Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2016 Khung chương trình du lịch "Hành trình Di sản"
Số hiệu: 3390/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3390/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “HÀNH TRÌNH DI SẢN’

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND , ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND , ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2754/QĐ-UBND, ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 2366/TTr-SVHTTDL, ngày 07/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chương trình du lịch Hành trình Di sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTTU, TTHĐN
D, UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TNMT, GTVT, NNPTNT, TTTT, KH
CN, CT, Ngvụ; Hiệp hội DN, Hiệp hội DL tỉnh;
- Viện KHKT NLN Tây Nguyên;
- CT CP đầu tư và XK cà phê An Thái;
- Công ty TNHH TM Phúc Minh;
- Công ty TNHH MTV Kiên Cường;
- Công ty TNHH Dakman Việt Nam;
- Công ty TNHH cà phê Ngon;
- Công ty TNHH MTV cà phê Th
ng Lợi;
- Các DN KD Lữ hành, Khu, điểm du lịch;
- CVP, các Phó CVP;
- Các phòng, TH, KT, HCTC;
- Lưu VT,
KGVX (T.70).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “HÀNH TRÌNH DI SẢN”

(Kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tnh Đắk Lắk)

A. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “HÀNH TRÌNH DI SẢN”

I. Chương trình du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (Tour du lịch đặc thu phục vụ Lễ hội).

1. Ngày 08/3/2017

- Buổi sáng: Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột (Làng cà phê Trung Nguyên; hoặc Showroom cà phê An Thái; cà phê Kiên Cường; cà phê Mehyco...), tham quan tìm hiểu các quy trình trồng, chăm sóc, sản xuất cà phê.

- Buổi chiều: Tham quan, cưỡi voi và một số hoạt động khác tại các khu, điểm du lịch huyn Buôn Đôn, hoặc huyện Lắk.

- Buổi tối: Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và tham gia Chương trình giao lưu cồng chiêng và uống rượu cần cùng đồng bào dân tộc tại chỗ (người Eđê tại buôn Ako Dhong, buôn KoTam; hoặc người M’nông tại huyện Lk và Buôn Đôn).

Hoặc tham quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, với chủ đ “Cà phê sạch vì sức khỏe cng đồng” (mở cửa vào lúc 16h30 từ ngày 8/3/2017 - 13/3/2017), tại Biệt điện Bảo Đại, số 02 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột.

2. Ngày 09/3/2017

- Buổi sáng: Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột (Làng cà phê Trung Nguyên; hoặc Showroom cà phê An Thái; cà phê Kiên Cường; cà phê Mehyco...); tham quan quy trình trồng, chăm sóc, sản xuất cà phê; tìm hiu văn hóa truyền tại buôn đồng bào dân tộc tại ch.

Hoặc tham dự khai mạc Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, với chủ đề “Cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng”, vào lúc 09h00, tại Biệt điện Bảo Đại, số 02 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột.

- Buổi chiều: Tham quan một số di tích lịch stại thành phố Buôn Ma Thuột; dự Chương trình Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”, vào lúc 15h00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

- Buổi tối: Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và tham gia Chương trình giao lưu cng chiêng và uống rượu cần cùng đồng bào dân tộc tại ch(người Eđê tại buôn Ako Dhong, buôn KoTam; hoặc người M’nông tại huyện Lk và Buôn Đôn).

Hoặc tham quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, với chủ đề Cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng” (mở cửa vào lúc 16h30 từ ngày 8/3/2017 - 13/3/2017), tại Biệt điện Bảo Đại, s02 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột.

3. Ngày 10/3/2017

- Buổi sáng: Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột (Làng cà phê Trung Nguyên; hoặc Showroom cà phê An Thái; cà phê Kiên Cường;phê Mêhyco…); tham quan quy trình trng, chăm sóc, sản xuất cà phê; tham quan di tích danh thắng.

Hoặc tham quan Khu du lịch sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam và dự Khai mạc “Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên” vào lúc 09h00 do nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên thi tài.

- Buổi chiều: Tham quan Chợ thành phố Buôn Ma Thut; tham dự các hoạt động trong Chương trình “Lễ hội đường ph”, diễn ra trên các tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, vào lúc 15h00.

- Buổi tối: Tham dự chương trình Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển”, vào lúc 20h00, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

4. Ngày 11/3/2017

- Buổi sáng: Khám phá các nghi thức, nghi lễ của đồng bào các dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây Nguyên gn với diễn tấu Cồng chiêng được tổ chức phục dựng tại Khu du lịch sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam (Tổ chc từ ngày 11-12/3/2017).

- Buổi chiều: Khám phá quy trình sản xuất cà phê chồn tại Đắk Lắk (cà phê Kiên Cường); tham quan một số điểm tại phố Buôn Ma Thuột (địa điểm tùy chọn).

- Buổi tối: Tham dự khai mạc “Đêm hội diễn tấu Cng chiêng Tây Nguyên” vào lúc 20h00 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

5. Ngày 12/3/2017

- Buổi sáng: Khởi hành đi Hồ Lắk tham dự lễ hội “Đua voi và Thuyền độc mộc” tại Hồ Lắk, khai mạc vào lúc 09h00. Cưỡi voi, tham quan hồ Lắk và tìm hiểu văn hóa dân tộc M'nông tại buôn Jun.

- Buổi chiều: Tham quan quy trình trồng, chăm sóc, sản xuất và pha chế cà phê; tham quan một số điểm tại thành phố Buôn Ma Thuột (Bảo tàng tỉnh, Biệt điện Bảo Đại…).

Hoặc tham dự Giải chung kết Hội thi nhà nông đua tài giữa các tỉnh Tây Nguyên, khai mạc vào lúc 14h00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Buổi tối: Thưởng thức ẩm thực, tham gia chương trình giao lưu cồng chiêng và uống rượu cần cùng đồng bào dân tộc tại chỗ.

Hoặc tham dự chương trình “Đêm hội vào mùa”, khai mạc vào lúc 20h00 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

6. Ngày 13/3/2017

- Buổi sáng: Thưởng thức cà phê, tham quan một số khu, điểm du lịch.

Hoặc thưởng thc cà phê và dự Chương trình Trao giải “Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên”, vào lúc 09h00, tại Khu du lịch sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam.

- Buổi chiều: Tham quan ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Thi gian triển lãm từ ngày 08/3 - 13/3/2017; mua sắm đặc sản Tây nguyên và quà lưu niệm.

- Buổi tối:

+ Dự bế mạc Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, với chủ đề “Cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng”, vào lúc 18h00, tại Biệt điện Bảo Đại, số 02 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột.

+ Tham dự chương trình bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 với chủ đề: “Buôn Ma Thuột hẹn ngày gặp lại”, bắt đầu vào lúc 20h00, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

7. Từ ngày 08/3 - 13/3/2017: Tham gia thưởng thức cà phê miễn phí trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trong thời gian diễn ra Lhội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

II. Chương trình du lịch gắn kết với cà phê, văn hóa truyền thống, cồng chiêng và các danh lam thắng cảnh của tỉnh Đắk Lắk (Tour du lịch phục vụ lâu dài).

1. CHƯƠNG TRÌNH 1: Tour Buôn Ma Thuột - Lắk

1.1. Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột:

Làng cà phê Trung Nguyên, hoặc Showroom cà phê An Thái, cà phê Kiên Cường, cà phê Mehyco....

1.2. Xuất phát, tham quan Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat):

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Ươm cây giống; canh tác cà phê trong năm (tưới nước, bón phân, tỉa cành, làm cỏ...); kỹ thuật thu, hái cà phê; kỹ thuật chế biến ướt cà phê; chế biến cà phê bột; thử nếm cà phê.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 01 đến 03 tiếng)

+ Nghe giới thiệu thông tin về nguồn gốc, giá trị, phân loại cà phê và hoạt động của Viện (trực tiếp hoặc phim ảnh) tại Trung tâm NC và CGCN cà phê Eakmat.

+ Hướng dẫn tham quan vườn ươm cà phê; vườn cà phê (mùa ra hoa, kết trái, thu hoạch…); tham quan nhà máy chế biến cà phê.

+ Thưởng thức cà phê (E Coffee) nguyên chất nổi tiếng

+ Tham quan, mua sắm cà phê bột và đặc sản nông nghiệp khác.

1.3. Tham quan du lịch huyện Lắk: (Thời gian từ 03 đến 07 tiếng)

- Nghe giới thiệu thông tin về lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc M'nông, truyền thuyết về hồ Lắk.

- Hướng dẫn tham quan hồ Lắk, nhà nghỉ Bảo Đại.

- Hướng dẫn thăm và tìm hiểu văn hóa dân tộc M’nông tại Buôn Jun, Buôn Lê, Buôn M'Liêng.

- Tham gia các hoạt động: Du thuyền độc mộc trên hồ Lắk, đi bộ, cưỡi voi thăm hồ Buôn Jun, vượt hồ Lắk.

- Mua sắm đồ lưu niệm truyền thống địa phương và các đặc sản Tây Nguyên.

- Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và uống rượu cần cùng đồng bào dân tộc M’nông tại Buôn Jun, hoặc Buôn Lê, Buông M'Liêng.

- Trở về Buôn Ma Thuột; hoặc nghỉ lại tại khu Resort - Khu du lịch Hồ Lắk; hoặc nghỉ lại trong buôn M’nông (homestay).

2. CHƯƠNG TRÌNH 2: Tour Buôn Ma Thuột - Krông Bông

2.1. Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột: Làng cà phê Trung Nguyên, hoặc Showroom cà phê An Thái, cà phê Kiên Cường, cà phê Mehyco….

2.2. Xuất phát, tham quan Viện Khoa học Kthuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên (Viện Eakmat):

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Ươm cây giống; canh tác cà phê trong năm (tưới nước, bón phân, tỉa cành, làm cỏ...); kỹ thuật thu, hái cà phê; kỹ thuật chế biến ướt cà phê; chế biến cà phê bột; thử nếm cà phê.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 01 đến 03 giờ)

 + Nghe giới thiệu thông tin về nguồn gốc, giá trị, phân loại cà phê và hoạt động của Viện (trực tiếp hoặc phim ảnh) tại Trung tâm NC và CGCN cà phê Eakmat.

+ Hướng dẫn tham quan vườn ươm cà phê; vườn cà phê (mùa ra hoa, kết trái, thu hoạch…); tham quan nhà máy chế biến cà phê.

+ Thưởng thức cà phê (E Coffee) nguyên chất nổi tiếng

+ Tham quan, mua sắm cà phê bột và đặc sản nông nghiệp khác.

2.3. Tham quan du lịch huyện Krông Bông: (Thời gian từ 03 đến 07 tiếng)

- Nghe giới thiệu thông tin về lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc M’nông, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, thác Krông Kmar.

- Hướng dẫn tham quan thác Krông Kmar, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

- Hướng dẫn thăm và tìm hiểu văn hóa dân tộc M’nông tại Buôn Ja.

- Tham gia các hoạt động: Đi bộ, đi xe đạp trong rừng nguyên sinh.

- Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và uống rượu cn cùng đng bào dân tộc M’nông tại Buôn Ja.

- Trở về Buôn Ma Thuột; hoặc nghỉ lại tại khu nhà nghỉ của thác Krông Kmar.

3. CHƯƠNG TRÌNH 3: Tour Buôn Ma Thuột - Cư Kuin - Krông Ana

3.1. Xuất phát, tham quan nhà máy sản xuất cà phê Ngon - huyện Cư Kuin:

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Nhập nguyên liệu đầu vào kho (cà phê nhân); đưa vào hệ thống thiết bị (máy chế biến) hiện đại để sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng…); rang, xay, chế biến cà phê hòa tan dạng bột hoặc lỏng với rất nhiều kích cỡ sản phẩm; trải nghiệm trực tiếp việc thử nếm cà phê.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 30 đến 45 phút)

+ Nghe giới thiệu và tham quan khuôn viên nhà máy.

+ Hướng dẫn tham quan nhà máy; tìm hiểu các quy trình chế biến sản xuất ra cà phê hòa tan dạng bột hoặc lỏng với rất nhiều kích cỡ sản phẩm; đóng gói sản phẩm.

+ Thưởng thức cà phê hòa tan.

3.2. Đi tham quan Di tích danh thắng thác Dray Nur - huyện Krông Ana: (Thời gian từ 03 đến 07 tiếng)

- Nghe giới thiệu thông tin về truyền thuyết 02 dòng sông Krông Ana và Krông Nô thành sông Serepok; thác Dray Nur và môi trường sinh thái ở đó.

- Hướng dẫn tham quan thác Dray Nur.

- Tham gia các hoạt động: Đi bộ ngắm thác, xem cảnh quan, cây rừng lâu năm.

- Trở về Buôn Ma Thuột.

3.3. Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột: Làng cà phê Trung Nguyên, hoặc Showroom cà phê An Thái, cà phê Kiên Cường, Mehyco, Khu Du lịch Sinh thái, văn hóa cộng đồng KoTam.... và mua sắm đồ lưu niệm truyền thống địa phương và các đặc sản Tây Nguyên.

3.4. Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và chương trình văn hóa cồng chiêng; Tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và uống rượu cần cùng với đồng bào dân tộc Êđê du tại Khu lịch KoTam hoặc Buôn KoTam; Buôn Ako Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột...

4. CHƯƠNG TRÌNH 4: Tour Buôn Ma Thuột - Krông Pắc

4.1. Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột: Làng cà phê Trung Nguyên, hoặc Showroom cà phê An Thái, cà phê Kiên Cường, cà phê Mehyco....

4.2. Xuất phát, tham quan nhà máy sản xuất cà phê của Công ty cà phê Dakman:

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Nhập nguyên liệu đầu vào kho (cà phê nhân); đưa vào hệ thống thiết bị (máy chế biến) để sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng…); nhặt tay để loại bỏ những thành phần máy móc không thể tách biệt; sấy khô; đánh bóng, màu; đóng bao; nhập kho; trải nghiệm trực tiếp việc thử nếm cà phê.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 30 đến 45 phút)

+ Nghe giới thiệu và tham quan khuôn viên nhà máy.

+ Hướng dẫn tham quan nhà máy; tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê

(Ghi chú: Chỉ phục vụ khách tham quan trong thời gian diễn ra Lhội từ ngày 5/3 - 15/3/2017 và chưa có kế hoạch phục vụ thường xuyên, lâu dài)

4.3. Tham quan Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi:

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Tham quan vườn cà phê, nghe giới thiệu và trải nghiệm quá trình chăm sóc cây cà phê theo từng thời điểm trong năm (cắt tỉa cành, bẻ chồi, thu hái…); tham quan nhà máy, đặc biệt là hai công đoạn chế biến ướt và chế biến khô ra thành phẩm cà phê nhân.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 60 đến 90 phút)

+ Nghe giới thiệu và tham quan vườn cà phê.

+ Hướng dẫn tham quan nhà máy; tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê.

4.4. Về tham quan Khu du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng Ko Tam:

(Thời gian từ 03 đến 05 tiếng)

- Nghe giới thiệu thông tin về lịch sử hình thành khu du lịch, văn hóa truyền thống và nguồn gốc dân tộc Êđê sống ở Buôn KoTam.

- Hướng dẫn tham quan trong khuôn viên Khu du lịch KoTam; ngắm hoa cà phê n; xem các quy trình rang, xay, pha chế cà phê.

- Tham quan du lịch mua sắm đồ lưu niệm truyền thống địa phương và các đặc sản Tây Nguyên.

- Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và uống rượu cần cùng đồng bào dân tộc Êđê.

- Trở về Buôn Ma Thuột.

5. CHƯƠNG TRÌNH 5: Tour Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn:

5.1. Tham quan cơ sở sản xuất và chế biến cà phê chồn Kiên Cường:

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Tham quan tìm hiểu khu vực nuôi chn và cách nuôi dưỡng chăm sóc; xem chồn ăn cà phê trong khuôn viên nuôi chn; kỹ thuật chế biến, rang, xay cà phê chồn.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian từ 60 đến 90 phút)

+ Nghe giới thiệu cách nuôi dưỡng chăm sóc, cách chế biến cà phê chồn.

+ Hướng dn tham quan vườn nuôi chn, xem chồn ăn cà phê...

+ Thưởng thức và mua sắm cà phê chồn.

5.2. Tham quan nhà máy chế biến cà phê Phúc Minh:

- Tham quan tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: Nhập nguyên liệu cà phê nhân vào kho; - Sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng...); sấy khô; phân loại; đánh bóng; đóng bao.

- Các dịch vụ tham quan: (Thời gian 30 phút)

+ Giới thiệu thông tin về dây chuyền sản xuất của nhà máy.

+ Hướng dẫn tham quan các quy trình chế biến cà phê.

5.3. Tham quan một số khu, điểm du lịch tại huyện Buôn Đôn (tùy thuộc và sự lựa chọn điểm đến của khách):

- Tham quan và sử dụng dịch vụ tại Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư (Thời gian từ 01 đến 5 tiếng)

+ Được hướng dẫn tham quan, nghe giới thiệu vườn thực vật, vườn bảo tồn các loại hoa Lan.

+ Sử dụng một số dịch vụ như: thưởng thức ẩm thực, cắm trại, lưu trú (phòng nghỉ), trải nghiệm câu cá, bắt cá.

- Tham quan Thác Bảy Nhánh - Thuộc công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn: (Thời gian từ 02 đến 05 tiếng)

+ Được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành Buôn Đôn, huyền thoại về dòng sông Serepok, về nghề săn bắt và thuần dưỡng Voi rừng và những nghệ nhân săn bắt và thun dưỡng voi rừng trong ngôi nhà dài của người dân tộc Êđê.

+ Hướng dẫn, tham quan giới thiệu dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, nét văn hóa cồng chiêng và những dụng cụ sinh hoạt hằng ngày của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

+ Hướng dẫn, tham quan dòng sông Serepok trên cầu treo bằng tre dài hơn 200.

+ Sử dụng một số dịch vụ như: Cưỡi Voi dọc sông Serepok; thưởng thức ẩm thực đặc sản Tây Nguyên; tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng của dân tộc Eđê hoặc M’nông, Lào và uống rượu cần cùng với đồng bào dân tộc tại chỗ.

+ Mua sắm lưu niệm và các đặc sản Tây Nguyên.

- Tham quan Vườn Quốc gia Yok Don: (Thời gian t½ ngày đến 5 ngày)

+ Được nghe giới thiệu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng Khộp và công tác bảo tồn hệ động thực vật Vườn quốc gia.

+ Hướng dn tham quan rừng nguyên sinh, khám phá, nghiên cứu hệ sinh thái động, thực vật rừng (đi bộ hoặc đi xe đạp, cưỡi voi).

+ Tổ chức các tour du lịch xem thú vào ban đêm bằng xe chuyên dụng; du thuyền trên sông Serepok; cắm trại, lưu trú trong rừng...

- Tham quan điểm du lịch Cầu treo - Trung tâm du lịch Buôn Đôn: (Thời gian từ 02 đến 05 tiếng)

+ Được nghe giới thiệu về lịch shình thành Buôn Đôn, huyền thoại về dòng sông Serepok, về nghề săn bắt và thuần dưỡng Voi rừng và những nghệ nhân săn bắt và thuần dưỡng voi rừng trong ngôi nhà sàn.

+ Hướng dẫn, tham quan giới thiệu dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Buôn Đôn và những dụng cụ sinh hoạt hằng ngày của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên,

+ Hướng dẫn thăm ngôi nhà sàn gỗ cổ hơn 100 năm tuổi của cụ Ama Kông - dũng sĩ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng và cũng là người nghiên cứu ra bài thuốc Ama Kông nổi tiếng; tham quan buôn làng tìm hiểu văn hóa truyền thống của đa dân tộc ở đây như: Êđê, M’nông, Lào, Giai Rai...; tham quan tìm hiểu văn hóa nhà mồ của các đồng bào dân tc Êđê, M'nông, Lào... và tham quan những ngôi mộ của các dũng sĩ săn bắt voi rừng.

+ Tham quan, thưởng ngoại trên những chiếc cầu treo bằng tre đan xen dưới rặng cây Si, cưỡi voi lội qua dòng sông Serepok.

+ Thưởng thức ẩm thực đặc sản Tây Nguyên; tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng của dân tộc Êđê hoặc M’nông, Lào và uống rượu cần cùng với đồng bào dân tộc tại chỗ.

+ Mua sắm lưu niệm và các đặc sản Tây Nguyên.

- Di chuyển đi tham quan khu du lịch Bản Đôn - Ánh Dương: (Thời gian từ 02 đến 05 tiếng)

+ Hướng dẫn tham quan đồi Tâm Linh; ngắm cảnh hồ Đắk Min, cưỡi Voi đi dạo trong rừng.

+ Thưởng thức những món ăn đặc sản cá sông Serepok.

+ Lưu trú qua đêm tại chỗ hoặc cắm trại trong rừng.

6. CHƯƠNG TRÌNH 6: Tour nội thành Buôn Ma Thuột (City Tour)

6.1. Tham quan và thưởng thức cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột: Làng cà phê Trung Nguyên, hoặc Showroom cà phê An Thái, cà phê Kiên Cường, cà phê Mehyco....

6.2. Tham quan một số điểm trong thành phố Buôn Ma Thuột như:

- Tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (thời gian từ 45 - 60 phút)

- Tham quan Biệt điện Bảo Đại (thời gian từ 45 - 60 phút)

- Tham quan Nhà Đày Buôn Ma Thuột (thời gian t 45 - 60 phút)

- Tham quan Đình Lạc Giao (thời gian từ 20 - 30 phút)

- Tham quan Buôn Ako Dhong (thời gian từ 30 - 45 phút)

- Tham quan Chùa sắc tứ Khải Đoan (thời gian từ 45 - 60 phút)

- Tham quan Viện Eakmat (thời gian từ 01 - 3 giờ)

- Tham quan khu du lịch văn hóa cộng đồng Ko Tam (Thời gian từ 03 - 05 giờ)

- Tham quan chợ thành phố Buôn Ma Thuột.

- Mua sắm hàng lưu niệm, đặc sản Tây Nguyên.

* Nếu quý khách khám phá Tour du lịch cà phê trong thời gian tháng 1, 2 và tuần đầu tháng 3 sđược khám phá nét đẹp và hương thơm của hoa cà phê; tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 sẽ được khám phá cà phê kết trái; tháng 10, 11, 12 sẽ được trải nghiệm quy trình thu hoạch cà phê...

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành xây dựng các chương trình du lịch của đơn vị trên cơ sở Khung chương trình du lịch Hành trình Di sản đã được UBND tỉnh ban hành. Định kỳ tổng hợp báo cáo quá trình triển khai thực hiện chương trình du lịch trên, đặc biệt tổng hợp báo cáo các chương trình du lịch do các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành xây dựng phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (thời gian báo cáo trước ngày 30/11/2016).

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn khách nước ngoài được đến tham quan các chương trình du lịch tại tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có điểm đến của chương trình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn khách nước ngoài được đến tham quan các chương trình du lịch tại địa phương.

II. Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp

1. Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh căn cứ Khung chương trình Hành trình Di sản khẩn trương xây dựng các chương trình du lịch của đơn vị (chương trình phục vụ Lễ hội và chương trình du lịch phục vụ khách thường xuyên).

2. Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch tích cực phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt Chương trình.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh căn cứ Khung chương trình Hành trình Di sản khẩn trương xây dựng các chương trình du lịch của đơn vị phù hợp với từng đối tượng khách (Chương trình đặc thù phục vụ Lễ hội và chương trình du lịch phục vụ khách thường xuyên) và thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11/2016 để tổng hợp và công bố về Chương trình Hành trình Di sản trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017./.

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CÀ PHÊ THAM GIA PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÀNH TRÌNH DI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Thông tin liên lạc

Quy trình

Thời lượng

Dịch vụ

I

Các đơn vị đồng ý phục vụ khách quan trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 và phục vụ thường xuyên, lâu dài.

1

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat)

- Địa chỉ: 53 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột

- Liên hệ: Ông Đào Hữu Hiền

- ĐT: 0914 142 360

- Email: hiendlk@gmail.com

- Ươm cây giống;

- Canh tác cà phê trong năm (tưới nước, bón phân, tỉa cành, làm c...);

- Kỹ thuật thu, hái cà phê;

- Kỹ thuật chế biến ướt cà phê;

- Chế biến cà phê bột;

- Thử nếm cà phê.

Từ 01 đến 03 giờ

- Nghe giới thiệu thông tin về nguồn gốc, giá trị, phân loại cà phê và hoạt động của Viện (trực tiếp hoặc phim ảnh) tại Trung tâm NC và CGCN cà phê Eakmat.

- Hướng dẫn tham quan vườn ươm cà phê; vườn cà phê (mùa ra hoa, kết trái, thu hoạch...); tham quan nhà máy chế biến cà phê.

- Thưởng thức cà phê (E Coffee) nguyên chất nổi tiếng

- Tham quan, mua sắm cà phê bột và đặc sản nông nghiệp khác.

* Thời gian tháng 1, 2 và tuần đầu tháng 3 sẽ được khám phá nét đẹp và hương thơm của hoa cà phê; tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 sẽ được khám phá cà phê kết trái; tháng 10, 11, 12 sẽ được trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hái cà phê..).

2

Công ty Cổ phần đầu tư và xuất khẩu cà phê An Thái

- Địa chỉ: Cơ sở trưng bày (Showroom) 45 Lý Thái Tổ, Tp. Buôn Ma Thuột.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Khánh Thuận

- ĐT: 0918 323 189

- Email: thuantruage@gmail.com

Tại Showroom Buôn Ma Thuột:

- Xây cà phê bột;

- Pha chế nhiều loại cà phê khác nhau;

▪ Tại Nhà máy chế biến cà phê (Khu Công nghiệp Hòa Phú):

- Hệ thống dây chuyền sản xuất bằng máy:

+ Sàng lại cho sạch;

+ Sấy khô;

+ Bắn đá, đen, vỡ;

+ Phân loại, kích cỡ;

+ Rang, xây cà phê bột;

+ Chế biến thành phẩm cà phê hòa tan;

+ Đóng gói.

Từ 01 đến 03 giờ

- Nghe giới thiệu thông tin về dây chuyền sản xuất ra thành phẩm cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan và các pha chế các loại cà phê (trực tiếp hoặc slide trình chiếu) tại Showroom Buôn Ma Thuột.

- Hướng dẫn tham quan các thiết bị xay, pha chế cà phê truyền thống và hiện đại của nhiều quốc gia trên thế giới.

- Thưởng thức nhiều loại cà phê.

- Tham quan, mua sắm cà phê bột, cà phê hòa tan và một số loại khác.

* Hướng dẫn tham quan nhà máy chế biến cà phê (chỉ phục vụ đối với các đoàn khách nghiên cứu chuyên đề hoặc đoàn khách ngoại giao của tỉnh, không đón tiếp khách du lịch).

3

Công ty TNHH Thương mại Phúc Minh

- Địa chỉ: 17 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột.

- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phúc Minh

- ĐT: 0913 436 131

- Email:

- Nhập nguyên liệu cà phê nhân vào kho;

- Sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng...);

- Sấy khô;

- Phân loại;

- Đánh bóng;

- Đóng bao.

Từ 30 đến 45 phút

- Giới thiệu thông tin về dây chuyền sản xuất của nhà máy.

- Hướng dẫn tham quan các quy trình chế biến cà phê.

4

Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam

- Địa chỉ: Km 9, QL 26, P. Tân Hào, Tp. Buôn Ma Thuột

- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

- ĐT: 0913 435 412

- Email: kotam@kotam.vn

- Chăm sóc cà phê (tưới nước, bón phân, tỉa cành, làm cỏ...);

- Kỹ thuật thu, hái cà phê;

- Rang, xay cà phê bột;

- Pha chế cà phê.

Từ 01 đến 1,5 giờ

- Giới thiệu và hướng dẫn tham quan vườn cà phê (mùa ra hoa, kết trái, thu hoạch...)

- Hướng dẫn tham quan nhà máy rang, xay cà phê bột.

- Thưởng thức cà phê nguyên chất.

- Tham quan, mua sắm cà phê bột và các đặc sản Tây Nguyên khác.

5

Công ty TNHH MTV Kiên Cường

- Địa chỉ: 05 Hoàng Hoa Thám, Tp. Buôn Ma Thuột

- Liên hệ: Ông Hoàng Trung Kiên

- ĐT: 0969 934 463

- Email: hoangkiendk@gmail.com

- Xem chồn ăn cà phê ngoài vườn cà phê hoặc địa điểm nuôi trong nhà (vào mùa cà phê chín);

- Xem thành phẩm cà phê từ chồn;

- Bóc ra để lấy nhân cà phê bên trong;

- Kỹ thuật rang, xay cà phê bột;

- Thử nếm cà phê.

Từ 01 đến 02 giờ

- Giới thiệu các quy trình sản xuất cà phê chồn.

- Hướng dẫn tham quan địa điểm nuôi chồn để sản xuất ra cà phê.

- Hướng dẫn kỹ thuật rang, xay cà phê.

- Thưởng thức cà phê.

- Mua sắm cà phê bột.

II

Đơn vị chỉ phục vụ tham quan trong thời gian diễn ra Lễ hội (từ ngày 5/3 - 15/3/2017)

1

Công ty TNHH Dakman Việt Nam

- Địa chỉ: Km 7, QL 26, P. Tân Hòa, Tp. Buôn Ma Thuột

- Liên hệ: Ông Tạ Thanh Nam

- ĐT: 0983.380.292

- Email: nam.ta@dakmancoffee.com

- Nhập nguyên liệu đầu vào kho (cà phê nhân);

- Sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng...);

- Sấy khô;

- Phân loại, kích cỡ;

- Đánh bóng, màu;

- Đóng bao;

- Trải nghiệm trực tiếp việc thnếm cà phê.

Từ 30 đến 45 phút

- Nghe giới thiệu thông tin về cà phê và dây chuyền sản xuất của công ty tại phòng trưng bày.

- Hướng dẫn tham quan nhà máy chế biến từ công đoạn nhập cà phê đến đóng bao xuất khẩu.

III

Các đơn vị đang đề nghị phc vụ khách tham quan trong thời gian din ra Lhội (từ ngày 5/3 - 15/3/2017) và phục vụ thường xuyên, lâu dài

1

Công ty TNHH cà phê Ngon

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin

- Liên hệ: Bà La Thị Kim Liên

- ĐT: 0935.053.855

- Email: lien.la@ngoncoffee.com

- Nhập nguyên liệu đầu vào kho (cà phê nhân);

- Sàng lọc cà phê (sàng lại cho sạch, tách các tạp chất như đất, đá, cành, các loại hạt bị hỏng...);

- Rang, xay, chế biến cà phê hòa tan dạng bột hoặc lỏng với rất nhiều kích cỡ sản phẩm.

- Trải nghiệm trực tiếp việc thử nếm cà phê.

 

- Nghe giới thiệu thông tin về dây chuyn chế biến cà phê hòa tan và hoạt động của công ty.

- Hướng dẫn tham quan nhà máy chế biến.

- Thưởng thức cà phê hòa tan.

2

Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi

- Địa chỉ: Km 17 - QL26, xã Hòa Đông

- Liên hệ:

- ĐT: 05003514393

- Canh tác cà phê trong năm (tưới nước, bón phân, tỉa cành, làm cỏ...);

- Kỹ thuật thu, hái cà phê;

- Kỹ thuật chế biến ướt, chế biến khô cà phê.

Từ 01 đến 03 giờ

- Nghe giới thiệu thông tin về cà phê và hoạt động của công ty.

- Hướng dẫn tham quan vườn cà phê (mùa ra hoa, kết trái, thu hoạch...)

- Hướng dẫn tham quan nhà máy chế biến cà phê.

* Thời gian tháng 1, 2 và tuần đầu tháng 3 sẽ được khám phá nét đẹp và hương thơm của hoa cà phê; tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 sẽ được khám phá cà phê kết trái; tháng 10, 11, 12 sẽ được trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hái cà phê..) cùng nông dân (1 ngày hoặc nhiều ngày).