Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 67/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
Số hiệu: 904/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1973/LS-TC-LĐTBXH ngày 25/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi cho công tác tập trung, xử lý các đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lý do bãi bỏ: Ngày 30/3/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hỗ trợ người lang thang Bình Thuận. Do Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND chỉ áp dụng cho Tổ liên ngành thực hiện nhiệm vụ thu gom người lang thang nên không còn phù hợp áp dụng cho Trung tâm Hỗ trợ người lang thang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương