Quyết định 39/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 39/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2016/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 528/TTr-STC ngày 28 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, gồm:

1.Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2001của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

2. Quyết định số 150/2001/QĐ-UB ngày 03 tháng 10 năm 2001của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

3. Quyết định số 163/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 2001của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

4. Quyết định số 82/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2002của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