Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài
Số hiệu: 50/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐNH CHÍNH SÁCH H TRCHO BÁC SĨ ĐƯC CHN, C ĐI BI DƯNG CHUYÊN SÂU V CHUYÊN MÔN VÀ QUN LÝ BNH VIN TRONG NƯC VÀ C NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1101/TTr-SYT ngày 14 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- y ban MTTQ VN tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT KGVX(HQ384)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH H TRCHO BÁC SĨ ĐƯC CHN, C ĐI BI DƯNG CHUYÊN SÂU V CHUYÊN MÔN VÀ QUN LÝ BNH VIN TRONG NƯC VÀ C NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định này quy định đối tượng bồi dưỡng, điều kiện được chọn, cử đi bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ bác sĩ tại các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh; Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố, Trung tâm Y tế tuyến huyện (sau đây gọi chung là bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện) đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

b) Quy định này không áp dụng cho bác sĩ được cử tham gia các khóa tập huấn, Hội nghị, Hội thảo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

c) Bác sĩ được đi bồi dưỡng theo các chương trình, dự án của Trung ương hoặc được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác thì thực hiện theo quy định của các chương trình, dự án, đơn vị tài trợ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Bác sĩ đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đã được quy hoạch để giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện được đánh giá có năng lực, triển vọng trong hoạt động quản lý.

b) Bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ Y học, Tiến sĩ Y học; bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng Hàm Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền được đào tạo chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên tại Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế; bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài đang công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong các chuyên ngành cử đi bồi dưỡng.

Điều 2. Điều kiện bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng

1. Điều kiện chung

Có cam kết làm việc lâu dài tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, có đủ điều kiện về sức khỏe để học tập và công tác, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Điều kiện đối với bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng về quản lý bệnh viện

a) Bác sĩ được đào tạo chính quy đang giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có tuổi đời không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Trường hợp các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 01 tháng không quy định về độ tuổi của bác sĩ được cử đi bồi dưỡng.

b) Bác sĩ được đào tạo chính quy đã được quy hoạch để giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ.

3. Điều kiện đối với bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng về chuyên môn

a) Bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ Y học, Tiến sĩ Y học; bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng Hàm Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền được đào tạo chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên tại các Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế; bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài đang trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh được đánh giá là hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm trước đó.

b) Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng Hàm Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài không quá 28 tuổi; bác sĩ chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ Y học không quá 45 tuổi; bác sĩ chuyên khoa cấp II, Tiến sĩ Y học không quá 50 tuổi. Trường hợp các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 01 tháng không quy định về độ tuổi của bác sĩ được cử đi bồi dưỡng.

4. Điều kiện đối với bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng về quản lý bệnh viện ở nước ngoài phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng về chuyên môn phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này; ngoài ra, bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng phải đáp ứng thêm điều kiện sau:

a) Có trình độ ngoại ngữ: Tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh, có điểm IELTS từ 6.0 hoặc tương đương trở lên; học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Pháp, có điểm TCF từ 450 hoặc tương đương trở lên; trường hợp đi học tại các cơ sở không đào tạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì trình độ ngoại ngữ phải đáp ứng theo quy định của cơ sở đào tạo nơi bác sĩ được cử đi bồi dưỡng.

b) Không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 3. Nội dung bồi dưỡng

1. Bồi dưỡng các kỹ năng, cách thức quản lý bệnh viện.

2. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng khám, chữa bệnh chuyên sâu theo chuyên khoa hoặc theo dịch vụ kỹ thuật.

Điều 4. Cơ sở đào tạo

1. Cơ sở đào tạo ở trong nước: Các Bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện được phân công đầu ngành trong lĩnh vực chuyên khoa (theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự kiến cử bác sĩ đi bồi dưỡng.

2. Cơ sở đào tạo ở nước ngoài: Các Bệnh viện lớn, có uy tín tại các nước có nền y học phát triển.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 5. Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được cử đi bồi dưỡng ở trong nưc

Bác sĩ được cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện ở trong nước, ngoài các chế độ được hưởng theo quy định hiện hành về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn được hỗ trợ thêm chi phí sau:

1. Chi phí sinh hoạt, ăn, ở: 10.000.000 đồng/người/tháng. Trường hợp thời gian học không tròn tháng thì được làm tròn theo nguyên tắc từ 16 ngày trở lên tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính tròn nửa tháng.

2. Chi phí đi, về (bằng tàu, xe vận tải công cộng) từ nhà đến cơ sở bồi dưỡng và ngược lại: 02 tháng được hỗ trợ 01 lần đi, về.

Điều 6. Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

Bác sĩ được cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện ở nước ngoài, ngoài các chế độ được hưởng theo quy định hiện hành về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí, bao gồm: Tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, chi phí đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập theo mức quy định tại Phụ lục đính kèm. Mức sinh hoạt phí này được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc nhưng không vượt quá thời gian quy định). Trường hợp vượt quá thời gian quy định phải được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

DỰ TOÁN KINH PHÍ, PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 7. Dự toán và quyết toán kinh phí

a) Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm (tháng 7), Sở Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí bồi dưỡng Bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trực thuộc Sở Y tế gửi Sở Tài chính tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của tỉnh.

b) Các đơn vị có sử dụng kinh phí bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Phương thức chi trả

1. Căn cứ quyết định phê duyệt kinh phí của cấp có thẩm quyền, Sở Y tế giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc để trực tiếp chi trả.

2. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm, 5 năm và phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện.

b) Tổng hợp nhu cầu kinh phí bồi dưỡng Bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế gửi Sở Tài chính tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của tỉnh.

c) Xem xét, cử bác sĩ đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trên cơ sở đề nghị của các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.

d) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh toán đầy đủ chính sách cho đối tượng hưởng theo đúng quy định.

đ) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ thủ tục quyết toán đúng với quy định hiện hành của Nhà nước; thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản kinh phí của đối tượng hoàn trả do vi phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Tổng hợp dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phối hợp với Sở Y tế thu hồi các khoản kinh phí hỗ trợ đối với những đối tượng không thực hiện đúng các điều khoản đã quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện

1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức hằng năm, 5 năm phù hợp với nhu cầu, kế hoạch phát triển của đơn vị trình Sở Y tế phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Chọn, cử bác sĩ đi bồi dưỡng bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quy định này và phù hợp với nhu cầu, kế hoạch của đơn vị; lập hồ sơ trình Sở Y tế xem xét cử bác sĩ đi bồi dưỡng.

3. Đảm bảo điều kiện để bác sĩ sau khi đi bồi dưỡng chuyên môn, quản lý có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và quản lý tại đơn vị.

4. Thực hiện thanh toán đầy đủ chính sách cho đối tượng hưởng theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng với quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản kinh phí của đối tượng hoàn trả do vi phạm.

Điều 12. Trách nhiệm của bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng

1. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người được hưởng chính sách nếu tự ý bỏ việc, bỏ học, không chấp hành sự phân công công tác trong thời gian làm việc phải đền bù toàn bộ chi phí bồi dưỡng đã được nhận từ chính sách này. Riêng đối với các trường hợp có lý do chính đáng, trường hợp bất khả kháng thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để xử lý phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh các ngành, các cấp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

MỨC SINH HOẠT PHÍ CỦA BÁC SĨ ĐƯỢC CỬ ĐI BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Tên nước

Mức sinh hoạt phí
(USD; EURO/người/tháng)

Bằng đồng đôla Mỹ

Bằng đồng EURO

Trung Quốc

455

 

Hàn Quốc, Xinh-ga-po

650

 

Thái Lan

390

 

Liên bang Nga

520

 

Cuba

390

 

Các nước Tây, Bắc Âu

 

960

Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản

1.300

 

Úc, Niu Di-lân

1.120