Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số hiệu: 1557/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 156/TTr.SGDĐT ngày 21/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1557/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; đảm bảo mạng lưới trường, lớp học phân bố đều, phát triển hài hòa, đồng bộ ở từng cấp học trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có phẩm chất đạo đức chính trị, năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, góp phần nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp học.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương trường học, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; giảm tỷ lệ học sinh yếu, tỷ lệ học sinh bỏ học, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở tạo tiền đề cho việc phổ cập giáo dục trung học, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 30% trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 40% trường đạt chuẩn quốc gia.

(đính kèm phụ lục)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục hiểu vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục trên địa bàn; bổ sung cán bộ, giáo viên ở những trường còn thiếu theo biên chế được giao.

- Sắp xếp, bố trí, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của từng ngành học, cấp học để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phấn đấu đạt chuẩn theo quy định; khắc phục dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

- Khảo sát trình độ và năng lực, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đồng bộ, lâu dài và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra nhằm nâng cao năng lực đổi mới quản lý và phương pháp dạy học. Phát động sâu rộng trong toàn ngành về phong trào tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

3. Tăng cường củng cố tổ chức bộ máy nhà trường theo Điều lệ trường học; đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường:

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, phát huy quyền tự chủ trong quản lý tài chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.

- Tích cực xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường thật sự vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong hệ thống của nhà trường, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của người học.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Sử dụng triệt để và có hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có; thường xuyên phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

- Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; chú trọng duy trì tốt sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục; mở rộng các nhóm, lớp bán trú và học 02 buổi/ngày để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Giữ gìn kỷ cương, nề nếp trong hoạt động giáo dục của nhà trường; phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, bạo lực học đường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý và giảng dạy nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học.

5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:

- Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất các trường học theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia để từ đó đưa ra các giải pháp đầu tư xây dựng phù hợp; đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu (phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện, nhà đa năng, công trình vệ sinh cho học sinh và giáo viên,...). Việc đầu tư xây dựng phải được quy hoạch cụ thể, đồng bộ, có lộ trình và thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, lãng phí, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, xây dựng và đáp ứng các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học.

- Mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các trường học theo quy định; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được cấp; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng diện tích đất trường học; khẩn trương hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường học.

6. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục:

- Tích cực tuyên truyền công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp để đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

- Phát huy sự hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ về trí tuệ, vật chất trong công tác giáo dục. Công khai nguồn vận động và phương án sử dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để sử dụng nguồn vận động đúng mục đích, có hiệu quả.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước theo khả năng cân đối từng năm; các chương trình, dự án và nguồn xã hội hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng năm, giai đoạn phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các trường, địa phương trong việc xây dựng và duy trì kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có giải pháp khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt chuẩn; tổ chức kiểm tra định kỳ kết quả duy trì và nâng cao kết quả trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng và bố trí đủ cán bộ quản lý và giáo viên để đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo để sắp xếp, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; bổ sung cán bộ, giáo viên ở những trường còn thiếu; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng đủ theo nhu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này; huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp theo hướng đạt chuẩn; đồng thời hướng dẫn lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, dự án khác, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trường chuẩn quốc gia phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về diện tích trường chuẩn theo quy định. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường, địa phương về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những thửa đất đang sử dụng đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế tại các trường học theo quy định.

7. Các Sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội khuyến học tỉnh và các đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc huy động học sinh ra lớp, chống bỏ học và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

STT

Huyện, TX, TP

Cấp học

Tổng số trường

Tổng số trường đạt chuẩn

Kế hoạch 2017 - 2020

Tổng số trường dự kiến đạt chuẩn đến 2020

Tổng số trường dự kiến đạt chuẩn đến 2025

2016

2016

2017

2018

2019

2020

1

TP. Trà Vinh

Mầm non

17

1

0

1

2

2

6

12

Tiểu học

16

5

1

1

1

1

9

14

THCS

5

3

0

0

0

1

4

5

THPT

4

1

0

0

0

0

1

2

2

TX. Duyên Hải

Mầm non

7

0

0

1

0

1

2

2

Tiểu học

11

2

1

1

0

0

4

4

THCS

7

0

0

0

1

0

1

1

THPT

2

0

0

0

0

0

0

1

3

Huyện Càng Long

Mầm non

20

2

0

1

1

0

4

7

Tiểu học

34

6

0

0

1

0

7

9

THCS

15

2

2

1

0

2

7

9

THPT

5

0

0

0

0

2

2

2

4

Huyện Cầu Kè

Mầm non

11

0

0

0

1

1

2

4

Tiểu học

29

6

1

1

2

2

12

17

THCS

13

0

0

0

1

0

1

3

THPT

3

0

0

0

0

0

0

0

5

Huyện Tiểu Cần

Mầm non

12

1

1

0

0

0

2

2

Tiểu học

22

2

2

1

2

2

9

12

THCS

11

0

0

2

2

1

5

6

THPT

4

0

0

2

1

0

3

3

6

Huyện Châu Thành

Mầm non

14

2

2

1

1

1

7

9

Tiểu học

25

2

3

1

0

0

6

7

THCS

12

2

1

0

1

1

5

8

THPT

4

0

0

0

0

0

0

0

7

Huyện Trà Cú

Mầm non

17

0

1

1

1

1

4

4

Tiểu học

27

7

1

1

1

1

11

11

THCS

14

2

1

0

1

1

5

5

THPT

6

0

0

1

0

2

3

3

8

Huyện Cầu Ngang

Mầm non

16

1

1

1

2

2

7

7

Tiểu học

30

3

0

0

4

3

10

14

THCS

16

2

0

1

1

0

4

8

THPT

4

0

0

0

0

0

0

0

9

Huyện Duyên Hải

Mầm non

8

0

1

0

0

0

1

2

Tiểu học

19

1

1

0

1

0

3

7

THCS

8

0

0

1

0

1

2

3

THPT

2

0

0

0

0

0

0

0

10

Tỉnh Trà Vinh

Mầm non

122

7

6

6

8

8

35

49

Tiểu học

213

34

10

6

12

9

71

95

THCS

101

11

4

5

7

7

34

48

THPT

34

1

0

3

1

4

9

11

Tổng cộng

470

53

20

20

28

28

149

203

Tỉ lệ (%)

11,28

 

 

 

 

31,70

43,19

Ghi chú :

- Tổng số trường tính đến tháng 6/2017 là 470 trường (không tính các TTGDTX, trường Trung cấp Pali - Khmer và trường Thực hành sư phạm).

- Số trường đạt chuẩn tính đến thời điểm 6/2017 là 53 trường (sau khi đã trừ các trường đã hết hạn công nhận).