Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về thu phí tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh Kon Tum
Số hiệu: 78/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 10/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 02/09/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ NGỤC KON TUM VÀ BẢO TÀNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thông qua Đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu phí tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh, như sau:

1. Đối tượng thu phí: Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh.

2. Mức thu phí:

a) Đối với người lớn: 10.000 đồng/lần/người.

b) Đối với trẻ em: 5.000 đồng/lần/người.

3. Đối tượng được miễn giảm: Thực hiện theo qui định tại tiết a.12, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài đối tượng trên, miễn thu phí đối với học sinh, sinh viên, người cao tuổi đến tham quan danh di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Bảo tàng tỉnh.

4. Phân bổ số thu phí: Để lại 100% số thu phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về việc in ấn, quản lý, sử dụng và quyết toán biên lai phí thu; quản lý và sử dụng thanh quyết toán tiền phí thu được; công khai chế độ thu phí... theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trái với qui định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí Ban hành: 03/06/2002 | Cập nhật: 17/11/2012