Quyết định 2898/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ gạo cho người dân tại địa phương ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường
Số hiệu: 2898/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2898/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CHO NGƯỜI DÂN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường;

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự tr quốc gia để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bt thường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tại Tờ trình s 2044/TTr-LĐTBXH ngày 14/11/2016 về việc phân bổ gạo cho người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 787,58 tấn gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế về các địa phương (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) để htrợ cho các nhân khu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lp máy hoặc lắp máy có công sut dưới 90 CV và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sn chết bất thưng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nng lập thủ tục giao nhận số gạo cho các địa phương nêu tại Điều 1 Quyết định này; đng thời phối hợp với chính quyền các ban ngành, đoàn th các cp kim tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đúng đi tượng, đúng mục đích theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà căn cứ số gạo được phân bổ, số gạo còn dự trữ tại địa phương và tình hình thực tế nhân khẩu thuộc các hộ bị nh hưởng theo Điều 1 để cấp phát hỗ trợ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Trường hợp không sử dụng hết số gạo được cấp (nếu có) phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.

Điều 3. Định mức và thời gian hoàn thành việc cấp phát hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng:

1. Định mức: cấp đủ số gạo còn lại nhằm đảm bảo thời gian hỗ trợ là 6 tháng, mức htrợ 15 kg gạo/người/tháng.

2. Thời gian hoàn thành việc cấp phát hỗ trợ gạo đến người dân: Trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện Phong Điền, Quảng Đin, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT Tnh y;
- TT HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Cục dự trữ NN khu Vực ĐN;
- UBMTTQ VN tnh;
- VP UBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT. XH. TC. NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Đơn vị

Số gạo (tấn)

Ghi chú

1

Huyện Phú Vang

384,97

 

2

Huyện Phú lộc

310,97

 

3

Huyện Phong Điền

36,62

 

4

Huyện Quảng Điền

39,27

 

5

Thị xã Hương Trà

15,75

 

 

Tổng cộng

787,58