Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Số hiệu: 1649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 12/04/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B CÁC TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO THC HIN THEO CƠ CH MT CA, MT CA LIÊN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT13/2016/TTHC1C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tnh Ninh Bình)

STT

Nội dung công việc

Thi gian giải quyết

Cơ chế thực hiện

Thi gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

 

X

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

 

X

4

Giải thể trường trung học phổ thông

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

X

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp (thuộc tỉnh)

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

8

Giải thtrường trung cấp chuyên nghiệp (thuộc tỉnh)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

X

9

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp tỉnh)

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

 

X

10

Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp tỉnh)

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

 

X

11

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

 

X

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

14

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Không quy định

 

15 ngày làm việc

X

 

15

Cp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

16

Công nhận phcập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

14 ngày làm việc

 

14 ngày làm việc

X

 

17

Mngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

18

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

40 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

 

X

19

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

60 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

 

X

20

Công nhận trường trung học sở đạt chuẩn quốc gia

Không quy định

 

25 ngày làm việc

X

 

21

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Không quy định

 

25 ngày làm việc

X

 

22

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Không quy định

 

01 ngày làm việc

X

 

23

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (vào lp đầu cấp THPT)

Không quy định

 

01 ngày làm việc

X

 

24

Thành lập trường trung học phthông chuyên (thuộc tỉnh)

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

25

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên (thuộc tỉnh)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

26

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiu học

40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi

 

40 ngày làm việc

X

 

27

Cấp giấy chng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường ph thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường ph thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trc thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thng giáo dục quốc dân)

40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường trung học để lấy ý kiến phản hồi

 

40 ngày làm việc

X

 

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến phản hồi

 

40 ngày làm việc

X

 

29

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

30

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi

 

40 ngày làm việc

X

 

31

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

14 ngày làm việc

 

14 ngày làm việc

X

 

32

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

33

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài gi chính khóa

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

34

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thời điểm báo cáo 10/10, công nhận trước ngày 30/12 hng năm

 

86 ngày

X

 

35

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

36

Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên (đi với học sinh THPT)

- Lần 1: tháng 10 hoặc tháng 11

 

30 ngày làm việc

X

 

- Lần 2: tháng 3 hoặc tháng 4

30 ngày làm việc

37

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

38

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

II

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Trong ngày

Ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15h00

X

1 ngày làm việc

X

 

2

Công nhận văn bng tt nghiệp các cp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

3

Chỉnh sửa nội dung văn bng, chứng chỉ

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X