Thông báo 383/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chương trình, dự án của ngành nông nghiệp
Số hiệu: 383/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/08/2017 Ngày hiệu lực: 19/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

a) Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các dự án khẩn cấp hoặc đầu tư dở dang, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 13 tháng 01 năm 2017 và số 297/TB-VPCP ngày 10 tháng 7 năm 2017.

b) Về cơ chế giao vốn đối với các chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA: Thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Về dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

d) Về việc tiếp tục bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 cho một số dự án dở dang (các dự án: hồ Nậm Cắt, tỉnh Bắc Cạn; hồ Bản Mòng, tỉnh Sơn La, Hồ chứa nước Sông Ray/tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,...): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện.

2. Đối với các dự án kế hoạch vốn năm 2017

a) Về đề nghị ứng trước kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án: Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu và dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản vùng trũng tỉnh Ninh Bình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, làm cơ sở giao vốn năm 2017.

c) Về bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Ô sử dụng vốn ODA: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối trong kế hoạch vốn trung hạn đã được giao để thực hiện.

d) Về thẩm định các dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định theo nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 730/TTg-NN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Về giao vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

3. Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi lợn giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi lên men và sản xuất phân bón tại tỉnh Thanh Hóa

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên; tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án và ý kiến của các các Bộ, ngành liên quan từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, tổng hợp vào Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công trước ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao toàn bộ hồ sơ thẩm định dự án trên theo nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phân công tại Văn bản số 1376/VPCP-NN ngày 17 tháng 02 năm 2017 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3).Dh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục