Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 1400/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TẠI QUẬN HỒNG BÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 08/01/2016, Công văn số 02/STTTT-CNTT ngày 06/01/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Đề án Thí điểm mô hình Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng; Công văn số 514/KHĐT-TĐGS ngày 07/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kinh phí thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng với những nội dung chính sau:

1. Mục tiêu Đ án:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của các cơ quan chính quyền quận Hồng Bàng theo mô hình chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, hiệu quả hoạt động đạt tới sự chính xác, công khai và minh bạch hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu thông tin mọi mặt của xã hội.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa, tận dụng nền tảng, thiết bị đã có, tuân thủ các chiến lược quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của thành phố cũng như của quận Hồng Bàng.

- Hình thành đội ngũ cán bộ được đào tạo, có đủ trình độ chuyên môn kiến thức đảm bảo vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống chính quyền điện t

- Xây dựng chính quyền điện tử của quận Hồng Bàng gắn với thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hin đại, đáp ứng tốt nhất việc phục vụ tổ chức và công dân trong giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

2. Nội dung và quy mô Đề án:

2.1. Các yêu cầu cơ bản xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng

- Tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng phát triển chính quyền điện tử; đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển và ứng dụng hệ thng chính quyền điện tử trong nước và thế giới;

- Đảm bảo linh hoạt và khả năng đáp ứng đối với các thay đổi;

- Hỗ trợ xác định mức độ trưng thành về chính quyền điện tử cấp quận;

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến;

- Nâng cao khả năng tái sử dụng thay vì xây dựng mới từ đầu;

- Hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ.

- Mang lại cho người dân những tiện ích, dịch vụ tốt nht trong lĩnh vực quản lý hành chính công của quận; đồng thời dn hình thành một nền kinh tế - xã hội “Công dân điện tử”.

- Các giải pháp kỹ thuật - công nghệ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, hạ tng và hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ triển khai hệ thống chính quyền điện tử.

- Có các giải pháp chính sách, tài chính và truyền thông.

2.2. Xây dựng mô hình chuẩn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp quận và các phường

- ng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông;

- Cải tạo và đầu tư hệ thống thiết bị tại các bộ phận một cửa quận Hồng Bàng;

- Xây dựng hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo mô hình một cửa điện tử hiện đại tại quận Hồng Bàng và 11 phường;

- Xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại quận và 11 phường;

- Xây dựng hệ thống cổng Giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng;

2.3. Xây dựng hệ thống chính quyền điện tử cấp quận

- Thuê dịch vụ hạ tầng cho các hệ thống;

- Xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành;

- Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ công chức;

- Xây dựng Hệ thống bản đồ số và quy hoạch về đất đai, tài nguyên môi trường và giao thông toàn quận;

- Xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu và hệ thống phục vụ tổng hợp báo cáo hỗ trợ ra quyết định;

- Xây dựng công dân điện tử.

3. Tiến độ triển khai công việc:

Giai đoạn năm 2016 - 2017 (giai đoạn triển khai Đề án)

+ Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành

+ Xây dựng hệ thống phần mềm tiếp nhn và quản lý hồ sơ theo mô hình mt cửa điện tử, hiện đại tại quận Hồng Bàng và 11 phường.

+ Xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại quận và 11 phường.

+ Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng.

+ Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ công chức.

+ Xây dựng hệ thống bản đồ số và quy hoạch về đất đai, tài nguyên môi trường và giao thông toàn quận.

+ Xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu và hệ thống phục vụ tổng hợp báo cáo hỗ trợ ra quyết định.

+ Thuê dịch vụ hạ tầng cho các hệ thống (thiết bị máy móc, bảo mật đường truyền và điện toán đám mây)

+ Cải tạo và đầu tư hệ thống thiết bị các bộ phận 1 cửa quận.

+ Xây dựng công dân điện tử.

4. Thời gian thực hiện: 2016 - 2017.

5. Kinh phí thực hiện:

5.1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 19.950.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đng chn).

5.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách quận Hồng Bàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phân chia Đề án thành các dự án thành phần để tổ chức triển khai thực hiện, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân bổ vốn đầu tư công của địa phương cho từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quy định của thành phố về phân cấp quản lý vốn đầu tư công, không vượt tổng mức vốn đầu tư công được thành phố giao cho quận.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông ch trì, cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng trong quá trình trin khai đán, đảm bảo phù hợp, tương thích với cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ và các ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử của thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: TH, NC, TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng