Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”
Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 07-CTR/TU NGÀY 26/4/2016 CỦA THÀNH ỦY VỀ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”, Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 13/7/2016 của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp chính quyền Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTKCLP). Khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố.

2. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy. Xác định PCTN, THTKCLP là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài của Thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của HĐND các cấp.

3. Việc triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy đảm bảo toàn diện, đồng bộ; vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các quan chức năng về PCTN, THTKCLP.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyn, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, THTKCLP.

- Các cấp, các ngành xác định công tác PCTN, THTKCLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả công tác PCTN, THTKCLP là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về PCTN, THTKCLP theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị s05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về PCTN, THTKCLP. Kịp thời xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện quy định về công khai kết quả xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, THTKCLP.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, THTKCLP để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, dễ tiếp cận và đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội về công tác PCTN, THTKCLP. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN, THTKCLP; kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong việc phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ, khen thưởng cá nhân, tập thcó thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình đưa tin sai sự thật, vu cáo gây mt đoàn kết nội bộ và sai lệch các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN, THTKCLP.

- Hàng năm, các đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, THTKCLP, đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN, THTKCLP. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin của ngành, địa phương mình và công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về tham nhũng, lãng phí.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mi công tác cán bộ, nhm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP.

- Các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu cho UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố, đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, thuế, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng, c phn hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác cán bộ... Xây dựng, hoàn thiện hệ thng các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chc trong thực thi công vụ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đảm bảo thu nhập hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, thực hiện công khai minh bạch các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, xóa bỏ cơ chế xin - cho . Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về rà soát, điều chnh Quy hoạch; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên; qun lý, sdụng đt đai, công sở, tài nguyên khoáng sản đúng quy định, không lãng phí; khắc phục tình trạng thực hiện các dự án chậm tiến độ, đất đai để hoang hóa; kiên quyết cắt giảm các dự án đầu tư không hiệu quả.

- Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, tăng cường cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các ngun lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

- Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05/KH-TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tuyển dụng, bnhiệm cán bộ. Thực hiện chuyn đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định s129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chú trọng số hóa nội dung quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu như: tài chính, đất đai tài nguyên - môi trường, quy hoạch - kiến trúc, đầu tư, xây dựng... để phục vụ công dân, doanh nghiệp, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tăng cưng hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kim tra để PCTN, THTKCLP và thực hiện kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, chỉ đạo Thanh tra nhà nước các cấp và thanh tra chun ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: quản lý sử dụng đất đai; tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, mua sắm công; tài chính doanh nghiệp; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; tín dụng - ngân hàng; công tác tổ chức, cán bộ ....Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi tài sản và xử lý trách nhiệm các cá nhân tập thể có sai phạm. Đảm bảo 100% các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra chuyên ngành khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng phải chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

- UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị v“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kim soát việc kê khai tài sản” và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nhận quà và np lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; kịp thời xử lý, giải quyết các phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh kiện toàn cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của các quan có chức năng trong PCTN, THTKCLP.

- Cơ quan Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố chủ động, tích cực trong phát hiện, xử lý, điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị tập trung thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; xử lý theo quy định các trường hợp cản trở, không chấp hành các quy định về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”, Chỉ thị s 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế, quy định, quy trình công tác xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, THTKCLP. Minh bạch công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường thực hiện kết luận thanh tra. Các đơn vị quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: giải quyết kịp thời 90% tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng; 100% các vụ án về tham nhũng nghiêm trọng, phc tạp phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; hạn chế tỷ lệ trả hồ sơ dưới 5%; thu tiền tài sản đối với các vụ án tham nhũng đạt trên 65%; 100% không có án về tham nhũng bị cấp trên hủy, sửa; 100% không xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm; 100% các vụ án về tham nhũng giải quyết trong hạn theo quy định. Phn đu 100% các chức danh tư pháp, cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thm phán được đào tạo đúng chuyên ngành, có năng lực, trình độ, chuyên môn sâu, có phẩm chất đạo đức tốt, công minh, liêm chính; hàng năm có trên 50% cán bộ tư pháp được tập huấn về PCTN.

6. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính, các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác PCTN, THTKCLP.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy t, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Tăng cường thu hồi các tài sản tham nhũng. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế.

7. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về THTKCLP.

- UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về THTKCLP. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về chế độ, định mức, tiêu chun làm cơ sở thực hành tiết kiệm. Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư, hải quan, giáo dục...

- Thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công, mua sắm công; quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quỹ nhà chuyên dùng, các công trình công cộng... Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, mua sắm, đầu tư công và các khoản chi thường xuyên; thực hiện khoán chi trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, cụ thể: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương và btrí thực hiện các chế độ, chính sách ban hành trong thời kỳ ổn định ngân sách; phấn đấu tiết kiệm ti thiểu 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, họp, tiếp khách, tổ chức lễ hội, kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm... Thực hiện việc mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Phấn đấu 100% vốn đầu tư công được phân bổ tuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyn phê duyệt; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung xử lý vướng mắc và tăng cường, đy mạnh quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoàn thành trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản của Nhà nước. Công khai kết quả phát hiện, xử lý các dự án, vụ việc lãng phí.

8. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố và nhân dân trong công tác PCTN, THTKCLP.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong đấu tranh PCTN, THTKCLP. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong công tác phát hiện tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị s11-CT/TW ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các Tổng Công ty, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện trước ngày 20/8/2016 để báo cáo UBND Thành phố (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung).

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với UBND Thành phố theo định kỳ 6 tháng, năm (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung). Tổ chức sơ kết tổng kết Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai chuyên đề về: “Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Thời hạn báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2016.

3. Giao Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai chuyên đề về: “Công khai, minh bạch trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng”. Thời hạn báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2016

4. Giao Sở Nội vụ:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Đẩy mạnh công khai, minh bạch đối với chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định s 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Tổng hợp kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đi vị trí công tác theo Nghị định s 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ của toàn Thành phố; phối hợp với Thanh tra Thành phố trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND Thành phố Ban cán sự UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

5. Giao Sở Tư pháp:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Đẩy mạnh công tác giáo dục PCTN THTKCLP vào các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và truyn thông, các cơ quan báo, đài, truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác PCTN, THTKCLP.

6. Giao Sở Tài chính:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn Thành phố” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về THTKCLP của toàn Thành phố; phi hợp với Thanh tra Thành phố trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND Thành phố Ban cán sự UBND Thành phố về thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTKCLP.

7. Giao Công an Thành phố:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án v tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tích cực thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Rà soát các vụ việc các cơ quan chức năng đã kiến nghị chuyn Cơ quan điều tra để xử lý nghiêm túc, kịp thời, nhất là những vụ việc có du hiu tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường phối hợp với Viện Kim sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng.

8. Giao Thanh tra Thành phố

- Tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị s 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này của UBND Thành phố.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (Đ b/c);
-
Chủ tịch UBND TP;
-
Các Phó Chủ tịch UBND TP;
-
Ban Nội chính Thành ủy;
-
Các VP: Thành ủy, HĐND TP;
-
VP UBND TP: C/PCVP, các phòng CV;
-
Các s, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Lưu: VT, NCn(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 Ban hành: 09/01/2020 | Cập nhật: 21/02/2020

Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 Ban hành: 30/01/2019 | Cập nhật: 27/02/2019