Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kèm theo Quyết định 50/2012/QĐ-UBND
Số hiệu: 43/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 26/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 12/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2012/QĐ- UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính- Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ- HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 97/TTr-TTr ngày 27 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ- UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh:

1. Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố tiếp công dân định kỳ, đột xuất; cán bộ, công chức được lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố mời tham gia tiếp công dân tại trụ sở cơ quan hoặc địa điểm tiếp công dân”.

3. Lãnh đạo cấp xã tiếp công dân định kỳ, đột xuất; cán bộ, công chức được lãnh đạo cấp xã mời tham gia tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân”.

2. Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố tiếp công dân định kỳ, đột xuất; cán bộ, công chức được lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố mời tham gia tiếp công dân tại trụ sở cơ quan hoặc địa điểm tiếp công dân thì mức bồi dưỡng là 100.000 đồng/ngày/người”.

3.Lãnh đạo cấp xã tiếp công dân định kỳ, đột xuất; cán bộ, công chức được lãnh đạo cấp xã mời tham gia tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cấp xã được bồi dưỡng mức tối đa 80.000 đồng/ngày/người”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3.Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng 11 năm 2016.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước Ban hành: 06/06/2003 | Cập nhật: 06/12/2012