Công văn 7039/BTC-QLG thực hiện quy định của pháp luật về quản lý giá
Số hiệu: 7039/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7039/BTC-QLG
V/v thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Thanh tra Tài chính và Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho thấy: công tác quản lý giá trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả, nhiều địa phương đã báo cáo về triển khai thực hiện Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Thông tư số 122/2008/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính; tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục như: có địa phương chưa triển khai thực hiện đầy đủ, kiên quyết một số quy định của pháp luật về giá, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác quản lý giá; chưa ban hành văn bản quy định về quản lý giá trên địa bàn hoặc chưa ban hành quyết định, thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý giá nêu trên, nhằm tăng cường công tác quản lý giá và kiểm soát thị trường, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo và đôn đốc Sở Tài chính phối hợp các Sở, ban, ngành trong tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn địa phương, trước hết là việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá và thực hiện công tác bình ổn giá (theo các nội dung tại công văn 3116/BTC-QLG ngày 09/3/2012 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá); kiểm soát thị trường không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh cho người thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón…, cụ thể như sau:

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp thích hợp để bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động…để hạ giá thành sản phẩm.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá những mặt hàng trong danh mục đăng ký giá, kê khai giá.

- Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, cần phải xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định tại Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

2. Đối với địa phương đang dự thảo hoặc chưa dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định) quy định về quản lý giá trên địa bàn địa phương sau ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ động đưa ra quy trình đăng ký giá để triển khai thực hiện đăng ký giá tại địa phương.

3. Đối với các địa phương đã ban hành quyết định về quản lý giá trên địa bàn địa phương, cần rà soát lại các nội dung quy định, bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý giá.

4. Rà soát danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính.

Về bổ sung hàng hóa, dịch vụ cần thực hiện bình ổn giá tại địa phương: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nếu cần thiết thì quy định bổ sung hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá tại địa phương và quy định rõ điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá những hàng hóa, dịch vụ đó.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai:

b) Ban hành giá rừng theo đúng quy định tại Thông tư Liên Bộ số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá rừng, làm căn cứ xác định giá trị rừng khi giao rừng hoặc cho thuê rừng;

b) Thực hiện việc điều chỉnh lại giá thuê đất đối với các hợp đồng thuê đất hết thời hạn ổn định 5 năm theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

c) Thực hiện việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP .

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện kết hợp trong báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo tổng kết năm 2012 của Sở Tài chính gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TTra Bộ, TCT, TCHQ, PC, CST, QLCS;
- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, QLG.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