Quyết định 2825/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ đơn vị xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2825/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, KHU THỂ THAO THÔN, BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị tại Công văn số 1457/SVHTTDL-KHTC ngày 20/6/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phân bổ kinh phí hỗ trợ các đơn vị xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 2927/TTr-STC-HCSN ngày 25/7/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ các đơn vị xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung như sau:

I. Dự toán kinh phí:

- Dự toán được phân bổ tại Quyết định 1827/QĐ-UBND ngày 30/5/2016: 2.250 triệu đồng;

- Dự toán kinh phí phân bổ đợt này: 2.250 triệu đồng.

II. Phân bổ dự toán kinh phí

1. Nguyên tắc phân bổ:

Phân bổ kinh phí theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Văn bản số 02/BCĐTƯ-VPĐP ngày 28/01/2016; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6733/BKHĐT-TCTT ngày 22/9/2015; nội dung hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT- BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015.

2. Nội dung phân bổ:

- Hỗ trợ xây dựng 15 nhà văn hóa thôn, bản.

- Mức hỗ trợ: 150 triệu đồng/01 nhà văn hóa thôn, bản.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

3. Nguồn kinh phí:

Từ nguồn sự nghiệp văn hóa, thông tin truyền thông thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới được phân bổ tại Quyết định 1827/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bổ sung mục tiêu cho các địa phương để thực hiện.

- Các địa phương được hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành; UBND các xã được hỗ trợ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 2825/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Kinh phí phân bổ

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

2.250

 

1

Huyện Quan Sơn

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao bản Kham, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn

NVH

1

150

 

2

Huyện Cẩm Thủy

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Ngán Vải, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy

NVH

1

150

 

3

Huyện Như Xuân

 

 

300

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Tân Thành, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân

NVH

1

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Làng Quyền, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân

NVH

1

150

 

4

Huyện Quan Hóa

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao bản Yên, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa

NVH

1

150

 

5

Huyện Như Thanh

 

 

300

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 10, xã Cán Khê, huyện Như Thanh

NVH

1

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh

NVH

1

150

 

6

Huyện Bá Thước

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Xuân Long, xã Tân Lập, huyện Bá Thước

NVH

1

150

 

7

Huyện Lang Chánh

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Thung, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh

NVH

1

150

 

8

Huyện Thường Xuân

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

NVH

1

150

 

9

Huyện Ngọc Lặc

 

 

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Quang Sơn, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc

NVH

1

150

 

10

Huyện Thạch Thành

 

 

300

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 5 Liên Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành

NVH

1

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Nghéo, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành

NVH

1

150

 

11

Huyện Mường Lát

 

 

300

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao bản Piềng Mòn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát

NVH

1

150

 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát

NVH

1

150