Kế hoạch 1633/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng phát triển thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 1633/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/KH-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU VỀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, với những nội dung chủ yếu như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định rõ trách nhiệm của UBND thành phố Phủ Lý và các Sở, ngành để hoàn thành mục tiêu đã xác định, thực hiện thành công Nghị quyết.

B. NỘI DUNG

I. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy dịch vụ thương mại là trọng tâm để phát triển kinh tế

1. UBND thành phố:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế (v trí địa kinh tế - đô thị, cảnh quan tự nhiên hài hòa, đặc thù với các dòng sông và hệ thống mặt nước trong lòng đô thị, các dự án đầu tư quy mô lớn đã được xác định tại khu vực Phủ Lý), nguồn lực (vn, nhân lực, khoa học công nghệ, đất) để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững.

- Xây dựng Đề án chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2025, hoàn thành trước quý II/2017. Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, bàn giao đáp ứng tiến độ yêu cầu của Nhà đầu tư để triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Liêm Tiết, Tiên Hải, Phù Vân.

2. Các sở, ngành, UBND thành phố Phủ Lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là Nghị quyết 07-NQ/TU, Kế hoạch 1598/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 1167a/KH-UBND ngày 31/5/2016 và Quyết định 957/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

3. Các Sở, ngành:

- Giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thành phố, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.

- Phối hợp UBND thành phố để phát triển đồng bộ các dịch vụ về giao thông vận tải, điện, nước, thông tin truyền thông, xử lý nước thải, chất thải... phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

4. Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao: Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025, trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2016.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương: Chủ trì thu hút chọn lọc các dự án đầu tư mới vào Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

II. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hi từng bước đồng bộ, hin đại

1. UBND thành phố:

- Triển khai nghiêm túc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện hiệu quả các quy định, chỉ thị của UBND tỉnh về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai.

- Lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường cho phù hợp với phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, Đề án thành lập mới (nâng cấp) từ 4-5 phường trên cơ sở các xã hiện có, hoàn thành trong năm 2017. Lập và triển khai Chương trình phát triển đô thị Phủ Lý, Đề án xây dựng thành phố thành đô thị loại II trước năm 2020.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố; huy động, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách theo phân cấp và các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt quan tâm chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cũ.

- Làm tốt công tác giải phóng mặt bng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

- Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị; thực hiện xã hội hóa, tư nhân hóa trong đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị và cung cấp dịch vụ đô thị.

2. Sở Xây dựng:

- Hoàn thiện thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III/2016. Lập mô hình để trưng bày, trin lãm quy hoạch chung xây dựng thành phố, thiết kế đô thị dọc các trục đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu. Chủ trì, phối hợp UBND thành phố và đơn vị liên quan lập quy hoạch chi tiết các khu vực đim nhn của thành phố.

- Tham mưu Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Phủ Lý, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2016.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng thực hiện thiết kế đô thị một ô phố, thành phố Phủ Lý.

- Phối hợp với UBND thành phố trong lập và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phủ Lý, Đề án thành lập mới (nâng cấp) 4-5 phường, Đề án xây dựng thành phố thành đô thị loại II.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tối đa để phát triển thành phố (cơ chế ưu đãi cho các công trình, nhóm công trình, dự án quan trọng; hỗ trợ đầu tư các trường học, thiết chế văn hóa của các phường như các xã; ...).

- Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: Hạ tầng Trung tâm y tế chất lượng cao, khu Đại học Nam Cao; hỗ trợ vốn vay, vốn đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đô thị Phủ Lý sử dụng vốn vay WB.

- Phối hợp các Sở, ngành làm tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; đối với khu đất ở vị trí có lợi thế, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư dự án lớn, hiện đại, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị.

4. Sở Nội vụ: Hướng dẫn và phối hợp với UBND thành phố trong lập và trình phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường của thành phố.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, sớm bàn giao cho thành phố để quản lý theo phân cấp.

6. Các Sở, ngành liên quan, Công ty điện lực tỉnh, Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam, Viễn thông Hà Nam...

- Phối hợp với thành phố để từng bước ngầm hóa mạng cáp điện, cáp thông tin, cáp truyền hình, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Đầu tư hạ tầng cung cấp điện, nước, thông tin trong các khu nhà ở, khu đô thị mới để đảm bảo đồng bộ, chất lượng, giảm kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước.

7. Sở Tài chính tham mưu cơ chế về phân cấp nguồn thu, tăng tính chủ động trong đầu tư của thành phố.

8. UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý môi trường nhằm đảm bảo các chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chú trọng thực hiện hiệu quả quy định về quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang, thu gom và xử lý rác thải, xử lý nước thải (sinh hoạt, bệnh viện, cụm công nghiệp).

III. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị

1. UBND thành phố Phủ Lý chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành:

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp để phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Lập và triển khai Đề án xây dựng trường THCS chất lượng cao (trên cơ sở trường THCS Trần Phú), hoàn thành vào năm 2020. Triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kết hợp nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước với huy động các nguồn vốn khác để củng cố, hoàn chỉnh, bổ sung các thiết chế văn hóa, các công trình có giá trị văn hóa phục vụ lợi ích cộng đồng gắn với cảnh quan thành phố. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

- Xây dựng, trình HĐND thành phố thông qua Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong quý IV/2016. Vận động người dân, hộ gia đình tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng người thành phố văn minh, thanh lịch.

2. Sở Y tế: Hoàn thiện Đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến Trung ương, Đề án thành lập: Bệnh viện Sản - Nhi, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2016.

IV. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

1. UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, không để hình thành “điểm nóng”, kiềm chế phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, hạn chế đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài.

2. Công an tỉnh chủ trì: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được tổ chức trên địa bàn thành phố.

3. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kịp thời giải quyết các vụ khiếu nại, tối cáo trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

V. Đẩy mạnh cải cách hành chính

1. UBND thành phố Phủ Lý: Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch và các Đề án trọng tâm của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Kế hoạch cải cách hành chính 5 năm và hàng năm của UBND tỉnh. Xây dựng Đề án kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và tinh giản bộ máy theo quy định. Thành lập Văn phòng một cửa điện tử, hoàn thành trong năm 2016.

2. Sở Nội vụ: Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh:

1. UBND thành phố Phủ Lý: Xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong Nghị quyết thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

2. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc cụ thể đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện, các đơn vị đề xuất bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Giao UBND thành phố Phủ Lý, định kỳ 6 tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các S
, ban, ngành;
- UBND thành phố Phủ Lý;
- LĐVP, các CV;
- Lưu VT, TH

KH.thựchiệnNQTinhuyvePTTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến