Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 2773/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2773/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU CỦA TỈNH UỶ VĨNH LONG VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1887/TTr-SKHĐT-KT ngày 06 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 04-NQ/TU CỦA TỈNH UỶ VĨNH LONG VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2773/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nâng cao vị thế, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế, nhất là vai trò của hợp tác xã trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay; phấn đấu đưa kinh tế tập thể cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành nền tảng, động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xây dựng các mô hình hợp tác xã thật sự hoạt động có hiệu quả, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, liên kết bền vững trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện và đảm bảo hài hoà lợi ích chính đáng của các thành viên trong mô hình liên kết.

Phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên ba lĩnh vực: lúa gạo, trái cây và thuỷ sản.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh huy động các nguồn lực, bố trí nguồn ngân sách thoả đáng cho thực hiện đổi mới và phát triển kinh tế tập thể; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hợp tác xã và các đối tượng có liên quan.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải mang tính khả thi; các chương trình, đề án về phát triển kinh tế tập thể được ưu tiên đầu tư và tổ chức thực hiện, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác triển khai quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) tổ chức triển khai quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các cấp và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tập trung ưu tiên đối với những địa phương được chọn thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản có liên quan, vận động thành lập mới hợp tác xã theo đúng nội dung, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Luật Hợp tác xã, chính sách phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, đặc biệt chú ý đến nâng cao chất lượng, quy mô và phạm vi hoạt động; xây dựng nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đạt chuẩn điển hình tiên tiến, tuyên truyền, nhân rộng kịp thời; chọn lọc những bài dự thi tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong tỉnh, trong nước đạt chất lượng, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan, phối hợp UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động, đổi mới công tác tuyên tuyền, có trọng tâm, trọng điểm đối với từng ngành, từng đối tượng cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi theo Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tuyên truyền, vận động hợp tác xã thực hiện đúng Luật Hợp tác xã, tổ chức tập huấn các chính sách phát triển kinh tế tập thể cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn; tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã điểm, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, tăng cường hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông về hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề; có chuyên mục, chuyên trang định kỳ về lĩnh vực kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả.

Trường Chính trị Phạm Hùng, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nghiên cứu lồng ghép nội dung Nghị quyết, kế hoạch đổi mới và phát triển kinh tế tập thể vào chương trình khoá học Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên của địa phương.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép nhiệm vụ phát triển hợp tác xã vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác hỗ trợ và tổ chức thực hiện các quy định, chính sách về phát triển kinh tế tập thể;

UBND cấp huyện, xã rà soát tham mưu cấp uỷ cùng cấp củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp; phối hợp với Ban Chỉ đạo cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động, phân bổ kinh phí hoạt động, hỗ trợ thực hiện cơ chế chính sách về kinh tế tập thể, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới tại địa phương; đưa việc phát triển kinh tế tập thể ở cấp huyện, xã thành chỉ tiêu để làm cơ sở bình xét thi đua năm; phối hợp cấp uỷ cùng cấp, đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong hợp tác xã theo quy định.

3. Rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015¬2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê, rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể thuộc thẩm quyền ban hành, quy định của tỉnh để tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định của pháp luật nhằm tạo cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ cho hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực thuộc ngành phụ trách, đặc biệt các hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hướng dẫn hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận Vietgap, Globalgap; thường xuyên tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, mở rộng mặt hàng sản xuất, thay đổi thiết bị, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với chương trình khuyến công;

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư bảo quản, chế biến nông sản, áp dụng các mô hình sản xuất sạch, chuyển giao và áp dụng công nghệ sản xuất sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, nắm bắt kịp thời tháo gỡ những khó khăn, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách, giải pháp điều hành, quản lý, khai thác hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện, phổ biến sâu rộng đến các địa phương, các hợp tác xã và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được vay vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh.

UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp sở, ngành có liên quan chủ động triển khai, phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

4. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đủ năng lực, nâng cao chất lượng hoạt động, nghiên cứu các giải pháp mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu theo tình hình, nhiệm vụ mới.

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế tập thể tại địa phương và các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước theo hướng nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ pháp lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kinh tế tập thể. Phân công cụ thể cơ quan đầu mối, tham mưu UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, quản lý và theo dõi hoạt động của các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề. Đưa việc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề vào thang điểm thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép việc phát triển kinh tế tập thể vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Các sở, ban, ngành tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành thực hiện Đề án“Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chương trình hành động này;

UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan quan tâm triển khai thực hiện xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp gắn với làng nghề và ngành nghề nông thôn, mỗi địa phương xây dựng ít nhất một mô hình.

6. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, hiệp hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hợp tác xã, khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới thực hiện đúng nội dung, cách thức và lộ trình thí điểm hoàn thiện mô hình theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh. Thực hiện vận động, hướng dẫn và tôn vinh hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần vào sự phát triển của đất nước; tham gia giám sát và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; thực hiện tốt quy định của Trung ương về giám sát và phản biện xã hội.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm làm tốt vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, góp phần thúc đẩy hợp tác xã tỉnh nhà phát triển. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, vận động thành lập hợp tác xã, đề xuất đề án, giải pháp bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của thành viên hợp tác xã; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã.

7. Hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể

Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông qua các Bộ ngành Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tăng cường liên kết với các tổ chức phát triển hợp tác xã quốc tế từ các nước Canada (Socodevi), Đức... để tranh thủ sự hỗ trợ, tham vấn thiết thực, hỗ trợ các hợp tác xã trong quá trình hoạt động, năng cao năng lực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch; Định kỳ 6 tháng, hàng năm và 5 năm, báo cáo sơ, tổng kết kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan phân bổ, đảm bảo nguồn vốn thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện phát triển kinh tế tập thể tỉnh nhà trong tình hình mới.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời phân bổ, cân đối vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương hàng năm hỗ trợ cho các Sở, ngành và địa phương, thực hiện kiểm tra, giám sát kinh phí thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ kinh tế tập thể, kinh phí thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng dự án, kế hoạch hỗ trợ của ngành nông nghiệp để triển khai, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định kỳ báo cáo theo quy định.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chỉ đạo việc thực hiện thành lập mới, hỗ trợ củng cố, tăng cường năng lực để hoàn thiện các mô hình hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực công thương. Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ của ngành để triển khai; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thực hiện tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hợp tác xã; thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thí điểm, nhân rộng theo chương trình, dự án được duyệt; vận động, tuyên truyền các hợp tác xã trong từng lĩnh vực tham gia liên hiệp hợp tác xã quy mô tỉnh, quy mô vùng và kết quả việc thực hiện thí điểm, nhân rộng mô hình thí điểm.

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp những vấn đề vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong quá trình thí điểm thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thành viên về chính sách pháp luật về hợp tác xã, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tư vấn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã; phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã; tham gia tuyên truyền vận động xây dựng mô hình hợp tác xã thí điểm theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn và gắn kết chuỗi giá trị nông sản.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội, hiệp hội ngành nghề nhằm góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phối hợp với chính quyền các cấp trong xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập các HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ nhanh và kết quả cao nhất.

7. UBND cấp huyện

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo triển khai, thực hiện việc thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; khuyến khích thành lập mới hợp tác xã; triển khai kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình thí điểm; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đều có một HTX hỗ trợ kết nối thị trường, liên kết hợp tác với doanh nghiệp lớn hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của các hợp tác xã; phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Mạnh dạn cho giải thể đối với các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xoá tên các tổ hợp tác hoạt động mang tính hình thức; khuyến khích, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội, làng nghề hoạt động hiệu quả. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thí điểm hoàn thiện mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn, định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX.

8. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động thông qua các cơ quan chức năng trao đổi, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Củng cố tổ chức, bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, địa phương đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh;

9. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật, các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.