Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2590/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2590/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 09/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 11/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 0633.96 97 98.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong@lamdong.gov.vn.

3. Thiết bị đường dây nóng sẽ được lắp đặt tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, bao gồm: 01 máy vi tính kết nối internet, ổ cứng lưu động, máy điện thoại cố định phải có đủ các chức năng: fax, lưu số điện thoại đi, đến; ghi âm lời thoại và có chế độ ghi lại lời nhắn của người cung cấp thông tin. Các thiết bị đường dây nóng phải đảm bảo hoạt động 24/24 giờ hàng ngày.

Điều 2. Nội dung thông tin, nguyên tắc và trình tự tiếp nhận, xử lý, công bố thông tin phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy chế về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin phản ánh qua đường dây nóng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đường dây nóng, đường truyền,... và phần mềm quản lý và theo dõi việc tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2017.

2. Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:

a) Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động đường dây nóng theo theo đúng quy định của pháp luật, quy chế về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin phản ánh qua đường dây nóng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành.

b) Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt trang thiết bị đường dây nóng.

c) Phân công lãnh đạo đơn vị và bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp và sử dụng thành thạo các trang thiết bị nêu trên để kiêm nhiệm việc quản lý, vận hành và tiếp nhận thông tin từ Đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch hoàn chỉnh quy chế về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin phản ánh qua đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng, trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở để tổ chức thực hiện theo quy định.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

a) Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử nêu trên tại trụ sở làm việc và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị (nếu có) để doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị.

b) Phân công cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị do doanh nghiệp phản ánh qua đường dây nóng được Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổng hợp và chuyển đến; báo cáo kết quả xử lý thông tin về Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để trả lời cho doanh nghiệp và thông báo đến các cơ quan có liên quan.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thông báo công khai rộng rãi số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng trên sóng phát thanh, truyền hình, báo tin, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp khác để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

-
TTTU, TT HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên