Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 15/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/QĐ-UBND

Lào cai, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TIẾT KIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC NGÂN SÁCH CÁC CẤP TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với cơ quan quản lý nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên bộ Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 61/TTr-STC ngày 23/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TIẾT KIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC NGÂN SÁCH CÁC CẤP TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các đơn vị dự toán của ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện của tỉnh Lào Cai, gồm:

- Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Các cơ quan nhà nước;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách địa phương;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm: các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động).

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thí điểm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

- Các đối tượng quy định tại điểm a và b nêu trên sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị.

2. Phạm vi áp dụng:

a) Kinh phí tiết kiệm từ chi thường xuyên theo định mức do ngân sách nhà nước cấp;

b) Kinh phí tiết kiệm từ phân được để lại cho đơn vị sử dụng do thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định (sau khi đã trích tạo lập nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định và trừ số kinh phí cân đối đảm bảo định mức chi thường xuyên (nếu có);

c) Phần lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và thu khác sau khi đã thực hiện trích nguồn thực hiện cải cách tiền lương và trích tối thiểu 25% để lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định xác định theo quý.

Điều 2. Những nguyên tắc chung

1. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn kinh phí của Nhà nước cấp.

2. Kinh phí tiết kiệm thực hiện tối thiểu đạt 15% trên tổng số chi thường xuyên theo định mức biên chế, giường bệnh ngân sách cấp cho các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi để tăng thêm kinh phí tiết kiệm từ chi thường xuyên.

3. Đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Được thảo luận rộng rãi, dân chủ và có ý kiến thống nhất với tổ chức công đoàn của cơ quan, đơn vị về những nội dung sau: Quy định đánh giá phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; hệ số hưởng thu nhập tăng thêm; phương án tiết kiệm tài chính.

4. Thông qua việc sử dụng kinh phí tiết kiệm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt và nâng cao năng suất, hiệu quả công việc được giao.

5. Là một trong những căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

6. Các cơ quan, đơn vị nếu có đủ điều kiện theo quy định phải thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; hoặc phải thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phương pháp xây dựng dự toán tiết kiệm

Dự toán kinh phí tiết kiệm thường xuyên để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức gồm:

1. Tiết kiệm từ 15% kinh phí chi thường xuyên tính theo định mức do ngân sách nhà nước cấp được xác định như sau:

a) Đối với dự toán giao chi thường xuyên tính theo biên chế (bao gồm cả dự toán bổ sung trong năm đối với cơ quan, đơn vị mới thành lập và dự toán điều chỉnh do tăng, giảm biên chế trong năm):

Dự toán kinh phí 15% tiết kiệm chi thường xuyên theo biên chế

=

{

Biên chế được giao

x

Định mức chi thường xuyên

-

Trích tạo lập nguồn kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định hàng năm của Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai

}

x

15%

b) Đối với dự toán chi thường xuyên tính theo giường bệnh (bao gồm cả dự toán bổ sung trong năm đối với các cơ sở y tế mới thành lập và dự toán điều chỉnh do tăng, giảm số giường bệnh trong năm):

Dự toán kinh phí 15% tiết kiệm chi thường xuyên theo giường bệnh

=

{

Giường bệnh được giao

x

Định mức chi thường xuyên

-

Kinh phí đặc thù, ngoài định mức; Lương, phụ cấp, chi khác cho con người theo chế độ của cán bộ, công chức, viên chức và trích tạo lập nguồn kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định hàng năm của Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai

}

x

15%

2. Tiết kiệm từ phần được để lại cho đơn vị sử dụng do thu phí, lệ phí:

Căn cứ vào kết quả thu, chi năm trước và dự toán thu, chi các khoản được để lại theo quy định (sau khi đã trích tạo lập nguồn kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định và trừ số kinh phí cân đối đảm bảo định mức chi thường xuyên (nếu có), cơ quan, đơn vị xây dựng phương án tiết kiệm.

3. Tiết kiệm từ nguồn từ hoạt động dịch vụ và thu khác:

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm trước và nhiệm vụ được giao năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị dự kiến phần chênh lệch thu lớn hơn chi năm kế hoạch (phần lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và thu khác sau khi đã thực hiện trích nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và trích tối thiểu 25% để lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định).

Điều 4. Xây dựng phương án tiết kiệm

Căn cứ quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng phương án tiết kiệm chi thường xuyên thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình và phải được chi tiết các biện pháp tiết kiệm đến từng nội dung sau:

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định;

- Chi tiếp khách;

- Chi lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết...

- Chi cho các đoàn đi công tác trong và ngoài nước;

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng;

- Chi mua sắm vật tư văn phòng;

- Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc;

- Chi công tác phí;

- Chi thuê mướn;

- Chi nghiệp vụ chuyên môn;

- Các khoản chi khác.

Điều 5. Đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và xác định chỉ trả thu nhập tăng thêm

1. Tiêu chí đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ).

a) Đánh giá cán bộ

Việc đánh giá cán bộ thực hiện hàng quý và hàng năm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

b) Phân loại đánh giá cán bộ

Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá để xác định chi trả thu nhập tăng thêm cụ thể như sau:

- Mức A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Mức B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Mức C: Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

- Mức D: Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xác định chi trả thu nhập tăng thêm

Trên cơ sở đánh giá và phân xếp loại cán bộ, các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ theo các mức A, B, C, D và hệ số hưởng thu nhập tăng thêm như sau:

- Lấy mốc cán bộ xếp mức A tính bằng hệ số thu nhập tăng thêm là 1 theo mức kinh phí tiết kiệm bình quân. Cán bộ xếp mức B, C có mức thu nhập theo hệ số giảm dần, cán bộ xếp mức D không được hưởng thu nhập tăng thêm. Hệ số thu nhập tăng thêm mức B, C do cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng.

- Riêng đối với mức A quy định tỷ lệ tối đa không quá 70% trên tổng số cán bộ thuộc diện đánh giá, phân xếp loại theo quý hoặc theo năm.

Điều 6. Xác định mức kinh phí tiết kiệm bình quân

1. Xác định mức kinh phí tiết kiệm bình quân theo quý:

Mức kinh phí tiết kiệm bình quân theo quý

=

(E+G+H) – (I+K+L)

M

Trong đó:

E: Tổng số kinh phí tiết kiệm từ chi thường xuyên theo định mức biên chế, giường bệnh do ngân sách cấp xác định theo quý.

G: Tiết kiệm từ phần được để lại cho đơn vị sử dụng do thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định (sau khi đã trích tạo lập nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định và trừ số kinh phí cân đối đảm bảo định mức chi thường xuyên nếu có) xác định theo quý.

H: Phần lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và thu khác sau khi đã thực hiện trích nguồn thực hiện cải cách tiền lương và trích tối thiểu 25% để lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định xác định theo quý.

I: Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập xác định theo quý. Mức trích lập do cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng.

K: Kinh phí chi thu nhập tăng thêm năm xác định theo quý. Mức trích lập do cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng.

L: Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và trang thiết bị làm việc.

M: Tổng hệ số theo phân loại cán bộ xác định theo quý: (Số lượng cán bộ đạt mức A x 1) + (Số lượng cán bộ đạt mức B x hệ số thu nhập tăng thêm mức B) + (Số lượng cán bộ đạt mức C x hệ số thu nhập tăng thêm mức C).

2. Xác định mức kinh phí tiết kiệm bình quân theo năm:

Mức kinh phí tiết kiệm bình quân theo năm

=

N

P

Trong đó:

N: Tổng số kinh phí tiết kiệm trong năm - (trừ đi) Trích lập các quỹ theo quy định trong năm - (trừ đi) Kinh phí đã chi trả thu nhập hàng quý.

P: Tổng hệ số theo phân loại cán bộ xác định theo năm: (Số lượng cán bộ đạt mức A x 1) + (Số lượng cán bộ đạt mức B x hệ số thu nhập tăng thêm mức B) + (Số lượng cán bộ đạt mức C x hệ số thu nhập tăng thêm mức C).

