Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loi chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ văn bản số 7113/BTC-CST ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính, về việc phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 137/HĐND-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2016, về việc bãi bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện thị xã, thành phố, các cơ quan thu phí và đơn vị có liên quan quyết toán tiền phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô thu được đến thời điểm 30/6/2016 (nếu có).

2. Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thu phí và đơn vị có liên quan có trách nhiệm công bố, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc bãi bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phi hợp với các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thu phí và các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán, thanh toán, thanh hủy biên lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 và hướng dẫn tại văn bản số 7113/BTC-CST ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND - UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH T
nh;
- Công báo Điện Biên;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, LĐVP, CV các khố
i (trên HSCV)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ
TỊCH
Mùa A Sơn

 

Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ Ban hành: 13/03/2012 | Cập nhật: 15/03/2012