Quyết định 2452/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2017
Số hiệu: 2452/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2452/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH HT HIU LC THI HÀNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 42/TTr-STTTT ngày 21/8/2017 (kèm theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 498/STP-XDVB ngày 03/8/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2017 (có Danh mục các văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC (Tỉnh y);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBKT, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban, Văn phòng - HĐND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản ĐT;
Sở Tư pháp;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số:
2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Hà tĩnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ghi Chú

1.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Các văn bản làm căn cứ ban hành hết hiệu lực:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

+ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004;

+ Thông tư liên tịch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007,

 

2.

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các văn bản làm căn cứ ban hành hết hiệu lực:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

+ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004;

Không phù hợp với các văn bản mi: Luật Báo chí năm 2016; Thông tư s 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016.