Điều 7. Quy định về tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao

1. Cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ cho các phòng (ban, tổ, bộ phận) hàng tháng, quý, năm (hoặc hàng quý, năm).

2. Trưởng các phòng (ban, tổ, bộ phận) giao nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm cho từng cán bộ và phiếu giao việc bổ sung (hoặc qua phần mềm quản lý công việc).

Điều 8. Quy định về sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm

Căn cứ kết quả thực hiện kinh phí tiết kiệm trong năm, kinh phí tiết kiệm được sử dụng như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; hoặc đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Kinh phí tiết kiệm được sử dụng như sau:

- Trích tối thiểu 80% để chi tăng thu nhập cho cán bộ.

- Phần còn lại bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và trang thiết bị làm việc phục vụ công tác, sử dụng chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích, chi các hoạt động phúc lợi trong cơ quan, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động và lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Kinh phí tiết kiệm chi trong năm không chi hết được chuyển sang năm sau tiếp tục chi, trường hợp chi trong năm vượt quá số tiết kiệm được thì phải giảm trừ tương ứng kinh phí tiết kiệm được của năm sau.

Việc trích để chi tăng thu nhập cho cán bộ trong năm không quá 01 lần so với tổng mức tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do Nhà nước quy định đối với cơ quan thực hiện khoán chi theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và không quá 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động được quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP không quy định khống chế mức chi thu nhập tăng thêm, mức chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định trong trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi lớn hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm của đơn vị.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa đủ điều kiện thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; hoặc chưa đủ điều kiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngay 25/4/2006 của Chính phủ:

- Kinh phí tiết kiệm được sử dụng để mua sắm, sửa chữa tài sản và trang thiết bị làm việc phục vụ công tác.

- Kinh phí tiết kiệm chi trong năm không chi hết được cơ quan tài chính xem xét chuyển nguồn theo quy định.

Điều 9. Tạm chi và quyết toán thu nhập tăng thêm

1. Tạm chi thu nhập tăng thêm

Căn cứ vào kết quả thực hiện tiết kiệm năm trước và phương án tiết kiệm chi trong năm, hàng quý các cơ quan, đơn vị được chi tối đa không quá 60% số kinh phí tiết kiệm đã xác định được theo quý.

2. Quyết toán chi thu nhập tăng thêm

Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động, xác định số kinh phí tiết kiệm và số kinh phí được sử dụng tiếp để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ trong năm, sau khi trừ đi số đã chi thu nhập tăng thêm hàng quý. Phân kinh phí tiết kiệm còn lại (nếu có) thực hiện việc chi trả tiếp thu nhập tăng thêm theo kết quả phân loại đánh giá cán bộ của năm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm theo đúng quy định;

b) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tiết kiệm để chi tăng thu nhập cán bộ sau khi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán gửi báo cáo theo quy định;

c) Tổng hợp kết quả chấm điểm việc thực hiện tiết kiệm kinh phí của các cơ quan, đơn vị hàng năm;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm.

2. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về đánh giá và phân loại đánh giá cán bộ;

b) Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm trên địa bàn theo đúng quy định;

b) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (kèm theo Phụ lục IV, V) cùng với báo cáo quyết toán ngân sách năm gửi Sở Tài chính (trước ngày 28/2 năm sau) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Căn cứ vào năng lực của chủ tài khoản và kế toán để lựa chọn các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

4. Kho bạc nhà nước:

Thực hiện kiểm soát chi theo đúng các nội dung đã được quy định trong bản Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Các đơn vị dự toán các cấp:

a) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các nội dung trong bản Quy định này;

b) Thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm theo đúng các nội dung đã được quy định trong bản Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Gửi báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm cho cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp và theo dõi. Đơn vị dự toán lập báo cáo (kèm theo Phụ lục I, II, III) cùng báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan tài chính (trước ngày 28/02 năm sau đối với đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và trước ngày 20/2 năm sau đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng từ năm ngân sách 2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mác, đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.