Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2159/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2159/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

đ) Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

h) Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

i) Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; điều tra, đánh giá đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

k) Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

l) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

m) Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

n) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

o) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm thực hiện theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất, cụ thể:

1. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Phát triển quỹ đất.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện theo phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trung tâm theo đúng nguyên tắc thủ tục hiện hành.

2. Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm và quản lý, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chấm dứt hiệu lực các quy định tại Khoản 1 (vị trí, chức năng) và Khoản 2 (nhiệm vụ và quyền hạn) của Điều 1 Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất. Bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với quy định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh