Quyết định 2664/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
Số hiệu: 2664/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính .quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2016 (nguồn vốn của tỉnh),

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 75/TTR-SKHĐT ngày 19/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016
(kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

 

Danh mục/Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch năm 2016 sau điều chỉnh

Ghi chú

tăng

giảm

 

 

I

VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh)

1

Trang thiết bị bổ sung cho Nhà mổ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

4.500

 

-4.500

0

Điều chỉnh tên danh mục

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho Nhà mổ

0

4.500

 

4.500

 

II

VAY TỒN NGÂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh)

1

Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ ngã ba Ngô Mây đến đường Lý Thái Tổ

3.000

 

-3.000

0

Điều chỉnh tên danh mục

2

Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ Ngã ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự

0

3.000

 

3.000

 

III

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh)

 

Theo nghị quyết 30a

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở vật chất khu giãn dân Đồng Bàu xã An Hòa (giai đoạn 2)

5.000

 

-5.000

0

Điều chỉnh tên danh mục

2

XD cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu xã An Hòa giai đoạn 2 (chợ, điện, nước, khu xử lý nước thải)

0

5.000

 

5.000

 

3

Đường An Hưng - An Hòa

307

 

-88,5

218,5

Hết khối lượng thanh toán

4

Đường trục ngõ xóm thôn 7 xã An Vinh

416

 

-240,7

175,3

 

5

Lưới điện Trung hạ áp thôn 2-1 An Toàn

0

329,2

 

329,2

Thanh toán KLHT

 

Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

 

 

1

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền

150

 

-150

0

Vốn sự nghiệp

2

Giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

0

150

 

150