận tải quản lý và đường do UBND quận, huyện quản lý.

2. UBND các quận, huyện cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (trừ trường hợp sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang) trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Hệ thống đường huyện;

b) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5 mét;

c) Hệ thống đường xã;

d) Hệ thống đường kiệt, hẻm;

đ) Các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) thuộc địa bàn quận, huyện.

3. UBND các phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận thông báo của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quy định này.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
8. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 9:

“d) Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; không gây hư hỏng hạ tầng, hố ga, các mốc,...”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
9. Sửa đổi khoản 5 Điều 9:

“5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng và lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ hiện trạng của khu vực), bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;

c) Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, không gây hư hại hạ tầng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
10. Sửa đổi điểm b ... khoản 6 Điều 9:

“b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ hiện trạng của khu vực), bản vẽ thiết kế tường rào;

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
10. Sửa đổi ... điểm c khoản 6 Điều 9:
...
c) Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng, không gây hư hại hạ tầng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
11. Sửa đổi khoản 7 Điều 9:

“7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương chính chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước:

a) Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

b) Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;

c) Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
12. Sửa đổi khoản 5 Điều 11:

“5. Chỉ đạo đơn vị được giao trách nhiệm quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường được phân cấp quản lý tại khoản 1 Điều 8 Quy định này.”

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
13. Thay đổi cụm từ “phí sử dụng tạm thời vỉa hè” thành cụm từ “phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố” tại khoản 6 Điều 11

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
13. Thay đổi cụm từ “phí sử dụng tạm thời vỉa hè” thành cụm từ “phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố” tại ... Điều 14

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 15:

“Điều 15. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, thực hiện.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sử đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
15. Sửa đổi khoản 2 ... Điều 16:

“2. Tổ chức cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
15. Sửa đổi ... khoản 4 Điều 16:
...
4. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã hướng dẫn, tiếp nhận thông báo sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè thuộc địa bàn quận, huyện được quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy định này.”

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
13. Thay đổi cụm từ “phí sử dụng tạm thời vỉa hè” thành cụm từ “phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố” tại ... khoản 8 Điều 16.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
16. Sửa đổi khoản 2 Điều 17:

“2. Tiếp nhận Thông báo, hướng dẫn và giám sát việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang của các hộ gia đình, cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 3 Điều 8 Quy định này.”

Xem nội dung VB
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 17 Điều 1 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:
...
17. Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND.
...
PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM SỬ DỤNG VỈA HÈ ĐỂ KINH DOANH, BUÔN BÁN VÀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB