Thông báo 211/TB-BTC-UBNDTP.HCM kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc giải quyết kiến nghị của thành phố do Bộ Tài chính - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 211/TB-BTC-UBNDTP.HCM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ngô Kim Liên, Trần Đức Thắng
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH-UBND
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/TB-BTC-UBNDTP.HCM

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỀ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

Ngày 21 tháng 4 năm 2012, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc về giải quyết một số kiến nghị của thành phố.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Tài chính có: Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Về phía Thành phố có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng, Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước thành phố.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo và các kiến nghị của Thành phố liên quan cơ chế, chính sách và điều hành công tác tài chính ngân sách trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe ý kiến báo cáo, trao đổi của các cơ quan tài chính địa phương, ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Đồng chí Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất một số vấn đề sau:

I. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

1. Về tỷ lệ điều tiết đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và thành phố:

a) Về kiến nghị sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước theo hướng căn cứ tình hình kinh tế - xã hội cả nước từng thời kỳ để xác định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên của từng địa phương cho phù hợp: Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của thành phố và sẽ xem xét trong quá trình xây dựng Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

b) Về kiến nghị giữ tỷ lệ điều tiết số thu để lại cho ngân sách thành phố là 26% đã được áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010 cho giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020: Đề nghị Thành phố thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường trực Quốc hội. Bộ Tài chính sẽ cùng thành phố nghiên cứu, tính toán, đề xuất Quốc hội, Chính phủ tỷ lệ điều tiết phù hợp trong kỳ ổn định ngân sách tiếp theo.

c) Về kiến nghị cho thành phố Hồ Chí Minh được hưởng tỷ lệ để lại 10% đối với các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Đề nghị Thành phố thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Trong quá trình điều hành, trường hợp có tăng thu, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho Thành phố.

2. Về hỗ trợ số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2011:

Theo cơ chế hiện hành và số thu ngân sách thực tế Thành phố đạt được trong năm 2011, Thành phố không được thưởng vượt thu và đầu tư trở lại. Tuy nhiên, để ghi nhận sự nỗ lực của Thành phố trong điều hành quản lý thu, Bộ Tài chính đã đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ một khoản cho ngân sách Thành phố từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011. Bộ Tài chính ghi nhận phản ánh của Thành phố về mức và cơ cấu giao dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ đạo Tổng cục Hải quan lưu ý điều chỉnh khi tính dự toán thu những năm tiếp theo cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Về phân bổ chi ngân sách địa phương:

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Thành phố về việc chấp thuận cho phép Hội đồng nhân dân thành phố hàng năm căn cứ cân đối ngân sách do Trung ương phân bổ cho thành phố và căn cứ vào thực tiễn thành phố để bố trí, phân bổ chi ngân sách phù hợp; tránh sự chênh lệch về cơ cấu bố trí chi ngân sách các sự nghiệp giữa Trung ương và thành phố. Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ quyết định.

Yêu cầu các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ hàng năm không có văn bản gửi Thành phố để phê bình, nhắc nhở về cơ cấu bố trí chi ngân sách các lĩnh vực đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách … giữa Trung ương và thành phố.

4. Về chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm:

Bộ Tài chính thống nhất kiến nghị của Thành phố về việc giao nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, nhất là đối với chỉ tiêu thu nội địa, trong đó có số thu từ các khu vực kinh tế, phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và khả năng thu của thành phố.

5. Về mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:

Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của Thành phố, giao Vụ Chính sách Thuế phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, kiến nghị trình Chính phủ điều chỉnh chính sách thu.

6. Về nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức tham gia chương trình bình ổn giá:

Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị, tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất thuê để xây dựng siêu thị, cửa hàng, điểm bán để phục vụ chương trình bình ổn thị trường của địa phương được tiếp tục áp dụng hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm như quy định của Luật đất đai năm 2003. Đồng thời tổng hợp ý kiến của địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ giảm 50% tiền thuê đất cho các đối tượng này (tương tự như đối với hợp tác xã, quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP).

7. Về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được xem xét, phê duyệt, bán chỉ định nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý:

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản báo cáo tổng hợp những địa chỉ nhà, đất kiến nghị cần được bán chỉ định; Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố và góp phần tăng thêm hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở nhà, đất trên địa bàn.

8. Về đề nghị miễn giảm thuế đối tượng tham gia ổn định an sinh xã hội, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bộ Tài chính tiếp thu, tổng hợp để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

9. Về các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, quyết toán vốn đầu tư, tài chính doanh nghiệp, thẩm định giá:

a) Về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức viên chức nhà nước: Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 3 (Phụ lục IV kèm theo quy định) Quyết định 170/2006/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức viên chức nhà nước cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là đối với cán bộ, công chức ở phường, xã.

b) Về xử lý số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp thành phố:

Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp thay thế Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 về thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp Trung ương; Bộ Tài chính sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp thành phố.

10. Về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố:

a) Về kinh phí Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố:

Bộ Tài chính ghi nhận nhu cầu vốn cần bổ sung trong giai đoạn I và II là 1.398,74 tỷ đồng. Trong đó nhu cầu vốn giai đoạn I là 1.027,74 tỷ đồng, giai đoạn II trong năm 2012 là 368 tỷ đồng.

- Đối với kinh phí thực hiện giai đoạn I của dự án: Trước mắt, đề nghị UBND thành phố chủ động bố trí vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đã được giao trong kế hoạch 2012 để thực hiện; Đồng thời, chỉ đạo Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thiện các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính ngày 21/10/2011 để Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ phối hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với kinh phí thực hiện giai đoạn II của dự án: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, phần kỳ, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục đầu tư dự án thuộc giai đoạn II, xác định vốn bố trí từ ngân sách trung ương, huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư (nếu có), đề xuất mức hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, đảm bảo phù hợp quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính sẽ phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

b) Về dự án Ký túc xá sinh viên: Kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 và Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 3/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn cho các dự án Ký túc xá sinh viên theo đúng danh mục, mức vốn đã được giao trong năm 2012. Trường hợp, UBND thành phố HCM có nhu cầu về vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án trong năm 2012, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng toàn bộ vốn còn lại đã bố trí cho cả giai đoạn 2012 - 2015 để thực hiện.

Đối với số tiền 391,32 tỷ đồng tạm mượn từ ngân sách thành phố, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hoàn trả cho ngân sách thành phố trong năm 2012.

11. Về một số vướng mắc khi triển khai Thông tư 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 về việc quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao:

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, giao các đơn vị chức năng nghiên cứu và đề xuất sửa đổi nhằm khuyến khích đa dạng hóa phương thức đầu tư góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội của các địa phương.

12. Về phương án khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp (trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận bồi dưỡng, chưa có dự án bồi thường được duyệt hay tự chuyển nhượng): cơ bản thống nhất theo ý kiến đề xuất của thành phố và Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Đối với một số trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Tài chính đang tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

13. Về kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiểm tra cơ cấu giá, quy chế phối hợp trong công tác đăng ký giá: Giao Cục Quản lý giá nghiên cứu, làm việc với Sở Tài chính thành phố để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực giá.

14. Về cơ chế thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư Tài chính nhà nước (SCIC). Căn cứ Nghị định do Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn thành phố thực hiện cơ chế thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

15. Về các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, quyết toán vốn đầu tư, tài chính doanh nghiệp, thẩm định giá:

a) Về cơ chế tạo nguồn tài chính thực hiện chính sách tiền lương của các đơn vị ngành y tế: Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Thành phố. Đề nghị Thành phố có báo cáo cụ thể về nhu cầu và nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư của các cơ sở y tế của Thành phố để xem xét xử lý. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng để từng bước đưa tiền lương của cán bộ viên chức vào cơ cấu giá thu dịch vụ từ đó bỏ cơ chế quy định cụ thể tỷ lệ thu dành tạo nguồn cải cách tiền lương.

b) Về mức lương cho chuyên gia nước ngoài: ghi nhận ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giao Vụ Hành chính sự nghiệp nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định mức lương cho chuyên gia nước ngoài khi tham gia các dự án hành chính sự nghiệp và chương trình nghiên cứu khoa học của thành phố.

c) Về quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách: Hiện nay, Bộ Tài chính đã giao Vụ Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính tại các Bộ, địa phương; Bộ Tài chính tiếp thu kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

d) Về thẩm định giá trị quyền sử dụng đất theo phương án thặng dư: Hiện nay Bộ Tài chính đang thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ; Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3). Giao Cục Quản lý giá nghiên cứu ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố trình Lãnh đạo Bộ để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

B. VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, tăng cường trao đổi, nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính - ngân sách của địa phương, đảm bảo triển khai thực hiện các chính sách tài chính; Giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính và thành phố Hồ Chí Minh;

Giao Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố góp ý và phối hợp trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện từ năm 2012.

Thừa lệnh lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan có liên quan của Bộ, địa phương để biết và triển khai thực hiện.

 

TL. CHỦ TỊCH UBND TP HỒ CHÍ MINH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Kim Liên

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Đức Thắng

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các cơ quan tài chính tại TP.HCM (Sở Tài chính), Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN);
- Lưu: VT, VP BTC, VP UBND TP.HCM.