Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Quận 4
Số hiệu: 2992/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Hoàng Quân
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: 01/01/2017 Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2992/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Công văn số 354/PTP ngày 21/10/2016 và của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4 tại T trình số 121/TTr-CCTHADS ngày 14/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4, Trưởng phòng Tư pháp Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- TT.Quận ủy Quận 4;
- TT.HĐND Quận 4;
- UBND Quận 4 (CT, các PCT);
- VP HĐND và UBND: CPVP;

- Lưu: VT, TNg 80 b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân