Quyết định 2522/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2522/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng; văn bản, quyết định chủ trương đầu tư

I. Bổ sung kế hoạch giao đất, cho thuê đất

1

Nhà văn hóa phường 1 (Thửa 110, 111, 112, 114, 527, tờ bản đồ số 11)

Phường 1

0,35

Đất phi nông nghiệp

2

Tiu công viên phường 1 (một phn thửa 109, tờ bản đồ số 11)

Phường 1

0,02

Đất phi nông nghiệp

3

Nâng cấp mở rộng đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường 3/2 đến khu QH)

Phường 1

0,14

Đất phi nông nghiệp

4

Chùa Châu Nam (tha 347, tờ bn đsố 14)

Xã Xuân Trường

0,15

Đất sản xuất nông nghiệp

5

Công ty TNHH Hoàn Kiệt Lâm Đng (thửa 52, tờ bản đồ số D93-II-A)

Phường 4

0,10

Đất phi nông nghiệp

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác

1

Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km 123+105 đến Km 268+000 tnh Lâm Đồng

X. Xuân Trường

0,15

Văn bản số 9484/VPCP-KTN ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 3986/QĐ- BGTVT ngày 05/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải

2

DNTN Trà Vườn Thương

Phường 3

0,07

Văn bản số 1932/TTg-NN ngày 06/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ; đăng ký theo GCNĐT số 42121000812 ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh

3

Công ty TNHH Khánh Vân (khu nông nghiệp công nghệ cao đi Tự tạo)

Phường 11

0,80

văn bản số 5069/UBND-VX ngày 27/8/2015; số 1607/UBND-XD2 ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh; đất có rừng trồng

4

Tập đoàn vin thông quân đội (xây dựng trạm thu phát sóng)

Phường 3

0,01

Đất trống

5

Công ty c phn phát triển Tân An đxây dựng khu đón tiếp (một phần thửa số 306, tờ bản đồ số 18)

Phường 5

0,015

Đất trống

III. Bsung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất:

1

Nhà, đất số 03 Tăng Bạt Hổ (thửa 38, tờ bản đồ số 7)

Phường 1

0,071

Đấu giá quyền sử dụng đất chuyên dùng

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTTU, TTHĐND thành phố Đà Lạt;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014