Quyết định 3380/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 3380/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3380/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 85/TTr-SKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHCN (để b/c);
- T.Tr Tỉnh ủy (để b/c);
- T.Tr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC TIÊU

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạo lập môi trường thuận lợi đthúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tchức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, các Trường đại học, cao đẳng và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website của tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

c) Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phbiến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, của Việt Nam và trên thế giới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

d) Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp

- Khuyến khích các Trường đại học, cao đng trên địa bàn tỉnh; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, gặp gỡ, đối thoại, triển lãm, các sự kiện khởi nghiệp đi mới sáng tạo và các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tại tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các Trường đại học, cao đẳng, các Câu lạc bộ khởi nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai các Khóa bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tổ chức đào tạo cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

3. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ khi nghiệp đổi mi sáng tạo

a) Tăng cường triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

c) Hình thành Vườn ươm doanh nghiệp và Không gian làm việc chung (Coworking space) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các Trường đại học, cao đẳng thành lập các Vườn ươm doanh nghiệp và Không gian làm việc chung (Coworking space) trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh phương án mô hình Vườn ươm doanh nghiệp và Không gian làm việc chung (Coworking space) của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

d) Khuyến khích sử dụng các Quỹ để thực hiện cho vay, tài trợ, hỗ trợ đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh tiến hành cho vay, tài trợ, hỗ trợ theo quy định đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp, các Trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tại tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

đ) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ban ngành chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh

a) Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan Sở, ngành, đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tchức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ phối hp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp; tìm kiếm và giới thiệu và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

c) Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành khác (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng...) và một số đối tác quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các Trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các nguồn khác từ ngân sách tỉnh; đồng thời tiếp cận nguồn kinh phí Trung ương thông qua việc tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.

- Các nguồn tài chính hp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, gồm các thành viên sau:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban.

- Phó Ban chỉ đạo thường trực: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó Ban chỉ đạo: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo:

+ Đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành tỉnh, gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh;

+ Mời: Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch.

Ban Chỉ đạo có bộ phận giúp việc là Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Văn phòng đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ; Giúp việc Văn phòng có hai hợp đồng chuyên trách có trình độ từ đại học trở lên và các chuyên viên kiêm nhiệm từ Sở ban ngành chức năng của tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.