Quyết định 4632/QĐ-UBND năm 2016 công bố bổ sung địa bàn điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 4632/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4632/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG ĐỊA BÀN ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP , ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết đnh số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dng tại Công văn số 6399/SXD-KTXD ngày 07/11/2016 về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dng tại thị trấn Quan Sơn và xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (kèm theo Biên bản họp ngày 03/11/2016 gồm các ngành, đơn vị: Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Quan Sơn),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung vào phụ lục 7, Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa - Hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thị trấn Quan Sơn và xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, cụ thể như sau:

- Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn bổ sung vào mục 1, Phụ lục 7: Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là 2.099.200 đồng/tháng, tương ứng với hệ số điều chỉnh là 1,024.

- Xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn bổ sung vào mục 5, Phụ lục 7: Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là 2.195.550 đồng/tháng tương ứng với hệ số điều chnh là 1,071.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Áp dụng như quy định tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh, Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thxã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo
tnh Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M5.4).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn