Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Số hiệu: 2972/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 952/2011/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 601/TTr-STTTT ngày 4 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 với những nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển

a) Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo yêu cầu hiện đại hóa, kết nối liên ngành, liên vùng. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 đạt mức khá trong cả nước.

b) Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong việc cải cách hành chính, hiện đại, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

c) Hình thành và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực trình độ cao về an toàn, an ninh thông tin.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, bảo đảm rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng thông tin của tỉnh được hiện đại, đồng bộ, liên thông với hạ tầng của quốc gia; đẩy mạnh xây dựng, khai thác có hiệu quả Mạng diện rộng, Trung tâm dữ liệu điện tử, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung; kết nối băng rộng chất lượng cao đến vùng sâu, vùng xa, triển khai và sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, bảo đảm nhu cầu của tỉnh về số lượng và chất lượng, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực cho quốc gia và thế giới.

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành ngành kinh tế - kỹ thuật; thành lập khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh; khuyến khích các tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư vào Quảng Bình.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ, sáng tạo và chuyển giao các công nghệ chủ chốt của công nghệ thông tin. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, làm chủ trên không gian mạng.

Khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

100% các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ đảm bảo kết nối với mạng diện rộng, đường truyền tốc độ cao.

100% cán bộ, công chức; 70% viên chức được trang bị máy vi tính, kết nối Internet, được cấp hộp thư điện tử công vụ.

80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nâng cấp, xây dựng đồng bộ (thông tin kinh tế xã hội, dân cư, đất đai, tài nguyên, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, quy hoạch, giao thông, đô thị,…).

80% - 90% nghiệp vụ chuyên môn các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và 60% nghiệp vụ chuyên môn cơ quan cấp xã được tin học hóa.

90% phần mềm dùng chung của tỉnh được đầu tư nâng cấp (quản lý văn bản, báo cáo trực tuyến, quản lý công chức, viên chức, số hóa tài liệu,…).

90% các văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng và có ứng dụng chữ ký số (trừ các văn bản quản lý theo chế độ mật).

100% sở, ngành, UBND cấp huyện; 80% Ủy ban nhân dân cấp xã có trang thông tin điện tử tích hợp kết nối trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 50% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

70% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử, giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

100% cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan đoàn thể được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức công nghệ thông tin.

70% hộ gia đình có người hiểu biết kiến thức công nghệ thông tin để sử dụng các dịch vụ công, tiếp cận được với internet.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

b) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về: phát triển công nghệ thông tin; thu hút, đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Quy định mục chi ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 63 của Luật công nghệ thông tin.

c) Xây dựng khung kiến trúc và lộ trình triển khai chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình đảm bảo: đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; phù hợp với Khung Chính phủ điện tử của Việt Nam.

d) Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại; tập trung đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông và Internet; xây dựng, nâng cấp Mạng diện rộng, Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức đảm bảo cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các cơ sở dữ liệu của tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đầu tư, nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến đảm bảo đồng bộ, phục vụ tốt các cuộc họp của Tỉnh với Trung ương và của Tỉnh với cơ sở; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Bình, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cũng như kết nối với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh trong cả nước.

e) Tập trung triển khai nhân rộng và ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, các phần mềm chuyên ngành; tổ chức rà soát, nâng cấp, xây dựng mới các phần mềm đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; khẩn trương triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông, cổng thông tin dịch vụ hành chính công, cung cấp dịch vụ công mức 3,4 phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

f) Tăng cường thúc đẩy khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo tiền đề xây dựng trung tâm công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao của tỉnh; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

g) Tiếp tục xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin theo chuẩn quốc gia, quốc tế; tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ mới, phần mềm nguồn mở.

h) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, ngày 19 tháng 11 năm 2015; tăng cường năng lực mạng lưới ứng cứu sự cố của tỉnh gắn kết chặt chẽ với mạng lưới ứng cứu sự cố của quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, của quốc gia; tăng cường giám sát, phát hiện và kịp thời loại bỏ các thông tin phá hoại của các thế lực thù địch, thông tin trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ thông tin trên Internet, mạng xã hội nhằm phát huy mặt tích cực; hạn chế mặt tiêu cực.

4. Định hướng phát triển công nghệ thông tin đến năm 2035

Tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; hiện đại, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao kỹ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân.

Hoàn thiện việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; hình thành và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế tri thức.

5. Vn đầu tư và danh mục dự án ưu tiên đầu tư

a) Kinh phí thực hiện: Giai đoạn 2017 – 2025: Kinh phí dự kiến để triển khai các chương trình, dự án khoảng 235 tỷ đồng. Trong đó:

Ngân sách Trung ương: 68 tỷ đồng, do Chính phủ cấp và từ các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ trực tiếp hoặc thông qua các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm do Bộ, ngành Trung ương đầu tư, triển khai.

Ngân sách địa phương: 78 tỷ đồng, đầu tư cho các dự án ứng dụng, tác nghiệp dùng chung; các cơ sở dữ liệu quan trọng; đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin.

