Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2085/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 24/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 664/TTr-SKHCN ngày 06/07/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 và Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Đ/c Chủ tịch (b/c)
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cổng Thông tin CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định 2085/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

I.

Thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

 

1.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

2.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

 

3.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

 

4.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

 

5.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

 

6.

Cấp Giấy chứng trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

 

7.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

 

8.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

 

9.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

 

10.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

 

11.

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

12.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

13.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

14.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

15.

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt đng khoa học và công nghệ của văn phòng đi din, chi nhánh

 

16.

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giy chứng nhận hoạt động bị mất

 

17.

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chc khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhn hoạt động bị rách, nát

 

II.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công ngh

 

1.

Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

2.

Đăng ký chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp khoa

 

3.

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ do thất lạc, rách nát

 

4.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ do thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp

 

III.

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

1.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

2.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

3.

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

 

B.

LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN

 

1.

Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

2.

Cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

3.

Cấp gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

4.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

5.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

6.

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

7.

Cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

C.

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN TIM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (Trừ nhng trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

2.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

D.

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

1.

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp

 

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp

 

Đ.

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

1.

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận họp chuẩn độc lập

 

2.

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

3.

Đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập

 

4.

Đăng ký công bố hp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xut, kinh doanh

 

5.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

6.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô-xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

7

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khu.

 

8.

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng.

 

9.

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng du định lượng.

 

E.

LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

1.

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

 

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010