Huy động khoảng 89 tỷ đồng từ việc đầu tư cho thuê dịch vụ của các doanh nghiệp và từ nguồn xã hội hóa, đầu tư phát triển thương mại điện tử, phát triển giáo dục, y tế và các ngành liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026 – 2035: Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án được khái toán theo tình hình thực hiện các dự án trong giai đoạn trước; tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong nước và trên thế giới; phù hợp với các chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin của Đảng, Chính phủ và của tỉnh đề ra trong giai đoạn tới.

b) Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đến năm 2035 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành địa phương công bố Quy hoạch và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán của toàn hệ thống.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thông qua các chương trình, dự án, đề án.

- Phối hợp với các Sở, ngành địa phương nhằm tranh thủ sự giúp đỡ toàn diện của các Bộ, ngành Trung ương.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, thực hiện giám sát an toàn thông tin trên toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức và xã hội.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin cho người dân để họ biết và sử dụng các dịch vụ công của cơ quan Nhà nước.

2. Văn phòng Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, các huyện, thị, thành ủy cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước dành cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả những nội dung của Quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để đầu tư phát triển công nghệ thông tin.

- Thực hiện các giải pháp nhằm tổ chức tốt hơn nữa việc thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng.

4. Sở Tài chính

Chủ trì tham mưu việc cân đối nhu cầu vốn, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh hàng năm cho việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn. Thu hút các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu cơ chế, chính sách về thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhằm tạo cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước. Ưu tiên việc đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

6. Sở Công thương

- Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và chỉ đạo triển khai công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm công nghệ thông tin của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia thị trường trong nước và quốc tế.

- Trên cơ sở khảo sát, đánh giá về nhu cầu và hiện trạng sử dụng Internet của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách giúp khai thác tối đa thế mạnh của thương mại điện tử trong kinh doanh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo. Đảm bảo các chỉ tiêu phổ cập tin học trong nhà trường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo các cấp học trên mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sách giáo khoa điện tử.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quy hoạch này.

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương.

- Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị mình đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của Bộ, ngành Trung ương; đảm bảo tính đồng bộ, liên thông trong toàn tỉnh.

9. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành và chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh và vẫn đảm bảo mục tiêu kinh doanh của đơn vị. Định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về Cục Thống kê và Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý, theo dõi, tổng hợp.

10. Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội

Phối hợp với đơn vị các cấp liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và tri thức về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong toàn xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035
(Ban hành kèm theo
Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /     /2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Nội dung dự án, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư, với kinh phí khoảng:

Tổng kinh phí

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Doanh nghiệp, xã hội hóa

A

Giai đoạn 2017 - 2025

 

 

68,00

78,00

89,00

235,00

1

Đầu tư nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm Một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2017 – 2025

 

7,00

3,00

10,00

2

Nâng cấp, triển khai nhân rộng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

 

3,00

 

3,00

3

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT

2018 – 2020

 

1,00

 

1,00

4

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan, tổ chức

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

 

3,00

2,00

5,00

5

Đầu tư, nâng cấp Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình; đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Sở TT&TT

2019 – 2025

11,00

7,00

7,00

25,00

6

Đầu tư xây dựng mạng diện rộng (WAN) tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT

2019 - 2025

1,00

1,00

2,00

4,00

7

Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin kinh tế xã hội

Sở TT&TT; Sở KH&ĐT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 – 2020

 

3,00

 

3,00

8

Nâng cấp, triển khai nhân rộng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT

2021 - 2025

 

3,00

 

3,00

9

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Quảng Bình (LGSP)

Sở TT&TT

2021 – 2025

8,00

2,00

 

10,00

10

Đầu tư triển khai các ứng dụng, tác nghiệp dùng chung (phần mềm báo cáo trực tuyến; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và đánh giá kết quả làm việc; số hóa tài liệu; giải quyết khiếu nại tố cáo; hệ thống thông tin địa lý dùng chung)

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 – 2025

3,00

13,00

9,00

25,00

11

Đầu tư nâng cấp phần mềm kế toán tài chính; quản lý cơ sở vật chất và tài sản

Sở Tài chính

2021 – 2025

1,00

3,00

4,00

8,00

12

Xây dựng, nâng cấp các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và Nhà nước

Văn phòng Tỉnh ủy; Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 – 2025

36,00

15,00

40,00

91,00

13

Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm hành chính công

Văn phòng UBND tỉnh

2018-2020

 

3,00

 

3,00

14

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018 - 2025

5,00

2,00

10,00

17,00

15

Đầu tư, nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT

2021 - 2025

 

3,00

5,00

8,00

16

Đầu tư phát triển thương mại điện tử

Sở Công thương; Sở TT&TT

2021 – 2025

2,00

1,00

1,00

4,00

17

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và người dân

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2018-2025

1,00

3,00

6,00

10,00

18

Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Sở TT&TT

2018-2025

 

5,00

 

5,00

B

Giai đoạn 2026 – 2035

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đô thị thông minh

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2026 - 2035

Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án được khái toán theo tình hình thực hiện các dự án trong giai đoạn trước; tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong nước và trên thế giới; phù hợp với các chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh đề ra trong giai đoạn tới

2

Phát triển và hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2026 - 2035

3

Xây dựng khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung

Sở Thông tin và Truyền thông

2026 - 2035

4

Hoàn thiện các dự án được đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2025 và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin

Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương

2026 - 2035

 

 

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản Ban hành: 07/12/2017 | Cập nhật: 10/01/2018